Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
HOKT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE
ONDERSTEUNING EN HET BEHEER (DGS) - MEDISCHE DIENST
(DSDM) - DIENSTHOOFD
(Ecode6937)

 

De Psychological Medical Service (DPPMS) is een steunentiteit in het bijzonder gefocust op de therapeutische ondersteuning en expertise in de bredere zin van het " welzijn op het werk". De medische component ervan verzekert 

Aan de entiteiten van de geïntegreerde politie die er een beroep op doen:

 • een gespecialiseerde medische steun tijdens gebeurtenissen, gewelddadige en/of potentieel gevaarlijke situaties in termen van de publieke veiligheid ( betogingen, fort chabrol…), 
 • de opvolging van de werkonbekwaamheden en arbeidsongevallen,
 • de opleiding eerste hulp, automatische defibrillatie en de gespecialiseerde eerste hulp aangepast aan politionele risico's,
 • de raadgevingen inzake expertise en evaluatie van lichamelijke schade, de kwalificatie van een arbeidsongeval of de terugbetaling van de medische kosten met betrekking tot deze ongevallen, een medico-administrative steun inzake medische statistieken ( afwezigheden,…), het berekenen van het contingent, het beheer van de hospitalisatieverzekeringen en de rechthebbenden van het Calog personeel, 

Aan de personeelsleden:

 • een medische ( consultaties, zorgen, geneesmiddelen,…) en tandheelkundige  dienst aangepast aan hun behoeften, 
 • de terugbetaling van het remgeld, in het kader van de "gratis medische zorgen", de medische kosten van de invaliden in vredestijd 
 • oud rijkswachters en de medische kosten inzake arbeidsongevallen en beroepsziektes voor het personeel van de federale politie, 
 • een medische opvolging en een medico-administratieve advies bij arbeidsongevallen of beroepsziekte, het toekennen van verminderde prestaties na een periode van arbeidsongeschiktheid of de toelating om het grondgebied te verlaten tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid. 

Op specifieke en gespecialiseerde wijze - de expertise inzake de commissies voor geschiktheid van het personeel van de politiediensten en de geschillencommissie  - voor de honden en paarden van de geïntegreerde politie: de selectie in het kader van een aankoop, de medische verzorging,….. 

Wat betreft het Stressteam: 

Verzekert de psychologische en emotionele opvang, begeleiding en opvolging van de personeelsleden van de federale politie en op aanvraag de personeelsleden van de lokale politie. Het verzekert een wachtrol van beschikbaar en terugroepbaar voor crisisinterventies tijdens kritieke gebeurtenissen. De missies behoren tot de primaire, secundaire maar vooral tertiaire preventie in het bijzonder gericht op het individu, de psychosociale risico's verbonden aan het werk en de daaraan verbonden gevolgen. 

Wat betreft de cel RISKS :  

 

De cel Beroepsrisico’s is belast met het dagelijks beheer van ziekten, arbeidsongevallen en beroepsziekten ten gunste van de personeelsleden van de federale politie alsook alle geschillen behorend tot deze materies. Deze cel is eveneens belast met de individuele begeleiding van de personeelsleden in alle administratieve stappen gelinkt aan een delicaat voorval tijdens de loopbaan (de aanvragen van sociale erkenning, de overeenkomsten omtrent alcohol en de begeleiding in het kader van langdurige ziekte). 

 

 

Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit.

Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

Wervingsreserve: 24 maanden.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Laurence FAGNY 
DR
Tel : 02/642.79.82
Email :drp.resources.pers@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
CONSULENT (M/V) - BEHEERDER VAN DE TERUGBETALINGEN
Statutaire betrekkingNiveau B Ref n: S 5114 T 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

 

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE  

Beheer van terugbetalingen dossiers inzake medische en niet medische kosten betaald door personeelsleden van de geïntegreerde politie. Behandelen van deze aanvragen en antwoorden op alle vragen in deze. 

FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt

 • dossiers wanneer een persoon overlijdt of het korps verlaat (pensioen, ontslag, …) teneinde over te gaan tot het microfilmeren en archiveren van het globaal dossier
 • Het archief van de dossiers ( klasseren, op stamnummer hangen enz…) inzake arbeidsongevallen, beroepsziektes, invaliden in vredestijd en betalingen aan
 • aangenomen en controle artsen van de politie verzekeren
 • Uittrekken van deze dossiers uit het archief wanneer iemand een aanvraag heeft gedaan teneinde deze te behandelen
 • In deze dossiers stukken klasseren die geen verdere behandeling nodig hebben 
 • Dossier aanmaken bij een eerste terugbetalingsaanvraag
 • Ontvangst van de faxen en brieven bij dringende opnames in klinieken en hospitalen 

Deelnemen aan de centralisatie van al de verschillende medische Als budgettaire/financiële ondersteuning, Budgettaire en/of financiële taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de financiële middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren. 

 • Coderen van de documenten in het bijzonder de terugbetalingsaanvragen 
 • Nazien van de juistheid en de volledigheid van de binnenkomende terugbetalingsaanvragen 
 • Nazien van de identiteit en het statuut van de aanvrager
 • Vragen naar bijkomende inlichtingen en/of ontbrekende stukken indien nodig (per briefwisseling, mail en/of telefonisch)
 • Behandelen van de aanvragen rekening houdend met de geldende reglementering (Politie, RIZIV, wet, enz…) en de procedures onderworpen aan de adviezen van de directie, de expert-geneesheren enz..
 • Afsluiten in het daartoe voorziene programma van de gecodeerde, behandelde en voor betaling gevalideerde aanvragen
 • Melden aan de aanvrager , via de geldende procedures van een weigering of beperkte tussenkomst (post, mail, telefoon)
 • Doorsturen van de documenten naar de bevoegde diensten voor verdere afhandeling

 

1 vacante betrekking.
Werkplaats: KROONLAAN 145 F - 1050 ELSENE.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

 

Praktische kennis : 

 •  Integreren 
 • Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
 • Problemen oplossen
 • Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Ondersteunen
 • Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten 

Verwachte gedrag : 

 • Klantgericht optreden
 • Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden
 • Samenwerken
 • Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
 • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
 • Zichzelf ontwikkelen
 • De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Inzet tonen 
 • Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid. 

SELECTIEMODALITEITEN 

Interview. 

Enkel de eerste 25 inschrijvingen worden aanvaard, dit zowel Nederlandstalig als Franstalig samen. 

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 28 februari 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal BB1 (25.305,15€ minimum tot 37.666,56€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier