Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Secundair onderwijs
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE
ONDERSTEUNING EN HET BEHEER (DGS) - DIRECTIE VAN DE
REKRUTERING EN VAN DE SELECTIE (DSR)
(Ecode6767)

De Directie van het personeel (DGR-DRP) verzekert volgende opdrachten inzake personeel:

de opvolging van de morfologie van de federale politie;
het beheer van de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; het beheer van het personeel van de federale politie, met inbegrip van de bevorderingsvoorstellen, met uitzondering van de aanwijzingen tot commissaris-generaal en directeur-generaal;
de door of krachtens de wet aan de federale politie toevertrouwde opdrachten inzake selectie, rekrutering en opleiding van de leden van de politiediensten; de ontwikkeling en het beheer van de competenties van het personeel;
de persoonlijke en sociale ondersteuning van de personeelsleden van de federale politie bij de dienstuitvoering en, op hun verzoek, van de personeelsleden van de lokale politie;
de organisatie en de uitvoering van activiteiten van expertise, beheer, controle en advies op medisch vlak.
De dienst rekrutering en selectie heeft als opdracht het organiseren van het geheel aan rekruterings- en selectieactiviteiten voor zowel de leden van het operationele kader als voor de leden van het administratief en logistiek kader ten behoeve van zowel de lokale politiezones als de federale politie. Aldus draagt zij bij uitstek bij tot de geïntegreerde werking van de politie.
Binnen de dienst rekrutering en selectie heeft de entiteit Selectie / Assessment Center als opdracht het organiseren van het geheel aan selectieactiviteiten voor leden van zowel Ops als CALog, voor zowel externe aanwervingen als voor promotiewedstrijden voor overgang naar een hoger kader / niveau

 

Wervingsreserve: 24 maanden.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Karen Moernaut  
Adviseur
Tel : 02/644.83.88
Email :DGI.RecSel.CALog.Nl@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ASSISTENT (M/V) - ASSISTENT ONTHAALVERANTWOORDELIJKE - DRP - RS - AC - ONDERSTEUNING
Contractuele betrekkingNiveau C Ref n: G 6004 N 18 04
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Uitvoeren van alle administratieve en praktische taken die de eigenlijke selectietaken voorafgaan of volgen, zowel ten dienste van de kandidaten, partners en hiërarchische oversten, als ter ondersteuning van de (hoofd)assessoren van het assessmentcenter. Onthalen en doorverwijzen van de kandidaten op een professionele en klantgerichte wijze

FUNCTIEBESCHRIJVING

Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.

 • administratieve voorbereiding en afwerking van selectiedossiers
 • verzorgen briefwisseling m.b.t. selectieprocedure
 • meedelen van (administratieve) informatie over kandidaten op vraag van hiërarchie of partners

Als planningsdeskundige, de uitvoering van taken, activiteiten, technische procedures coördineren om het praktische verloop van de activiteiten te verzekeren.

 • dienstplanning opstellen
 • agenda selectiecommissies beheren, inplanning commissieleden, reservatie lokalen politiescholen
 • coördinatie en opvolging van door partners georganiseerde testen (medisch, sport, screening, AO…)

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

 • telefoon beantwoorden en / of doorschakelen
 • kandidaten, commissieleden, hiërarchische oversten,politiescholen, partners te woord staan
 • onthaal van kandidaten / bezoekers
 • de nodige opzoekingen in de gegevensbanken
 • informatie verstrekken
 • binnenkomende post en mails van kandidaten beheren
 • kandidaten inschrijven
 • kandidaten uitnodigen voor selectieproeven
 • afleveren attesten aan kandidaten en/of hiërarchische oversten
 • verzorgen briefwisseling kandidaten

Als gegevensbeheerder, relevante informatie voor de organisatie klasseren en/of
gegevens invoeren in gegevensbanken om gestructureerde informatie ter beschikking te stellen van de organisatie.

 • beheer van de resultaten van de proeven
 • input testresultaten
 • klassement / archivering dossiers
6 vacante betrekkingen.
Werkplaats: Luchtmachtlaan 10 - 1040 Etterbeek.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau C.

Specifieke vereisten voor de betrekking:


Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Kennis :

Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

Praktische kennis :

 • Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.

Verwachte gedrag :

 • Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden


SELECTIEMODALITEITEN

Psychotechnische tests + professionele proef / selectiecommissie


Enkel de eerste 50 inschrijvingen worden aanvaard.

Uiterste inschrijvingsdatum: 26 februari 2018
 WIJ BIEDEN
-Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal CC1 (23.885,6€ minimum tot 37.899,19€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier