Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
HOKT
voertuig_abstract-lores.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - COMMISSARIAAT-GENERAAL (CG) -
DIRECTIE VAN DE SPECIALE EENHEDEN (CGSU) - SIE - NTSU
(Ecode6058)

Bedieningsnr: IDP

Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit.
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

Wervingsreserve: 12 maanden.

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

De Directie van de Speciale Eenheden van de Federale Politie (DSU) is een hoog gespecialiseerde steuneenheid die, door het voorstellen en/of uitvoeren van gespecialiseerde adviezen, tactieken en technieken, de lokale en federale politie steunt.

Zij richt zich op de zware en georganiseerde criminaliteit en de activiteiten van extremistische en terroristische groeperingen. DSU is hiervoor de ultieme politiedienst die kan ingezet worden.

DSU bestaat uit diensten gevestigd in Brussel en gedeconcentreerde diensten (POSA).

De dienst NTSU (National Technical & Tactical Support Unit), die deel uitmaakt van de centrale eenheid te Brussel, is hoofdzakelijk belast met de voorbereiding en de uitvoering van ‘covert’ plaatsingen van materiaal in het kader van technische observatie, en de interceptie van communicaties. Daarnaast voert NTSU inkijkoperaties uit, en levert zij technisch-operationele steun in geval van crisissituaties.

De dienst NTSU wordt ingezet in geval van:

 • Gijzeling
 • Fort Chabrol
 • Ontvoering
 • Afpersing
 • Technischetactische plaatsingen met specifiek technologisch materiaal waarvoor een hoog niveau van technische kennis of equivalente ervaring is gevraagd
 • Inkijkoperaties
 • Interceptie, detectie, identificatie en localisatie van communicaties
 • Technisch operationele steun intern DSU
 • Nauwe opvolging van de hierboven vermelde technischetactische operaties, en evaluatie en aanpassing ervan indien nodig in functie van de omstandigheden op het terrein of in functie van evoluties binnen het dossier
 • Ontwikkeling van technischetactische oplossingen om aan de operationele behoeften van zijn partners tegemoet te komen
 • Beheer (DATA CENTER) van de inkomende en uitgaande technische gegevens
 • Beheer radiocommunicatie van DSU.

 BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De Sectie VIDIP , AUDIP of LOCIP staan in voor de analyse van aangeleverde digitale gegevens (zoals video, audio en GPS-informatie) door middel van gespecialiseerde softwaretoepassingen. Daarnaast staat ze ook garant voor de configuratie van het materiaal aanwezig in de sectie en is ze verantwoordelijk voor het verzenden en het  beheer van deze signalen naar de gepaste servers.

 

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
- - 
-
DSU
Tel : -
Email :DSU.NTSU.comdo@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ICT-CONSULENT (M/V) - Steun voor speciale technieken
Statutaire betrekkingNiveau B Ref n: S 5021 T 17 21
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Als actor binnen de Speciale Eenheden, instaan voor en/of uitvoeren van gespecialiseerde tactieken en technieken ter ondersteuning in de strijd tegen terrorisme en zware georganiseerde criminaliteit, steun verlenen in een crisissituatie met hoog gevaarsrisico, en verschaffen van een gespecialiseerde steunverlening aan opdrachten van bestuurlijke politie.

 • Zoeken naar zeer specifieke technische oplossingen ter ondersteuning van operationele processen
 • Ontwikkelen en assembleren van eigen tools als complete of gedeeltelijke oplossingen van een operationeel technisch probleem, waarvoor de oplossing niet zomaar op de markt beschikbaar is
 • Gespecialiseerde technische steun leveren in operaties waarvoor betrokkene het geschikte profiel heeft en dit onder veiligheidsomstandigheden die aanvaardbaar zijn voor betrokkene
 • Gespecialiseerde steun geven aan interne partners DSU, en in bepaalde gevallen (na overleg met verantwoordelijken) aan externe partners DSU
 • De IT-aspecten binnen deze gespecialiseerde technische steun behandelen in samenspraak met interne en externe ICT-partners

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

 • informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen
 • kernelementen van het dossier opsporen, analyseren en structureren
 • behandelde of in behandeling zijnde dossiers controleren, status opvolgen, en bijhouden
 • de verantwoordelijken op de hoogte houden van stand van zaken, van problemen en meewerken aan het zoeken naar oplossingen, waaronder actieve deelname aan aankoopprocedures
 • zorgen dat de noodzakelijke personen/diensten samengebracht worden om vooruit te geraken in een welbepaald dossier

Als procesbeheerder, zorgen voor de correcte toepassing van de verschillende processen om de entiteit een efficiënt beleid te waarborgen en de klanten en de partners een optimale dienstverlening te waarborgen.

 • Nakijken of de verschillende stappen van een proces correct worden uitgevoerd
 • Erop toezien dat de verantwoordelijkheden van elke betrokkene gekend zijn en worden opgenomen
 • De behoeftes analyseren van elk proces en deze vertalen naar concrete voorstellen naar de verantwoordelijken toe qua materiële ondersteuning
 • De concrete opvolging van en concrete deelname aan de aankoopprocedures voor het benodigde materiaal ter uitvoering van de processen
 • Nagaan of alle wettelijke, reglementaire voorwaarden voldaan zijn, om betreffend proces in gang te trekken

 Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

 • Dossiers vanuit technisch oogpunt analyseren
 • Mogelijke technische oplossingen zoeken en vertalen in concrete adviezen/oplossingen, eventueel, indien noodzakelijk, in samenspraak met andere diensten actief in de technische en ICT omgeving
 • Zicht houden op de markt naar bestaande oplossingen voor de meest gangbare problemen, of naar gedeeltelijke oplossingen die gecombineerd kunnen worden tot een operationeel aanvaardbaar eindresultaat
 • Praktisch uitwerken van technische oplossingen als antwoord op een operationeel probleem
 • Technische adviezen schrijven

Als technicus, de machines en de infrastructuren, de toestellen en/of technische uitrustingen onderhouden en herstellen om de gebruikers in staat te stellen het materiaal en de infrastructuren te gebruiken tijdens dagelijkse activiteiten en de duurzame werking ervan te garanderen.

 • De eigen technische middelen controleren naar goede werking toe, en de gepaste stappen ondernemen bij pannes/problemen.
 • De nodige initiatieven nemen naar het zoeken naar het meest adequate materiaal ter uitvoering van de taken
 • Door regelmatige oefeningen zich vertrouwd maken met de functionaliteiten van het beschikbare materiaal
 • Documenteren van eigen ontwikkelingen
 • Repareren van eigen ontwikkelingen in geval van problemen

Als contactpersoon antwoorden op vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag. 

 • Aan bevoegde gesprekspartners een toestand kunnen geven over de stand van zaken van de verschillende projecten binnen de entiteit
 • Als aanspreekpunt kunnen fungeren voor de activiteiten die de betrokken sectie aanbelangen
 • Berichten ontvangen en doorgeven aan de betrokken collega's
 • Als specialist in zijn/haar domein, de juiste vragen kunnen stellen aan de 'klant' teneinde een grondige analyse te kunnen maken van de probleemstelling, als vertrekpunt naar een eventuele oplossing.

 

1 vacante betrekking.
Werkplaats: . . - 1050 BRUSSEL.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

 • Diploma richting ICT De definitieve toekenning van de bediening is onderworpen aan het behalen van een veiligheidsmachtiging zoals voorzien door het wet van 11-12-1998 betreffende de classificatie, de machtigingen, de attesten en de veiligheidsadviezen.
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Praktische kennis :

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest  aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

 • Interview
 • Uitlsuitende geschiktheidstesten.
Uiterste inschrijvingsdatum: 28 februari 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal B1B (28.906,31€ minimum tot 42.986,29€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis consultatie in de medische centra van de federale politie
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier