Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Universitair of HOLT
Admin01-lores.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - COMMISSARIS-GENERAAL (CG)
(Ecode6001)

Elke werkgever is verplicht een interne dienst voor Preventie en Bescherming op het werk op te richten Art 33§1 van de Welzijnswet. De IDPW staat de werkgever, de hiërarchische lijn en de werknemers bij voor de toepassing van de wettelijke reglementaire bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en alle andere preventiemaatregelen en -activiteiten.

Bedieningsnr:100361
Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit.
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.
Wervingsreserve: 24 maanden.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Robert Thys 
Adviseur
Tel : 02/642 67 57
Email :robert.thys@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ADVISEUR (M/V) - Preventieadviseur
Statutaire betrekkingNiveau A Ref n: S 4045 N 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Als Preventieadviseur instaan voor de uitvoering van de wettelijke taken zoals bepaald in het KB van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk,  voor wat zijn respectievelijke eenheden betreft.

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

 • Dossiers of situaties vanuit technisch (preventie en bescherming op het werk) oogpunt analyseren
 • Adviezen formuleren
 • Adviserenen en bijsturen waar nodig bij de steun die wordt aangeboden aan de werkgever en hiërarchische lijn bij de opstelling van zijn risiconalyses, Jaaractieplan,…
 • Tools aanbieden en begeleiden van de werkgever/hiërarchische lijn die kunnen bijdragen tot de uitwerking van een goede preventiepolitiek
 • Technische oplossingen voorstellen formuleren/voorstellen
 • Aankoopdossiers adviseren als expert binnen het kader van de welzijnswet  in uitvoering van de politiek van de drie groene lichten
 • Opstellen adviezen
 • Organisatie en uitwerken van opleidingen intern en aan derden

Als administratieve ondersteuning, administratieve documenten opstellen, aanpassen en/of controleren en vervolgens archiveren volgende de geldende procedure of regels om ervoor te zorgen dat de collega's, partners of klanten op het overengekomen tijdstip over de nodige documenten beschikken

 • Dossiers en informatiobrochures samenstellen
 • Opstellen maandverslagen
 • Verslagen van interne vergaderingen opstellen en verspreiden

Als contactpersoon, antwoorden op vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vragen

 • Aan de klant uitleg geven over de procedure, preventiebeleid, en elke andere inlichting die de klant nodig heeft voor de uitwerking van zijn preventiepolitiek/beleid
 • Telefonisch of via mail antwoord geven aan de interne of externe klanten
 • De klanten doorverwijzen naar collega's/specialisten in die betreffende materie

Als dossierbeheerder, dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt

 • Het dossier/ informatie die verband houdt met het dossier ontvangen
 • Informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen
 • De voorziene stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels
 • De kernelementen van het dossier vaststellen, analyseren en structureren
 • Documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of procedures  
 • Een conclusie in het dossier formuleren en aan het bevoegde beslissingsorgaan voorleggen
 • Adviezen voorstellen en eventueel alternatieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier
 • De binnenkomende post/mails beheren

Als vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren teneinde de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie

 • Aanwezig zijn op de geschikte fora (BOC, HOC,…)
 • Onderhandelen met de gesprekspartners tijdens de vergaderingen
 • De organisatie vertegenwoordigen en het standpunt van de dienst IDPW meedelen tijdens vergaderingen/werkgroepen

Als Helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden, klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

 • Aan de klant uitleg geven over de procedure, preventiebeleid, en elke andere inlichting die de klant nodig heeft voor de uitwerking van zijn preventiepolitiek/beleid
 • Telefonisch of via mail antwoord geven aan de interne of externe klanten
 • De klanten doorverwijzen naar collega's/specialisten in die betreffende materie
 • De gepaste tool aanbieden/aanpassen of opstellen zo deze niet bestaat
 • De aangepaste methode voor de risicoanalyse aanreiken en begeleiden
 • Inlichtingen die overeenkomen met een veelvuldige situatie verstrekken
 • Uitwerken van een "good practices" tool
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Boomsesteenweg  180 - 2610 Antwerpen.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

 • MASTER + Certificaat van preventieadviseur van niveau 1
 • Specialisatie ergonomie vormt een meerwaarde
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.: GEVORDERD
 • Strategie en beleid - Niv.: GEBRUIKER
 • Ondersteuning van de werking - Niv.: GEBRUIKER
 • Steun bij operationele opdrachten - Niv.: BASIS
 • Opdrachten van politie - Niv.: BASIS

Praktische kennis :

 • Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
 • Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
 • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

 Verwachte gedrag :

 • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Enkel de eerste 25 inschrijvingen worden aanvaard, dit zowel Nederlandstalig als Franstalig samen.

Uiterste inschrijvingsdatum: 28 februari 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A11 (36.613,99€ minimum tot 56.719,89€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier