Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Limburg
Technisch of logistieke opleiding
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - COMMISSARIAAT-GENERAAL (CG) -
COORDINATIE- EN STEUNDIRECTIE - ARRONDISSEMENT HASSELT
(CSD HASSELT) - PERS- EN LOG COORDINATIE
(Ecode6106)

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en supralokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele. De sectie F/L van de dienst PLIF van de CSD ziet erop toe dat de niet-operationele steun inzake financiën en logistiek verzekerd wordt voor de eenheden van de federale politie, aanwezig binnen het arrondissement en in het bijzonder voor de FGP. Zij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid ‘financiën en logistiek’ binnen de CSD en de FGP.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Alle werkzaamheden verrichten die nodig zijn voor het onderhoud en de inrichting van de infrastructuur die de Regie der Gebouwen ter beschikking stelt van de federale politie om ervoor te zorgen dat elk personeelslid van de federale politie van de provincie kan werken in een omgeving die in overeenstemming is  met de geldende veiligheidsnormen.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit. Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Wervingsreserve: 24 maanden.

Bedieningsnr:101434

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Caroline  Huens 
Tel : 011/291703
Email :Caroline.huens@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
VAKMAN (M/V) - Polyvalent
Statutaire betrekkingNiveau D Ref n: S 7005 N 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Als technicus, de machines en de infrastructuren, de toestellen en/of technische uitrustingen onderhouden en herstellen om de gebruikers in staat te stellen het materiaal en de infrastructuren te gebruiken tijdens dagelijkse activiteiten en de duurzame werking ervan te garanderen.

 • De goede werking van het gebruikte materiaal en de infrastructuur controleren;
 • Kleine onderhoudswerkzaamheden of herstellingen van toestellen of uitrustingen uitvoeren;
 • Aan de bevoegde persoon belangrijke gebreken aan toestellen of uitrustingen melden;
 • Kapotte of verouderde onderdelen van toestellen of uitrustingen vervangen/laten vervangen;
 • Het ter beschikking gestelde materiaal onderhouden;
 • Ervoor zorgen over de noodzakelijke informatie te beschikken voor een correct gebruik van de middelen die hem ter beschikking worden gesteld;
 • Alleen of in samenwerking met collega’s onderdelen ontwerpen en ontwikkelen om de lokalen in de kwartieren van de federale politie zowel binnen als buiten in te richt.

Als logistieke ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren

 • Het logistieke materiaal reserveren of erin voorzien voor de uitvoering van de dagelijkse taken;
 • Zijn werk samen met de magazijnverantwoordelijke coördineren wat de beschikbaarheid betreft van de stukken die nodig zijn voor de uitvoering van zijn taken;
 • Zich bezighouden met onderhoudstaken die buiten moeten worden uitgevoerd (grasperken, voetpaden …);
 • Dagelijke onderhoudstaken van de infrastructuur (gloeilampen, isolatie …) uitvoeren;
 • In staat zijn om eenvoudige taken op het gebied van schrijnwerk, elektriciteit,  schilderwerkzaamheden, loodgieterij,  ijzerwaren, verwarming, verhuizingen, onderhoud van groene ruimten, vervaardiging van materiaal … uit te voeren.

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

 • Antwoorden op verzoeken om specifieke informatie van de eenheden van de geïntegreerde politie;
 • De nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen bezorgen;
 • Om informatie vragen en/of documenten raadplegen om de klanten te helpen;
 • Aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte oplossingen volgens de procedures of regels.

 

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Luikersteenweg 228 - 3500 Hasselt.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Voor deze logistieke betrekking worden diplomavereisten vertaald naar onderstaande logistieke kwalificaties.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau D.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.:BASIS
 • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

Praktische kennis :

 • Informatie begrijpen - Instructies, procedures en gegevens juist begrijpen en inschatten. Het hoe en het waarom van de dingen inzien en onduidelijke informatie correct begrijpen. De eigen beperkingen kennen en beseffen dat men zelf niet alles kan weten.
 • Taken uitvoeren - Routinetaken zelfstandig, correct en systematisch uitvoeren volgens geldende voorschriften en normen en daarbij de juiste technische hulpmiddelen correct gebruiken.
 • Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag :

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
 • Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

SELECTIEMODALITEITEN

INTERVIEW.

 Enkel de eerste 25 inschrijvingen worden aanvaard.

Uiterste inschrijvingsdatum: 27 februari 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal D1A (21.543,78€ minimum tot 28.214,79€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier