Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
HOKT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE
ONDERSTEUNING EN HET BEHEER (DGS) - DIRECTIE VAN DE
FINANCIEN (DSF)
(Ecode6908)

De Directie van Financiën (hierna : DRF) is één van de vier centrale directies van DGR. DRF hangt rechtstreeks af van DGR, de directie-generaal voor het beheer van middelen en informatie.
DRF bestaat uit :
Dienst Resources ;
Dienst Coördinatie ;
Dienst Reglementering & Organisatiebeheersing ;
Dienst Financieel Beheer ;
Dienst Budgetbeheer ;
Dienst Budgetopmaak.
Rekening houdend met de werkingsprincipes van DGR, is DRF belast met de volgende opdrachten:
Ze organiseert de processen m.b.t. de begrotingsopmaak, begrotingsuitvoering en de financiële administratie, stelt hiervoor
regelgeving op en werkt eveneens de financiële organisatiebeheersing (Maatregelen Interne Controle) uit;
Ze staat in voor het uitwerken van het boekhoudplan en het voeren van de algemene boekhouding van de Federale Politie. Ze registreert hierbij alle verrichtingen en dit zowel op het vlak van uitgaven als ontvangsten.
Ze voert de begroting uit en registreert dit in de begrotingsboekhouding.
Ze staat in voor de coördinatie, de vastlegging en het beheer van de kredieten van de Federale Politie;
Ze werkt een analytische boekhouding uit;
Ze stelt de jaarrekening van de Federale Politie op;
Ze coördineert en verleent de steun intern en extern de federale politie inzake reismanagement ;
Ze verleent steun en advies aan de overheid inzake financiën en adviseert het directiecomité wat betreft alle aspecten van de begrotingsuitvoering,
de financiële administratie en de regelgeving ter zake;
Ze heeft de controlebevoegdheid over de rekeningen van de rekenplichtigen van de federale politie en is belast met de neerlegging ervan bij het Rekenhof;
Ze is verantwoordelijk voor het opnemen in de archieven van de nodige bewijsstukken voor het Rekenhof;
Ze verleent adviezen ingevolge opmerkingen van het Rekenhof;
Ze legt en onderhoudt contacten met zowel externe als interne partners (controleurs van de vastleggingen, Rekenhof, thesaurie, Defensie, IGF, FOD Budget en Beheerscontrole…);
Ze ontwikkelt en implementeert een steunaanbod met betrekking tot ICT-tools en functionaliteiten inzake financiën en doet dit in overleg met DRI;
Ze bezorgt de interne en externe diensten een financiële rapportering in het kader van de begrotingsuitvoering;
Ze verzekert de continuïteit inzake financiële werking door middel van een continue analyse en de bijsturing van de bestaande financiële processen met als doel administratieve vereenvoudiging;
Ze coördineert en controleert de werking van de diensten van haar directie en ziet erop toe dat deze hun opdrachten uitvoeren.
De dienst DFCBU staat in voor de coördinatie, de vastlegging en het beheer van de werkings-, investerings- en subsidiekredieten en legt hiervoor direct rekenschap af aan de directeur van de Financiën;
De dienst heeft een centrale rol in de budgettaire activiteiten van de Federale Politie (van aanvraag tot vastlegging) en staat onder meer in voor de omkadering van het ganse budgettair gebeuren, om zo – op basis van haar expertise – de visie van haar hiërarchie zowel intern als extern te vertegenwoordigen en waar nodig bij te sturen.

Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit.
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Christopher KEIJSERS 
ADV
DRF
Tel : 025544100
Email :christopher.keijsers@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
CONSULENT (M/V) - Dienst Budgetair Beheer
Statutaire betrekkingNiveau B Ref n: S 5180 T 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

De budgettaire consulent maakt deel uit van de Sectie Coördinatie en Vastlegging waarin de budgettaire consulent taken uitvoert ter algemene ondersteuning van de budgetuitvoering en – coördinatie van de Federale Politie. Hij/zij staat in voor volgende taken:
Ondersteuning en controle bij de begrotingsopmaak van de Federale Politie;
Het ondersteunen van de opvolging en de rapportering inzake het kredietverbruik, alsook het bijhouden van de geactualiseerde kredieten op de verschillende begrotingsposten;
Budgettechnische controle van de behoeftendossiers (materieelaanvragen, vastleggingsdossiers, enz.);
Het samenstellen van uitgavendossiers (Ramingstaat, budgettaire herschikkingen, enz) en het
voorleggen van deze uitgavendossiers aan de verschillende controleautoriteiten van de Federale Politie;
Het meehelpen realiseren van de coördinatie van de begrotingsuitvoering van de werkings- en investeringsmiddelen van de Federale Politie;
Het controleren en goedkeuren van de bestelbonnen in de financiële databank van de federale overheid (bestelbonnen in het raam van centrale overheidsopdrachten, diverse uitgaven, enz);
Het screenen, vatten en bijsturen van de gevatte gegevens in de verschillende financiële databanken van de Federale Politie;
Het uitvoeren van updates van de verschillende databanken van de Federale Politie;
Het instaan voor het bijhouden en het actualiseren van een bibliotheek met verschillende budgettairlogistieke en contractuele documenten (contracten, budgetaanvragen, behoeftendossiers, etc.);
Het meehelpen uitwerken en optimaliseren van de budgettair-logistieke workflows en procedures die van toepassing zijn binnen de Federale Politie;
De budgettaire consulent kan bijkomend ingeschakeld worden voor eender welke taak die het goed functioneren van de dienst zelf en bij uitbreiding de ganse Federale Politie ten
goede komt;
Als Budgettaire en/of Financieel medewerker, taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de financiële middelen worden gesteld optimaal te beheren.

Voorbeelden taken:
Financiële/budgettaire rapporteringen uitvoeren.
Op correcte wijze richtlijnen intern de organisatie opstellen en verspreiden.
Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
Voorbeelden taken:
Samenstellen dossiers die voorgelegd dienen te worden aan de verschillende budgettaire controleautoriteiten van de Federale Politie.
Het inwinnen van informatie of verduidelijkingen bij de verschillende budgettaire-logistieke dossierbeheerders van de Federale Politie.
Het controleren van de dossierinhoud door onder meer het aftoetsen van deze gegevens t.a.v. de verschillende databanken, de huidige reglementering, etc.
Zorgen voor een goede samenstelling van een vastleggingsdossier, alsook instaan voor de opvolging van dit dossier.
Dossiers, documenten of andere relevante informatie voor de dienst ordenen en rangschikken volgens de procedures of regels.

Als gegevensbeheerder gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.
Voorbeelden taken:
De gegevensbanken up-to-date houden door nieuwe of gewijzigde gegevens op de overeengekomen tijdstippen in te voeren.
Zorgen voor het meervoudige beheer van gegevensbanken zoals de monitoring over de uitvoering van de begroting.
Gegevens ordenen en toekennen aan de categorieën van het computerbestand of de ingevoerde of in te voeren gegevens analyseren en/of controleren.
Als procesbeheerder zorgen voor de correcte toepassing van de verschillende processen om de entiteit een efficiënt beleid te waarborgen en de klanten en de partners een optimale dienstverlening te waarborgen.
Voorbeelden taken:
Nakijken of de verschillende stappen in het budgettair proces correct werden uitgevoerd.
Verbetervoorstellen formuleren om het proces verder te stroomlijnen en eventueel aan tepassen waar nodig in functie van de budgettaire actualiteit.
Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste politieke keuzes te maken
en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.
Voorbeelden taken:
Instaan voor de technische controle van de uitgavendossiers (materieelaanvragen, budgetwijzigingen, vastleggingsdossiers, enz.), alsook de opmaak en coördinatie van sommige dossiers (bijv. Ramingstaat, Herverdelingen tussen basisallocaties, enz.) voor externe controleoverheden (Inspectie van Financiën, Controle der Vastleggingen, enz.) en politieke overheden (Minister van Binnenlandse zaken, Minister van Begroting, enz.)
Het geven van raad/oplossingen inzake budgettaire problemen, alsook het formuleren van verbetervoorstellen om zo het budgettaire beleid en beheer te optimaliseren. In die context dient de budgettaire actualiteit ook actief opgevolgd te worden.
Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.
Voorbeelden taken:
Inhoudelijke feedback verzekeren aan de verschillende controle-instanties (IF, Controleur van de vastleggingen, enz.) om zo tegen hen als betrouwbare referentie van de Federale Politie op te treden.

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Kroonlaan 145 - 1050 Brussel.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
  • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis :
Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
Strategie en beleid - Niv.:BASIS
Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
Opdrachten van politie - Niv.:BASIS
Praktische kennis :
Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een
synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen
en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende
conclusie.
Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de
mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven
nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden,
door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten
Verwachte gedrag :
Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de
'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service
leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve
manier contacten te onderhouden.
Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te
delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door
conflicten met collega's bij te leggen.
Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door
gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven
in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar
mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te
stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te
maken.
Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te
geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie,
tegenwerking, druk of detailarbeid.

SELECTIEMODALITEITEN

schriftelijke eliminerende test + interview.

Enkel de eerste 25 inschrijvingen worden aanvaard, dit zowel Nederlandstalig als Franstalig samen.

Uiterste inschrijvingsdatum: 2 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal BB1 (25.305,15€ minimum tot 37.666,56€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier