Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Universitair of HOLT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE
ONDERSTEUNING EN HET BEHEER (DGS) - DIRECTIE VAN DE
FINANCIEN (DSF)
(Ecode6908)

De Directie van Financiën (hierna : DRF) is één van de vier centrale directies van DGR. DRF hangt rechtstreeks af van DGR, de directie-generaal voor het beheer van middelen en informatie.
DRF bestaat uit :
Dienst Resources ;
Dienst Coördinatie ;
Dienst Reglementering & Organisatiebeheersing ;
Dienst Financieel Beheer ;
Dienst Budgetbeheer ;
Dienst Budgetopmaak.
Rekening houdend met de werkingsprincipes van DGR, is DRF belast met de volgende opdrachten:
Ze organiseert de processen m.b.t. de begrotingsopmaak,begrotingsuitvoering en de financiële administratie, stelt hiervoor regelgeving op en werkt eveneens de financiële organisatiebeheersing(Maatregelen Interne Controle) uit;
Ze staat in voor het uitwerken van het boekhoudplan en het voeren van de algemene boekhouding van de Federale Politie. Ze registreert hierbij alle verrichtingen en dit zowel op het vlak van uitgaven als ontvangsten.
Ze voert de begroting uit en registreert dit in de begrotingsboekhouding.
Ze staat in voor de coördinatie, de vastlegging en het beheer van de kredieten van de Federale Politie;
Ze werkt een analytische boekhouding uit;
Ze stelt de jaarrekening van de Federale Politie op;
Ze coördineert en verleent de steun intern en extern de federale politie inzake reismanagement ;
Ze verleent steun en advies aan de overheid inzake financiën en adviseert het directiecomité wat betreft alle aspecten van de begrotingsuitvoering, de financiële administratie en de regelgeving ter zake;
Ze heeft de controlebevoegdheid over de rekeningen van de rekenplichtigen van de federale politie en is belast met de neerlegging
ervan bij het Rekenhof;
Ze is verantwoordelijk voor het opnemen in de archieven van de nodige bewijsstukken voor het Rekenhof;
Ze verleent adviezen ingevolge opmerkingen van het Rekenhof;
Ze legt en onderhoudt contacten met zowel externe als interne partners (controleurs van de vastleggingen, Rekenhof, thesaurie, Defensie, IGF, FOD Budget en Beheerscontrole…);
Ze ontwikkelt en implementeert een steunaanbod met betrekking tot ICT-tools en functionaliteiten inzake financiën en doet dit in overleg met DRI;
Ze bezorgt de interne en externe diensten een financiële rapportering in het kader van de begrotingsuitvoering;
Ze verzekert de continuïteit inzake financiële werking door middel van een continue analyse en de bijsturing van de bestaande financiële processen met als doel administratieve vereenvoudiging;
Ze coördineert en controleert de werking van de diensten van haar directie en ziet erop toe dat deze hun opdrachten uitvoeren.
De dienst DFCBU staat in voor de coördinatie, de vastlegging en het beheer van de werkings-,
investerings- en subsidiekredieten en legt hiervoor direct rekenschap af aan de directeur van
de Financiën;
De dienst heeft een centrale rol in de budgettaire activiteiten van de Federale Politie (van aanvraag tot vastlegging) en staat onder meer in voor de omkadering van het ganse budgettair gebeuren, om zo – op basis van haar expertise – de visie van haar hiërarchie zowel intern als extern te vertegenwoordigen en waar nodig bij te sturen.

Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit.
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

 

 

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Christopher KEIJSERS 
ADV
DRF
Tel : 025544100
Email :christopher.keijsers@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ADVISEUR (M/V) - Dienst Budgetair Beheer
Statutaire betrekkingNiveau A Ref n: S 4180 T 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

De ordonnateur-budget is een kredietbeheerder. Hij wordt geacht:
vertalen de strategische visie van de Directeur-Generaal in concrete budgetvoorstellen (met prioriteiten) en stelt op basis van zijn/haar analyses verschillende hypotheses voor aan zijn DG zodat hij een goed geargumenteerde beslissing kan nemen;
Budgetvoorstellen aanleveren op basis van de meerjarenplannen en programma’s en de vertaling ervan in de operationele planning zowel wat betreft de raming van ontvangsten als van uitgaven.
Toezien op het algemene beheer van de toegekende kredieten. Meewerken, onder leiding van DFCBU, aan het opstellen van de ramingstaten en het programmeren en het opstellen van de materiaal aanvragen.
Verschuivingen van kredieten uitwerken.

Voorstellen van transferts tussen basisallocaties.
De uitvoering van de begroting opvolgen, controleren en evalueren met behulp van de beschikbare databanken Waken over het  respecteren van de grote budgettaire principes: eenjarig karakter, specialiteit, algemeenheid, eenheid, kaseenheid, openbaarheid
Inventariseren van de onderbenutting van het budget
Opstellen en toezicht houden op de planning van de markten, eventueel aanpassingen doen op basis van de gerealiseerde projecten.
Permanent communiceren met de krediet-coördinator en iedere andere actor die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is bij de genomen budgettaire beslissingen.
Verbetervoorstellen formuleren en implementeren
De wetgeving opvolgen voor wat betreft de overheidsopdrachten, het budgettaire recht, de wet op de rijksbegroting

Een gedetailleerd overzicht leveren van de budgettaire situatie (monitoring van de kredieten) aan de directeur-generaal of aan zijn rechtstreekse adviseurs zodat ze goed geargumenteerde beslissingen kunnen nemen
Het standpunt van de directeur-generaal vertegenwoordigen en verdedigen op vergaderingen van budgettaire aard.

Controleren en goedkeuren van bestelbons kleiner dan 8500 € (zonder BTW).
Controle op de wettelijkheid en het juistheid van de uitgaven.


FUNCTIEBESCHRIJVING
Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen, analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te
maken.
opvolging budget uitvoering Indien nodig, kredieFransfers uitvoeren om budgetverlies voor de organisatie te
minimaliseren mogelijke technische oplossingen voorstellen voorzien en beperken van een onderbenutting;

Als strategisch deskundige, analyseren van het budgettaire-logistieke en advies geven om het management (Directeur-generaal en uitvoerend comité) in staat te stellen de juiste strategische keuze te maken

Budgetopmaak in samenwerking met het managementopvolging van de uitvoering van de begroting voorbereiden hypotheses over de verschillende mogelijkheden om de behoeften te realiseren rekening houdende met de budgettaire realiteit.Op basis hiervan kan het
management strategische keuzes maken.

Als administratieve ondersteuning, de behoeften vertalen van individuele begrotingseenheden en het verzamelen van de nodige informatie om de verschillende behoeften te optimaliseren en om de verschillende uitgaven te rechtvaardigen bij de verschillende toezichtsautoriteiten
Controle administraGeve kosten en het opGmaliseren van hun samenstelling, met bijzondere aandacht voor de budgettaire aspecten (budgettaire lasten, haalbaarheid bekijken binnen het voorziene budet,…);
Beheer et opvolging van verschillende uitgaven dossiers;
Ondersteuning geven aan de dienst DFCBU en aan de directie;
DAls contact persoon, beantwoorden aan alle vragen van de interne en externe klanten om hen te ondersteunen bij het vinden van een budgettaire oplossing van voor hun probleem:
Opvolging van budgetuitgaven indien nodig arbitreren dringend kunnen reageren om een oplossing te bieden indien een budgettair probleem;
een negatief impact zou hebben op de goede werking van de politiediensten een budgettaire expertise ontwikkelen om een oplossing te kunnen voorstellen;

Als Management vertegenwoordiger (directeur-generaal en directiecomité), vertegenwoordigen zijn gezag over budgettair kant ook met de diverse interne klanten als tussen toezichtsautoriteiten;
Deelnemen aan de verschillende vergaderingen en bijeenkomsten als als vertegenwoordiger van zijn administratieve autoriteit om het standpunt van de hiërarchie te verdedigen;

Presentaties aan de verschillende partners verduidelijken en rechtvaardigen de verschillende uitgavendossiers de toezichtsautoriteiten.

Als budget ordonnateur, de nodige acties/maatregelen nemen om goed beheer te garanderen(als een goed huisvader) van de kredieten waarvoor hij verantwoordelijk is;

Respecteren van de belangrijke begrogngsprincipes toezien op de over de correctheid van de informaGe met een budgeFair karakter
geregistreerd in de beheersystemen;
toezien op de kwaliGteit en de conformiteit van de rapportering;
toezien op voor de weFelijkheid en regelmaGgheid van de uitgaven van de organisatie.

2 vacante betrekkingen.
Werkplaats: Kroonlaan 145 - 1050 Brussel.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
  • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

  • MASTER Economie of Financiën
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis :
Politionele organisatie - Niv.:Avancé
Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
Opdrachten van politie - Niv.:BASIS
Praktische kennis :
Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke
instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie
van de doelstellingen en beschikbare middelen.
Verwachte gedrag :
Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service
leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel
schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar
mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te
stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

SELECTIEMODALITEITEN:

schriftelijke eliminerende test + interview.

Enkel de eerste 25 inschrijvingen worden aanvaard, dit zowel Nederlandstalig als Franstalig samen.

Uiterste inschrijvingsdatum: 2 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A21 (43.307,59€ minimum tot 64.191,62€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier