Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Antwerpen
HOKT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - COMMISSARIAAT-GENERAAL (CG) -
COORDINATIE- EN STEUNDIRECTIE - ARRONDISSEMENT ANTWERPEN
(CSD ANTWERPEN) - PERS- EN LOG COORDINATIE
(Ecode6091)

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

 

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en supralokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.

De SICAD/BI (beheer informatie) is belast met het afdekken van de wettelijke politiële verplichtingen inzake de behandeling van informatie:

 • de vergaring en centralisatie van de informatie van bestuurlijke en gerechtelijke politie (inclusief de wegpolitie) in de ANG;
 • de organisatie van de behandeling van de informatie en documentatie die bijgehouden wordt bij SICAD/BI, conform de wettelijke en reglementaire bepalingen;
 • de verwerking van de informatie ten behoeve van de autoriteiten en de politiediensten voor zover deze behandeling een meerwaarde inhoudt ten opzichte van de eigen mogelijkheden van de politiediensten en dit zowel op het operationele vlak als wat betreft de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid in de domeinen van de bestuurlijke en de gerechtelijke politie;
 • de steun aan de verantwoordelijke functionele beheerder van de verwerking van de informatie in de zone in het kader van de organisatie en implementatie van de informatiestromen.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De verwerking van de politionele informatiestromen en/of de exploitatie van de beschikbare informatie coördineren teneinde tot een efficiënt informatiebeheer en een correcte beeldvorming te komen.

Wervingsreserve: 24 maanden.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit. Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Bedieningsnr:101334

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Rik DERYCKER 
Tel : 03/2178350
Email :CSD.Ant@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
CONSULENT (M/V) - Informatie- en fenomeenbeheerder
Statutaire betrekkingNiveau B Ref n: S 5035 N 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Als ploegverantwoordelijke, de collega's voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

 • De nieuwe medewerkers opvangen en hen begeleiden bij de integratie in het team en het aanleren van nieuwe taken
 • Planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken voeren
 • In samenspraak met het personeelslid persoonlijke ontwikkeltrajecten bepalen
 • Constructieve feedback geven en werkpunten formuleren
 • De medewerkers responsabiliseren
 • Ingrijpen bij problemen of conflicten met betrekking tot arbeidsverhoudingen of de werking van het team

Als plannings-deskundige, de uitvoering van taken, activiteiten, technische procedures coördineren om het praktische verloop van de activiteiten te verzekeren.

 • Een planning opstellen en deze aanpassen al naargelang de situatie
 • Concrete instructies en/of opdrachten aan de medewerkers geven
 • De taken onder de medewerkers verdelen
 • Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van taken en correcties aanbrengen indien nodig
 • Voorzien in de middelen nodig om de operationele werking te garanderen

Als gegevensbeheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

 • De gegevensbank up-to-date houden door nieuwe of gewijzigde gegevens op de overeengekomen tijdstippen in te voeren en/of de updating organiseren
 • De ingevoerde of in te voeren gegevens analyseren en/of controleren
 • Op basis van de gegevensbank verslagen of lijsten maken en/of het maken hiervan organiseren
 • Een alarmsignaal zijn en/of organiseren ten behoeve van de andere politionele actoren

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste politieke keuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

 • Zich specialiseren in bepaalde domeinen van het informatiebeheer en binnen zijn activiteitencel de referentiepersoon ter zake worden
 • Dossiers in verband met het beheer van de fenomenen analyseren
 • De obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen
 • De ontwerpbeslissingen voorbereiden die verband houden met zijn activiteitendomein
 • Met zijn middelen meewerken aan de opdrachten, taken en projecten van de andere entiteiten van de organisatie of van de directie

Als vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

 • Het standpunt van de hiërarchie tijdens werkgroepen meedelen
 • Met de gesprekspartners onderhandelen tijdens vergaderingen
 • Aanwezig zijn op de geschikte fora
 • Netwerken ontwikkelen en relaties onderhouden met de interne en externe partners binnen en buiten het arrondissement

Als niet-politieambtenaar belast met operationele steun, steunopdrachten uitvoeren met behulp van kennis, middelen en/of specifieke technieken om de klanten een operationele meerwaarde te bieden bij het vervullen van hun eigen opdrachten.

 • Een meerwaarde organiseren en/of bieden aan de ontvangen politionele informatie en deze verwerkte informatie verspreiden;
 • Zijn/een expertise op het gebied van beheer en verwerking van politionele informatie ter beschikking stellen van/organiseren voor de andere politionele actoren
 • Hulp bieden en/of organiseren bij gerechtelijke onderzoeken of onderzoeken van bestuurlijke politie

 

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Noordersingel 25-27 - 2140 Antwerpen.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis : 

 • Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
 • Strategie en beleid - Niv.:BASIS
 • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
 • Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

 • Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis.
 • Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

Verwachte gedrag :

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
 • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

SELECTIEMODALITEITEN

Interview + praktische test.

Enkel de eerste 25 kandidaten worden aanvaard.

Uiterste inschrijvingsdatum: 27 februari 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal BB1 (25.305,15€ minimum tot 37.666,56€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier