Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Oost-Vlaanderen
HOKT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - COMMISSARIAAT-GENERAAL (CG) -
COORDINATIE- EN STEUNDIRECTIE - ARRONDISSEMENT GENT (CSD
GENT) - PERS- EN LOG COORDINATIE
(Ecode6116)

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en supralokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele. De sectie F/L van de dienst PLIF van de CSD ziet erop toe dat de niet-operationele steun inzake financiën en logistiek verzekerd wordt voor de eenheden van de federale politie, aanwezig binnen het arrondissement en in het bijzonder voor de FGP. Zij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid ‘financiën en logistiek’ binnen de CSD en de FGP.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Onder leiding van de sectiechef logistiek en financieel manager werkt de teamleider mee aan de ontwikkeling van een efficiënt logistiek en financieel beleid en staat hij in voor het dagelijkse beheer van de dienst teneinde een professioneel en klantgericht beheer van de werkingsmiddelen te bekomen.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

 

Wervingsreserve: 24 maanden.

Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit. Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Bedieningsnr: 101577

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Iris  De Langhe  
Tel : 09/2371504
Email :Iris.delanghe@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
CONSULENT (M/V) - Bureauchef - Leiding en coördinatie schoonmaak
Statutaire betrekkingNiveau B Ref n: S 5025 N 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Als omkaderend personeel, de ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiärarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.

 • een jaarplanning opstellen en deze aanpassen in geval van onvoorziene situaties
 • de medewerkers concrete instructies of opdrachten geven
 • de taken onder de ploegleden verdelen door de prioriteiten van elke werkaanvraag vast te leggen
 • toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de taken en indien nodig verbeteringen aanbrengen
 • in middelen voorzien voor de operationele werking en toezien op het gebruik ervan
 • de planning van zijn dienst afstemmen op de planning van de andere diensten
 • de activiteiten van zijn ploegen organiseren en controleren
 • een overzicht hebben van de door de desk behandelde dossiers

Als ploegverantwoordelijke, de collega's voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

 • plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken voeren in het kader van de evaluatieprocedure
 • constructieve feedback geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers
 • de ontwikkelingsbehoeften van de medewerkers onderzoeken en aangepaste acties voorstellen
 • de medewerkers op de werkplaats opleiden
 • de medewerkers verantwoordelijkheidsgevoel bijbrengen
 • ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of het functioneren van de ploeg
 • nieuwe medewerkers begeleiden bij hun integratie in de ploeg en het aanleren van nieuwe taken
 • de werkopdrachten invoeren en opvolgen

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste politieke keuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

 •  de ploeg op technisch gebied adviseren en de sectiechef L&F eindbeslissingen voorstellen
 • steun verlenen bij de coördinatie van de logistieke dossiers
 • adviezen geven in het kader van specifieke logistieke dossiers
 • de dossiers vanuit technisch oogpunt analyseren
 • de werkprocedures en -processen beschrijven
 • de processen analyseren vanuit een streven naar optimalisatie
 • aan vergaderingen en/of projecten deelnemen in zijn activiteitendomein
 • de contacten met de externe partners zoals de Regie der Gebouwen verzekeren

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

 • de dossiers over de verschillende domeinen van de logistiek beheren (infrastructuur, uitrusting, beheer van het magazijn, onderhoudspersoneel …)
 • informatie of verduidelijkingen vergaren bij verschillende bronnen
 • de vastgelegde stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels
 • de kernelementen van het dossier bepalen, analyseren en structureren
 • documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of procedures
 • een kwantitatieve en kwalitatieve controle uitvoeren van de door derden uitgevoerde werkzaamheden en de door hen geleverde diensten, benodigdheden en facturen
 • marktonderzoeken uitvoeren en de investeringsdossiers voorbereiden
 • risicoanalyses maken in zijn activiteitendomein

Als helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

 • antwoorden op de specifieke werkaanvragen van de eenheden van de geïntegreerde politie en de verwezenlijking ervan organiseren
 • telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten
 • om informatie vragen en/of documenten raadplegen om de klanten te helpen
 • aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte oplossingen volgens de procedures of regels
 • documenten, brochures, informatie … ter beschikking stellen van de klanten

Als planningsdeskundige, de uitvoering van taken, activiteiten, technische procedures coördineren om het praktische verloop van de activiteiten te verzekeren.

 • de binnenkomende informatie (fax, post, mails …) aan de juiste persoon of dienst toekennen
 • het beheer van de routineopvolging verzekeren
 • de actieve opvolging van de dossiers beheren en de uitvoering ervan nakijken
 • zich ervan vergewissen dat elk lid van de ploeg de specifieke technische richtlijnen en de procedures eigen aan de sectie goed naleeft
 • de binnenkomende post of mails alsook de functionele mailbox beheren
 • instaan voor de goede uitvoering van de vastgelegde procedure en de referentiepersoon ervan zijn
 • de agenda van de dienst beheren
 • overeenkomstig de veiligheidsregels en de regels op het gebied van welzijn op het werk controleren of elk personeelslid van de werkplaats de  geschikte werkkledij en naargelang van de uitgevoerde taken het daartoe voorziene veiligheidsmateriaal draagt

Als logistieke ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

 • de voorraden en de bestellingen beheren
 • zorgen voor de ontvangst, de opslag en de levering van het materiaal en/of van de wisselstukken
 • materiaal en/of gereedschap voor de dienst reserveren of erin voorzien
 • de verschillende inventarissen bijhouden
 • gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven en formulieren opstellen
 • presentaties, principenota’s, brochures … opstellen

 

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Groendreef  181 - 9000 Gent.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis :

 •  Politionele organisatie - Niv.: GEBRUIKER
 • Strategie en beleid - Niv.: BASIS
 • Ondersteuning van de werking - Niv.: GEBRUIKER
 • Opdrachten van politie - Niv.: BASIS

Praktische kennis :

 • Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
 • Beslissen - Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en de nodige acties ondernemen om de beslissingen uit te voeren.
 • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

 • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
 • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
 • Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.

Elke leidinggevende is verantwoordelijk voor het welzijn op het werk van zijn/haar medewerkers. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die ter beschikking worden gesteld van zijn/haar medewerkers.

SELECTIEMODALITEITEN

Selectiecommissie: Later te bepalen.

 Enkel de eerste 25 inschrijvingen worden aanvaard.

Uiterste inschrijvingsdatum: 27 februari 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal BB1 (25.305,15€ minimum tot 37.666,56€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier