Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Antwerpen
HOKT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - COMMISSARIAAT-GENERAAL (CG) -
COORDINATIE- EN STEUNDIRECTIE - ARRONDISSEMENT ANTWERPEN
(CSD ANTWERPEN)
(Ecode6087)

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

De coördinatie- en steundirectie (CSD) is een eenheid van de federale politie die een scharnierfunctie vervult in de geïntegreerde politiezorg binnen het gerechtelijk arrondissement, en dit in overleg met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, met de andere eenheden van de geïntegreerde politie die actief zijn op het grondgebied van het arrondissement en met andere veiligheidspartners.

De CSD is o.m. bevoegd voor:

• De ondersteuning van de gedeconcentreerde federale eenheden;

• De technische, administratieve en operationele ondersteuning van de lokale politie;

• De coördinatie, op vraag van de bevoegde overheden van bestuurlijke politie, van de ondersteuning door het federale niveau voor de bovenlokale opdrachten van bestuurlijke politie;

• De coördinatie en de leiding van de politieoperaties overeenkomstig de wet op het politieambt.

De dienst middelenbeheer (PLIF) staat in voor het beheer van personeel (P), logistiek (L), ICT (I) en financiën (F) voor alle diensten die onder de CSD ressorteren en voor de federale gerechtelijke politie (FGP), rekening houdend met de door haar geformuleerde operationele behoeften. De directie voorziet daarnaast ook in een steunaanbod in vermelde PLIF-domeinen aan de arrondissementele politiediensten.

De pijler P staat in voor de behandeling van alle personeelsgerelateerde dossiers en het voeren van een coherent en consistent HR beleid ten behoeve van CSD en FGP Antwerpen.

Er wordt een wervingsreserve voorzien.

Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit. Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

CONTACT: CNT Joke VANQUICKELBERGHE - Tel.: 03/217.83.02

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Sofie CLAES 
Tel : 03/217.83.02
Email :CSD.Ant.Resources.Pers@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
CONSULENT (M/V) - Bureauchef van de CSD Antwerpen/ Bureauchef – PLIF/P
Statutaire betrekkingNiveau B Ref n: S 5999 N 17 13
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Onder leiding van de HR manager werkt de teamleider mee aan de ontwikkeling van een efficiënt HR beleid en staat hij in voor het dagelijks beheer van de dienst ten einde een professioneel en klantgericht beheer van de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers te bekomen.

FUNCTIEBESCHRIJVING

A. Als omkaderend personeel

De ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.

Voorbeelden van taken:

- Opstellen van een planning en deze aanpassen al naargelang de situatie

- Geven van concrete instructies en of opdrachten aan de medewerkers

- Verdelen van de taken onder de medewerkers

- Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van taken en aanbrengen van correcties indien nodig

- Voorzien in de middelen nodig om de operationele werking te garanderen

- Vertalen van beleidsbeslissingen naar het personeel

- Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de taken en verbeteringen aanbrengen indien nodig

B. Als technisch deskundige

Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomein analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken:

- Instaan voor beleidsvoorbereidend werk en meewerken aan de uitbouw van een efficiënt HR beleid

- Instaan voor voorbereidend werk in het kader van het jaaractieplan preventie

- Uitschrijven van procedures en werkprocessen inzake personeelsbeheer en -administratie

- Opmaken van prognoses met betrekking tot de in- en uitstroom van het personeel

- Geven van advies inzake specifieke loopbaan- of functioneringsgerelateerde materies

- Analyseren van dossier inzake personeelsbeheer vanuit een technisch oogpunt

C. Als dossierbeheerder

Dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving en procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:

- Behandelen van dossiers inzake personeelsadministratie en -beheer

- Behandelen van dossiers inzake werving en selectie

- Behandelen van dossiers inzake vorming, training, opleiding en evaluatie

- Behandelen van dossiers inzake arbeidsongevallen, ziekte en zwangerschap

- Behandelen van dossiers inzake tucht en rechtsbijstand

- Behandelen van dossiers inzake preventie en welzijn

 

 

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Noordersingel 25-27 - 2140 Antwerpen.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
 • Strategie en beleid - Niv.:BASIS
 • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
 • Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

 • Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
 • Beslissen - Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en de nodige acties ondernemen om de beslissingen uit te voeren.
 • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

 • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
 • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
 • Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.

SELECTIEMODALITEITEN

Selectiecommissie: Nader te bepalen

Enkel de eerste 30 inschrijvingen worden aanvaard.

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 3 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal BB1 (25.305,15€ minimum tot 37.666,56€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier