Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
HOKT
Admin01.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - COMMISSARIAAT-GENERAAL (CG) -
COORDINATIE- EN STEUNDIRECTIE - ARRONDISSEMENT BRUSSEL
(CSD BRUSSEL) - PERS- EN LOG COORDINATIE
(Ecode6071)

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en bovenlokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.

De sectie P van de dienst PLIF van de CSD ziet erop toe dat de niet-operationele steun inzake HR verzekerd wordt voor de entiteiten van de federale politie die aanwezig zijn in het arrondissement en in het bijzonder voor de FGP. Zij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid inzake HR binnen de CSD en de FGP.

Betrekkingsnummer: 100600

Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit.
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

Wervingsreserve: 24 maanden.


 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Sarah Van Malderghem 
Adviseur
Tel : 02/223 90 60
Email :sarah.vanmalderghem@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
CONSULENT (M/V) - Bureauchef - PLIF/P
Statutaire betrekkingNiveau B Ref n: S 5043 T 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Deelnemen aan de doeltreffende uitvoering van de door het management bepaalde visie en beleidslijnen inzake HR om actief aan de verwezenlijking van een optimaal en transparant HR-beleid binnen de CSD en de FGP bij te dragen.

Een doeltreffende en efficiënte HR-ondersteuning bieden aan de leidinggevenden van de CSD en de FGP, alsook aan de entiteiten van de federale politie in het arrondissement om de correcte uitvoering van het door de Dirco uitgestippelde beleid te verzekeren.

Als ploegverantwoordelijke de collega's voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren

 • planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken voeren in het kader van de evaluatieprocedure
 • constructieve feedback geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers
 • de behoeften op het vlak van ontwikkeling van de medewerkers nagaan/in kaart brengen en aangepaste acties voorstellen
 • de medewerkers opleiden op de werkplaats
 • de medewerkers responsabiliseren
 • ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of het functioneren van het team
 • de nieuwe medewerkers begeleiden om zich te integreren in het team en nieuwe taken aan te leren

Als planningsdeskundige de uitvoering van taken, activiteiten, technische procedures coördineren om het praktische verloop van de activiteiten te verzekeren

 • de binnenkomende informatie (fax, post, mails …) aan de juiste persoon of dienst toekennen
 • het beheer van de routineopvolging verzekeren
 • de door de directeurs bepaalde functionele mailboxen beheren
 • de actieve opvolging van de dossiers beheren en de uitvoering ervan nakijken
 • een planning opstellen en deze aanpassen op basis van ongeplande situaties
 • de medewerkers concrete instructies of opdrachten geven
 • de taken onder de ploegleden verdelen
 • toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de taken en verbeteringen aanbrengen indien nodig

Als technisch deskundige op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste politieke keuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken

 • zich specialiseren in bepaalde domeinen van het personeelsbeheer en het aanspreekpunt ter zake worden onder supervisie van het diensthoofd Personeel
 • dossiers in verband met het gespecialiseerde personeelsbeheer of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren (naleving van de statuten en reglementen)
 • technische begrippen in verband met de gespecialiseerde aspecten van het personeelsbeheer met elkaar in overeenstemming brengen
 • mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen om aan de verwachtingen van de personeelsleden en van de hiërarchie te beantwoorden, met inachtneming van de statutaire normen en reglementen die bij de federale politie van kracht zijn
 • de obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen
 • de reglementering in concrete tools omzetten
 • de ontwerpen van beslissing die van zijn activiteitendomein deel uitmaken, voorbereiden
 • met zijn beschikbare middelen meewerken aan de opdrachten, taken en projecten van de andere entiteiten van de organisatie of van de directie
 • het aanspreekpunt worden voor de gespecialiseerde materies inzake personeelsbeheer onder supervisie en coördinatie van het diensthoofd Personeel

Als dossierbeheerder dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt

 • de dossiers met betrekking tot zijn bevoegdheidsdomein of informatie in verband met die dossiers ontvangen
 • dossiers voorbereiden en samenstellen die aan het diensthoofd Personeel of aan de directeurs moeten worden voorgelegd en/of aan DRP moeten worden toegezonden
 • informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen
 • informatie opzoeken in verschillende bestanden
 • nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is
 • de vastgestelde stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels
 • de kernelementen van het dossier opsporen, analyseren en structureren
 • documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of procedures
 • de behandelde dossiers controleren
 • een conclusie betreffende het vervolg van de behandeling van het dossier formuleren
 • een conclusie in het dossier formuleren en aan het bevoegde beslissingsorgaan voorleggen
 • alternatieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier

Ondersteuning HRM, HRM-taken en -activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het personeel dat de entiteit ter beschikking wordt gesteld optimaal te beheren

 • gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven opstellen voor de dienst
 • verslagen van interne vergaderingen opstellen
 • teksten, memo’s, nota’s en presentaties opstellen
 • dossiers voorbereiden en samenstellen die aan het diensthoofd Personeel of aan de directeurs moeten worden voorgelegd en aan DRP moeten worden toegezonden;
 • de echtheid en geldigheid van de documenten controleren
 • de lay-out van documenten verzorgen
 • 'Gespecialiseerde P-dossiers' administratief beheren en opvolgen
 • dossiers en informatiebrochures samenstellen
 • de prestaties van de personeelsleden van de entiteit opvolgen
 • de onbeschikbaarheden van de personeelsleden van de entiteit opvolgen
 • de controleverplichtingen inzake medisch toezicht plannen
 • de persoonlijke dossiers van de personeelsleden van de entiteit bijhouden
 • nota’s en briefwisseling betreffende het personeelsbeheer opstellen en opvolgen
 • de opleidingsplannen van de entiteit opvolgen
 • de jaarlijkse actieplannen inzake welzijn opvolgen

Als helpdesk technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/ gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven

 • het probleem bepalen in de situatie die de verzoeker uiteenzet in het kader van gespecialiseerde P-materies
 • de contactpersoon zijn voor de beheerders in de antennes om vragen te beantwoorden die het personeelsbeheer betreffen
 • de contactpersoon zijn voor zowel de lokale als de federale provinciale politiediensten
 • de bekende procedures voor probleemoplossing toepassen
 • inlichtingen die overeenkomen met een veel voorkomende situatie verstrekken

Als vertegenwoordiger op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie

 • het standpunt van de hiërarchie tijdens werkgroepen meedelen
 • met de gesprekspartners onderhandelen tijdens vergaderingen
 • aanwezig zijn op de geschikte fora
 • deelnemen aan de lokale en federale netwerken inzake personeelsbeheer

Als analist de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren

 • kritische analyses van de werking van de P-processen maken
 • de processen analyseren vanuit een streven naar optimalisatie
 • zorgen voor de administratieve opvolging van de personeelsleden, met inbegrip van de gedetacheerde personeelsleden en stagiairs, het beheer van de persoonlijke dossiers en het voeden van de verschillende DB’s van het personeel, in samenwerking met de beheerders in de antennes
 • zorgen voor de opvolging en het beheer van de loopbaan van alle personeelsleden van de CSD, met inbegrip van de stagiairs (van het onthaal tot het vertrek) met de steun van de beheerders in de antennes
 • het beheer en de opvolging van de prestaties van de leden van de CSD en van de FGP coördineren
 • de invoering, uitvoering en opvolging van het evaluatieproces coördineren, inzonderheid door actief de verschillende rollen van het proces waarvoor hij is aangewezen, op zich te nemen
 • erop toezien dat de wetgeving en de administratieve jurisprudentie eenvormig worden toegepast
 • de processen die verband houden met het personeelsbeheer in het arrondissement op elkaar afstemmen en de beheerders in de antennes en personeelsleden de passende richtlijnen verschaffen
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Koningsstraat 202 A - 1000 Brussel.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.: GEVORDERD
 • Strategie en beleid - Niv.: GEBRUIKER
 • Ondersteuning van de werking - Niv.: GEVORDERD
 • Opdrachten van politie - Niv.: BASIS

 Praktische kennis :

 • Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
 • Beslissen - Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en de nodige acties ondernemen om de beslissingen uit te voeren.
 • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

 Verwachte gedrag :

 • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
 • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
 • Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.

Elke leidinggevende is verantwoordelijk voor het welzijn op het werk van zijn/haar medewerkers. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die ter beschikking worden gesteld van zijn/haar medewerkers.

Enkel de eerste 25 inschrijvingen worden aanvaard, dit zowel Nederlandstalig als Franstalig samen.

Uiterste inschrijvingsdatum: 28 februari 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal BB1 (25.305,15€ minimum tot 37.666,56€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier