Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
HOKT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE
ONDERSTEUNING EN HET BEHEER (DGS) - DIRECTIE VAN DE
FINANCIEN (DSF)
(Ecode6908)

De Directie van Financiën (hierna : DRF) is één van de vier centrale directies van de DGR. DRF hangt
rechtstreeks af van DGR, de directie-generaal voor het beheer van middelen en informatie.
DRF bestaat uit :
Dienst Resources ;
Dienst Coördinatie ;
Dienst Reglementering & Organisatiebeheersing ;
Dienst Financieel Beheer ;
Dienst Budgetbeheer.
Rekening houdend met de werkingsprincipes van DGR, is DRF belast met de volgende opdrachten:

Ze organiseert de processen m.b.t. de begrotingsopmaak, begrotingsuitvoering en de financiële administratie, stelt hiervoor regelgeving op en werkt eveneens de financiële organisatiebeheersing (Maatregelen Interne Controle) uit;
Ze staat in voor het uitwerken van het boekhoudplan en het voeren van de algemene boekhouding van de Federale Politie. Ze registreert hierbij alle verrichtingen en dit zowel op het vlak van uitgaven als ontvangsten.
Ze voert de begroting uit en registreert dit in de begrotingsboekhouding.
Ze staat in voor de coördinatie, de vastlegging en het beheer van de kredieten van de
Federale Politie;
Ze werkt een analytische boekhouding uit;
Ze stelt de jaarrekening van de Federale Politie op;
Ze coördineert en verleent de steun intern en extern de federale politie inzake
reismanagement ;
Ze verleent steun en advies aan de overheid inzake financiën en adviseert het directiecomité wat betreft alle aspecten van de begrotingsuitvoering, de financiële administratie en de regelgeving ter zake;
Ze heeft de controlebevoegdheid over de rekeningen van de rekenplichtigen van de federale politie en is belast met de neerlegging ervan bij het Rekenhof;
Ze is verantwoordelijk voor het opnemen in de archieven van de nodige bewijsstukken voor het Rekenhof;
Ze verleent adviezen ingevolge opmerkingen van het Rekenhof;
Ze legt en onderhoudt contacten met zowel externe als interne partners (controleurs van de vastleggingen, Rekenhof, thesaurie, Defensie, IGF, FOD Budget en Beheerscontrole…);
Ze ontwikkelt en implementeert een steunaanbod met betrekking tot ICT-tools en functionaliteiten inzake financiën en doet dit in overleg met DRI;
Ze bezorgt de interne en externe diensten een financiële rapportering in het kader van de begrotingsuitvoering;
Ze verzekert de continuïteit inzake financiële werking door middel van een continue analyse en de bijsturing van de bestaande financiële processen met als doel administratieve vereenvoudiging;
Ze coördineert en controleert de werking van de diensten van haar directie en ziet erop toe dat deze hun opdrachten uitvoeren.
De sectie “Ontvangsten” is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de invordering van alle financiële rechten (ontvangsten) van de Federale Politie.

De consulent van Sectie « Ontvangsten » geeft steun aan de rekenplichtige van ontvangsten in zijn volgende taken :
Voorbereiding van de facturatie van de schuldvorderingen (facturatie aan derden voor de door de Federale Politie geleverde diensten, voor de ter beschikking gestelde middelen alsook de terugvordering van onrechtmatig uitbetaalde sommen aan personeelsleden);
Opvolging en behandeling van de rekeningafschriften in het boekhoudsysteem van de Federale Overheid (SAP);
Opvolging en behandeling van de ontvangsten;
Beheer van de betwistingen, geschillen, afbetaalplannen alsook van de andere onbetaalde vorderingen;
Voorbereiding van de aan het Rekenhof te versturen verantwoordingsstukken;
Beheer van de periodieke afsluitingen;

Voorbereiding van de eindejaarsverrichtingen van de overheidsboekhouding.

Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit.
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

Wervingsreserve: 24 maanden.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Tim MOERENHOUT 
ADV
DRF
Tel : 026448915
Fax : .
Email :Tim.moerenhout@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
CONSULENT (M/V) - Dienst Financieel Beheer
Statutaire betrekkingNiveau B Ref n: S 5182 T 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Als administratieve steun, realiseren van taken en bieden van administratieve ondersteuning volgens de geldende procedures
om een optimale uitvoering van de activiteiten te waarborgen:
Opmaken van zowel gestandaardiseerde als gepersonaliseerde brieven;
Opmaken van formulieren (o.a. boekhoudkundige formulieren, annulatieformulieren,
terugbetalingsplannen,…);
Sturen van brieven, faxen, mails voor de dienst of voor de directeur (o.a. brieven naar de bemiddelaars, interne nota’s dienst,…).
Als budgettaire en financiële steun, realiseren van taken en van budgettaire en financiële activiteiten volgens de geldende procedures om een optimale uitvoering van de financiële middelen van de entiteit te waarborgen:
Het diensthoofd helpen bij de uitvoering van de budgettaire analyses;
Updaten van de KPI’s;
Het diensthoofd helpen de kwaliteit van de input te garanderen (o.a. in overeenstemming brengen van de verschillende bestanden teneinde de goede encodage van de vastgestelde rechten te controleren, ….);
Opmaken van financiële rapporten (o.a. rapportering van de verwachte ontvangsten,…).
Als dossierbeheerder, opmaken en analyseren van dossiers volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen
trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat de correcte beslissing wordt genomen of dat het dossier correct wordt
afgewerkt:
Ontvangen van dossiers (van bijvoorbeeld het SSGPI) of informatie met betrekking tot deze dossiers;
Controleren dat de informatie in het dossier volledig en correct is (o.a. facturatievoorstel, bijlagen,…);
De dossiers aanvullen in het geval van ontbrekende informatie;
Uitvoeren van de voorziene stappen in het dossier volgens de regelgeving of procedures (o.a. facturen,
herinnering,…);
Analyseert problemen en formuleert conclusies die aan het diensthoofd worden aangereikt (o.a. vragen tot
betalingsplannen, en aanvragen uitstel van betaling,…);
Aanvullen van documenten, zodat deze conform de regelgeving zijn (o.a.documenten te sturen naar Domeinen,
verschillende formulieren,…);
Geeft een steun aan de verantwoordelijke (o.a. voorbereiding complexe dossiers);
Als gegevensbeheerder, het coderen, klasseren en raadplegen van de gegevens teneinde over alle noodzakelijke elementen te
kunnen beschikken voor de verdere behandeling van het dossier en teneinde aan de organisatie gestructureerde informatie ter
beschikking te stellen;
Coderen van facturen in SAP;
Raadplegen van gegevens in de loonmotor (o.a. deel schulden en geschillen, …);
Raadplegen de Oracle-gegevens;
Extraheren en raadpleging van gegevens uit gegevensbank;
Creëren van rapporten die toelaten de in SAP gecodeeerde gegevens te analyseren (o.a. lijst van contestaties,

lijst van naar de Domeinen verstuurde dossiers,...)

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Kroonlaan 145 - 1050 Brussel.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
  • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis :
Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
Strategie en beleid - Niv.:BASIS
Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
Opdrachten van politie - Niv.:BASIS
Praktische kennis :
Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een
synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor
brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een
waardevolle en sluitende conclusie.
Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door
de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis.
Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te
voeren.
Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te
aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen
bij hun activiteiten
Verwachte gedrag :
Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en
behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en
hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen
oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en
ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke
doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen
door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt,
zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap
te begrijpen.
Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie
van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen
functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,
vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van
zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij
frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
Talenkennis:
Kennis van het Frans is een pluspunt.
SELECTIEMODALITEITEN
- Interview


OPMERKINGEN
Het personeelslid kan bij dienstnoodwendigheden ingezet worden binnen andere secties van DFFIN
en diensten van DRF.

Enkel de eerste 25 inschrijvingen worden aanvaard, dit zowel Nederlandstalig als Franstalig samen.

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 2 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal BB1 (25.305,15€ minimum tot 37.666,56€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier