Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Universitair of HOLT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE
ONDERSTEUNING EN HET BEHEER (DGS) - DIRECTIE VAN DE
OPLEIDING (DSE)
(Ecode6808)

De directie van het personeel (DGR-DRP) verzekert onder andere volgende opdrachten inzake het personeel :  De DRP verzekert de opvolging van de morfologie van de federale politie.  De DRP verzekert het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de politiediensten.   Zij verzekert het beheer van het personeel van de federale politie met inbegrip van, voorstellen voor promoties, met uitzondering van de aanwijzingen in de functie van commissaris-generaal en algemeen directeur.  Zij voert de opdrachten uit van selectie, rekrutering en opleiding van de personeelsleden van de politiediensten toevertrouwd aan de federale politie door of onder de wet.  Zij verzekert de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel.  Zij garandeert ook de persoonlijke en sociale ondersteuning van de personeelsleden van de federale politie tijdens de uitvoering van hun dienst en, op hun vraag, van de personeelsleden van de lokale politie. Zij garandeert onder andere de organisatie en de uitvoering van de activiteiten van expertise, van administratie, van controle en medisch advies.  De Nationale Politieacademie is een pool voor beroepsopleiding, uitwisseling en onderzoek, die kwaliteitsvolle opleidingen ontwikkelt, aanbiedt en verstrekt die beantwoorden aan de behoeften van de geïntegreerde politie. De pedagogische cel verleent pedagogische steun aan de aspiranten, cursisten, docenten en opleiders en waakt over de coherentie en de coördinatie, met naleving van de algemene en concrete doelstellingen vastgelegd voor de betrokken opleiding.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE 

Het verzekeren van de coherentie en coördinatie tussen de verschillende opleidinginitiatieven en ervoor zorgen dat de doelstellingen van de verschillende opleidingsinitiatieven bereikt worden. Het bieden van globale en geïndividualiseerde didactische en pedagogische ondersteuning van de leerlingen, in het bijzonder op het vlak van studiebegeleiding, maar ook het bieden van pedagogische en didactische ondersteuning aan het onderwijzend personeel. Tenslotte ook het beheren van de informatiebronnen, van de documentatie en van het didactisch materiaal en het onderzoek naar en de ontwikkeling van innoverende praktijken inzake onderwijs en pedagogie

 

Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit.

Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

Wervingsreserve: 24 maanden.

 

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Peter JANSEN 
Tel : 02/554.82.73
Email :drp.resources.pers@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ADVISEUR (M/V) - PEDAGOOG - Cel PEDAGOGIE & KWALITEIT
Statutaire betrekkingNiveau A Ref n: S 4114 N 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

 

FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als TECHNISCH DESKUNDIGE, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

 • Het begeleiden van lesgevers in de klas door middel van het opstellen van een    begeleidingsverslag en een bespreking ervan om het lesgeven te verbeteren. 
 • Het selecteren van de lesgevers om te zorgen voor een evenwicht tussen de    expertise van de lesgever en zijn didactische kwaliteiten 
 • Het uitvoeren van de stagebegeleiding van de kandidaten van de functionele   opleiding voor opleiders 
 • Het uitvoeren van studiebegeleiding van de studenten zodat ze beter de    doelstellingen van de opleiding bereiken en dus de slaagkansen verhogen  
 • Deelnemen aan klassen-en studentenraden om advies te geven met betrekking tot    het potentieel van de aspirant in opleiding en op te stellen actieplannen 
 • Het organiseren van opvolgingsdagen, studiedagen of themadagen inzake    pedagogie voor het onderwijzend personeel van ANPA zodat de lesgevers    mekaar ontmoeten en op de hoogte blijven van de evoluties in het politioneel    onderwijs 

Als AUDITOR, de richtlijnen, instructies, regelgeving en wetgeving in verband met de behandelde onderwerpen toepassen, en audits uitvoeren om een correcte uitvoering te garanderen van de taken die aan de organisatie zijn opgelegd.

 • Het evalueren van de verschillende opleidingen om daarna verbeteringsvoorstellen te   formuleren in samenspraak met de departementsverantwoordelijken en bijdragen tot   een kwaliteitsopvolging van de opleidingen van de politieacademie 
 • Het monitoren van de voortgezette opleidingen en het analyseren van de resultaten   op het vlak van impact, relevantie, verworvenheden en transfer en in functie van de   resultaten verbeteringsvoorstellen doen  
 • Het uitvoeren van een procesevaluatie van de functionele opleidingen door ervoor   aangepaste vragenlijsten te ontwikkelen in functie van het soort opleiding. Nadien   de resultaten verwerken, analyseren en verbeteringsvoorstellen doen
 • De kwaliteitsopvolging van de basisopleidingen door kwaliteitsindicatoren te bepalen   in functie van de criteria die gehanteerd worden in het voltijds onderwijs en    instrumenten ontwikkelen om deze indicatoren te meten, vervolgens ze analyseren   en in functie van de resultaten verbeteringsvoorstellen doen 

Als DOSSIERBEHEERDER, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt. 

 • Het evalueren en ontwikkelen van erkenningsdossiers voor opleidingen van de  federale politie om de te bereiken doelstellingen en het competentieprofiel af te   stemmen op het te volgen opleidingstraject 
 • Advies geven over de geschiktheid van de opleidingen als antwoord op een   vastgestelde problematiek en het omschrijven van het verwachte resultaat van de   opleiding op het terrein 
 • Het ontwikkelen en waarborgen van een moderne, legitieme, coherente en   harmonieuze pedagogische aanpak voor alle opleidingscycli door toe te zien op de   coherentie en de coördinatie tussen de verschillende opleidingsinitiatieven 

Als GEGEVENSBEHEERDER, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen. 

 • Het evalueren en ontwikkelen van cursusmateriaal gemaakt door de lesgevers en   bestemd voor de studenten om de begrijpbaarheid en de studeerbaarheid van de   aangeleverde teksten te verhogen 
 • Het evalueren van de examenvragen zodat ze overeenkomen met de leerniveaus    van de doelstellingen van de opleiding en het samenstellen van de examens met de   verantwoordelijke lesgever om een tot een evenwichtige evaluatie van alle    doelstellingen te komen 
 • Advies geven bij de aanschaf en het gebruik van didactisch materiaal en de   opstelling van de klaslokalen in samenweking met de lesgevers en de logistieke   dienst
 • Het beheer van schriftelijk studiemateriaal zodat het beschikbaar is voor lesgevers   en studenten 

Als ANALIST, de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

 • Het bedenken en ontwikkelen van innoverende praktijken inzake onderwijs en   pedagogie 
 • Benchmarkings met gelijkaardige diensten organiseren (andere pedagogische   diensten van politiescholen of van het voltijds onderwijs,…) 
 • Opvolgen van de ontwikkelingen op het vlak van onderwijsvernieuwing en afwegen    wat van nut kan zijn om de kwaliteit van de politieopleidingen te verbeteren de introductie van een onderwijsvernieuwing voorbereiden en begeleiden om ze    successvol te implementeren in het politieonderwijs 

Als PRAKTIJKMONITOR, de kandidaten selecteren en/of opleiden en beoordelen om de eenheid in staat te stellen de toegewezen politieopdrachten uit te voeren. 

 • Behoefteanalyses uitvoeren bij het onderwijzend personeel om opleidingsbehoeften  na te gaan op pedagogisch-didactisch vlak
 • Organiseren van docentendagen en pedagogische studiedagen zodat de lesgevers   mekaar ontmoeten en op de hoogte blijven van de evoluties in het politioneel   onderwijs 
 • Begeleiden en geven van didactische voortgezette opleidingen en modules uit de   functionele opleiding van opleiders 
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Luchtmachtlaan 10 - 1040 ETTERBEEK.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

 • Relevante ervaring (4-6 jaar)
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden

 

Praktische kennis : 

 • Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties. 
 • Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
 • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen. 

Verwachte gedrag : 

 •  Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden. 
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren. 
 • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen. 
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.  

Opleidingsniveau: 

MASTER PEDAGOOG 

SELECTIEMODALITEITEN 

Selectiecommissie 

OPMERKINGEN 

- Uiteenzetting van aanspraken en verdiensten is vereist

 

Enkel de eerste 25 inschrijvingen worden aanvaard.

Uiterste inschrijvingsdatum: 28 februari 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A11 (36.613,99€ minimum tot 56.719,89€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier