Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
HOKT
voertuig_abstract-lores.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - COMMISSARIAAT-GENERAAL (CG) -
COORDINATIE- EN STEUNDIRECTIE - ARRONDISSEMENT BRUSSEL
(CSD BRUSSEL)
(Ecode6067)

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en supralokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.

De dienst Operationele Coördinatie en Steun staat in voor de planning, coördinatie, opvolging en leveren van steun bij (boven)lokale en/of grensoverschrijdende operaties, verkeersacties en gebeurtenissen en neemt een coördinerende rol op in het domein van noodplanning en crisismanagement. De dienst verzekert de organisatie, coördinatie, het beheer, de mobilisatie, de inzet en de evaluatie van de gehypothekeerde capaciteit.

Daarnaast staat de dienst in voor het beheer, de opvolging en optimalisatie van de bestuurlijke informatiecyclus en opsporingsprogramma’s en de politionele slachtofferbejegening.

Betrekkingsnummer: 100416

Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit.
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

Wervingsreserve: 24 maanden.


 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Yves Verbrugghe 
Adviseur
Tel : 02/223 97 04
Email :yves.verbrugghe@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT (M/V) - Maatschappelijk assistent
Statutaire betrekkingNiveau B Ref n: S 5041 T 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

In overeenstemming met de wet, de regelgeving en de vastgestelde richtlijnen een beleid voor de slachtoffers binnen de FedPol ontwikkelen en dynamiseren en de nodige instrumenten implementeren, zowel structurele (sensibilisering, opleiding, directory, documentatie …) als individuele (steun voor de opvang en ondersteuning van slachtoffers en getuigen …) om de missie van de GPI, in het bijzonder de functionaliteit politionele slachtofferbejegening, te bereiken en om de autoriteiten en partners expertise en ondersteuning te bieden.

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste politieke keuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

 • de nieuwe wetgevingen in verband met slachtofferbejegening analyseren, samenvatten en onder de betrokken personeelsleden verspreiden;
 • opleidingen organiseren voor het personeel van de geïntegreerde politie;
 • deelnemen aan de uitwerking van actieplannen inzake politionele slachtofferbejegening en ze uitvoeren;
 • het diensthoofd OCS bijstaan tijdens vergaderingen;
 • de moeilijkheden of problemen die de politieambtenaar in dit domein ervaart, bepalen en mogelijke oplossingen formuleren/voorstellen;
 • de obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen;
 • benchmarken met gelijkaardige organisaties;
 • zich op de hoogte houden van de verschillende diensten of instanties die in het domein werkzaam zijn om de slachtoffers doeltreffend te kunnen doorverwijzen;
 • coördineren/optreden in het kader van het TAM-netwerk;
 • tools (sociale kaart, brochures, dvd, actiekaarten …) uitwerken met het oog op een kwaliteitsvolle slachtofferbejegening;
 • projecten in het activiteitendomein beheren en opvolgen;

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

 • telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne klanten (collega’s-politieambtenaren) of externe klanten (slachtoffers, getuigen, families, naasten die in contact staan met de politiediensten);
 • de klanten doorverwijzen naar de bevoegde personen/diensten (tussenpersoon);
 • de nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen bezorgen;
 • aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte oplossingen volgens de geldende procedures;
 • als doorgeefluik fungeren tussen het personeelslid en de bevoegde sociale diensten binnen de organisatie (stressteam, SSD GPI …);

Als vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

 • het standpunt van de hiërarchie meedelen in werkgroepen;
 • met de gesprekspartners onderhandelen tijdens vergaderingen;
 • aanwezig zijn op de geschikte fora (bv. psychosociale vergaderingen voor de slachtoffers, TAM-netwerk …);
 • het contactpunt zijn voor de materies inzake politionele slachtofferbejegening;
 • een netwerk van contacten uitbouwen en coördineren;
 • de netwerking en het partnerschap met de andere actoren inzake opvolging van de slachtoffers bevorderen;

Als eerstelijns psychosociale actor, de slachtoffers, hun naasten en de getuigen een eerste begeleiding bieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake om aan de behoeften van de slachtoffers te beantwoorden en hen te beschermen tegen alle vormen van secundair slachtofferschap.

 • informatie of uitleg vragen bij verschillende bronnen;
 • op de plaats van de feiten of op een geschikte plaats als eerste naar de slachtoffers luisteren, hen steunen, praktische hulp bieden, informatie verschaffen … vanuit hun behoefte aan bescherming, emotionele veiligheid, geruststelling;
 • helpen bij een slechtnieuwsmelding (verkeersongeval, doodslag, bepaalde zelfmoorden);
 • begeleiden bij het brengen van de laatste groet;
 • kinderen opvangen bij huiszoekingen, ernstig intrafamiliaal geweld;
 • eerste hulp en begeleiding bieden bij zedenfeiten, diefstallen met geweld, carjacking, gewelddadige agressie;
 • getuigen van potentieel traumatiserende gebeurtenissen helpen;
 • de naasten steunen bij onrustwekkende verdwijningen en parentale ontvoeringen;
 • de politieambtenaren sensibiliseren en ondersteunen op het vlak van politionele slachtofferbejegening;
 • indien nodig alternatieven voorstellen om met situaties van slachtofferschap om te gaan;
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Koningsstraat 202 A - 1000 Brussel.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

 • Bachelor Maatschappelijk assistent
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
 • Strategie en beleid - Niv.:BASIS
 • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
 • Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

 • Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

 Verwachte gedrag :

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
 • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

 Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Enkel de eerste 25 inschrijvingen worden aanvaard, dit zowel Nederlandstalig als Franstalig samen.

Uiterste inschrijvingsdatum: 28 februari 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal B1D (28.119,81€ minimum tot 42.199,8€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier