Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
HOKT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE
ONDERSTEUNING EN HET BEHEER (DGS) - DIRECTIE VAN DE
REKRUTERING EN VAN DE SELECTIE (DSR)
(Ecode6767)

De Directie van het personeel (DGR-DRP) verzekert volgende opdrachten inzake personeel:

de opvolging van de morfologie van de federale politie;

het beheer van de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; het beheer van het personeel van de federale politie, met inbegrip van de bevorderingsvoorstellen, met uitzondering van de aanwijzingen tot commissaris-generaal en directeur-generaal;

de door of krachtens de wet aan de federale politie toevertrouwde opdrachten inzake selectie, rekrutering en opleiding van de leden van de politiediensten; de ontwikkeling en het beheer van de competenties van het personeel;

de persoonlijke en sociale ondersteuning van de personeelsleden van de federale politie bij de dienstuitvoering en, op hun verzoek, van de personeelsleden van de lokale politie;

de organisatie en de uitvoering van activiteiten van expertise, beheer, controle en advies op medisch vlak.

De dienst rekrutering en selectie heeft als opdracht het organiseren van het geheel aan rekruterings- en selectieactiviteiten voor zowel de leden van het operationele kader als voor de leden van het administratief en logistiek kader ten behoeve van zowel de lokale politiezones als de federale politie. Aldus draagt zij bij uitstek bij tot de geïntegreerde werking van de politie.

Binnen de dienst rekrutering en selectie heeft de entiteit Selectie / Assessment Center als opdracht het organiseren van het geheel aan selectieactiviteiten voor leden van zowel Ops als CALog, voor zowel externe aanwervingen als voor promotiewedstrijden voor overgang naar een hoger kader / niveau

 

Wervingsreserve: 24 maanden.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Karen Moernaut 
Adviseur
Tel : 02/644.83.88
Email :DGI.RecSel.CALog.Nl@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
CONSULENT (M/V) - PSYCHOLOOG - DRP - RS - AC - COMPETENTIEMETING
Contractuele betrekkingNiveau B Ref n: G 5002 N 18 04
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Evalueren van de competenties van de kandidaten door middel van specifieke technieken om hen te kunnen selecteren voor een functie binnen de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

FUNCTIEBESCHRIJVING


Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.

Gegevens encoderen in geïnformatiseerde testprogramma's
Toelichting en testinstructies geven aan kandidaten
Toezicht houden op kandidaten tijdens testafname

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners

om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken in het beleid materie en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Selectiegesprekken voeren, kandidaten evalueren en schriftelijke rapporten opstellen
Afnemen van persoonlijkheidstesten en interpreteren van resultaten
Kandidaten observeren tijdens assessmentproeven, instructies geven, de competenties evalueren en schriftelijke rapporten opstellen

Als onthaalpersoneel, de burgers doorverwijzen, informeren en hun vragen verzamelen om te beantwoorden aan hun legitieme verwachtingen.

Ontvangen en informeren van kandidaten over het verloop van de testen
Het toewijzen van kandidaten aan de assessoren volgens een vooropgestelde planning
Het laten invullen van verklaringen en vragenlijsten door de kandidaten
Het voorbereiden en beheren van de administratie van de dossiers

Als procesbeheerder, Zorgen voor de correcte toepassing van de verschillende processen om de entiteit een efficiënt beleid te waarborgen en de klanten en de partners een optimale dienstverlening te waarborgen.

Wetenschappelijke methodes tot testontwikkeling toepassen (pretesting, analyses,…)
Collega's trainen tot het gebruik van nieuwe testinstrumenten
Informatie delen / opleiding geven aan partners (commissieleden, erkende politiescholen…)

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Een kwalitatief syntheserapport over de resultaten opstellen gedurende de selectieprocedure
Een contact leggen met de kandidaat om hem feedback te geven over zijn selectieresultaten
Het selectiedossier van de aspirant-inspecteur voorstellen aan de opleider / klasverantwoordelijke van de politieschool

5 vacante betrekkingen.
Werkplaats: Luchtmachtlaan 10 - 1040 Etterbeek.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
  • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:


Kennis :

Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
Strategie en beleid - Niv.:BASIS
Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

  • Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.
  • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
  • Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Verwachte gedrag :

  • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
  • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
  • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
  • Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen
  • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.


SELECTIEMODALITEITEN

Psychotechnische tests + assessmentproef / selectiecommissie

 

Enkel de eerste 50 inschrijvingen worden aanvaard.

Uiterste inschrijvingsdatum: 26 februari 2018
 WIJ BIEDEN
-Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal BB1 (25.305,15€ minimum tot 37.666,56€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier