Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Universitair of HOLT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE
ONDERSTEUNING EN HET BEHEER (DGS) - DIRECTIE VAN DE
REKRUTERING EN VAN DE SELECTIE (DSR) - DIRECTIE
(Ecode6768)

 

De directie van het personeel (DGR-DRP) verzekert onder andere volgende opdrachten inzake het personeel :  De DRP verzekert de opvolging van de morfologie van de federale politie.  De DRP verzekert het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de politiediensten.   Zij verzekert het beheer van het personeel van de federale politie met inbegrip van, voorstellen voor promoties, met uitzondering van de aanwijzingen in de functie van commissaris-generaal en algemeen directeur.  Zij voert de opdrachten uit van selectie, rekrutering en opleiding van de personeelsleden van de politiediensten toevertrouwd aan de federale politie door of onder de wet.  Zij verzekert de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel.  Zij garandeert ook de persoonlijke en sociale ondersteuning van de personeelsleden van de federale politie tijdens de uitvoering van hun dienst en, op hun vraag, van de personeelsleden van de lokale politie. Zij garandeert onder andere de organisatie en de uitvoering van de activiteiten van expertise, van administratie, van controle en medisch advies.  

De dienst rekrutering en selectie heeft als opdracht het organiseren van het geheel aan rekrutering- en selectieactiviteiten voor zowel de leden van het operationele kader als voor de leden van het administratief en logistiek kader ten behoeve van zowel de lokale politiezones als de federale politie. Aldus draagt zij bij uitstek bij tot de geïntegreerde werking van de politie

Contact 

Adviseur Katja DE WOLF 02/644.83.48


Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit.

Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

Wervingsreserve: 24 maanden.

 

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Katja DE WOLF 
Adviseur
Tel : 02/644.83.48
Email :drp.resources.pers@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ADVISEUR (M/V) - REKRUTERING EN SELECTIE
Statutaire betrekkingNiveau A Ref n: S 4124 T 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

 

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE 

Het verzekeren van een transversale coördinatie tussen de verschillende interne hoofdrolspelers enerzijds en een coördinatie met de partners/leveranciers van de dienst/opdrachtgever/externe klanten anderzijds en helpen aan de omschrijving, het volgen van de strategie en het bereiken van de doelstellingen van de dienst door een voortdurende analyse van de processen en selectieprocedures om te garanderen aan de geïntegreerde politie dat ze het gevraagde voorzien in het voldoende aantal van bekwaam personeel

FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als strategisch deskundige op basis van een hoogwaardige expertise in een specifiek domein/specifieke domeinen het conceptuele kader uitwerken waarin de werkprocessen plaatsvinden en de beslissingen binnen dat kader concretiseren om het management in staat te stellen gepaste strategische beslissingen te nemen en om het managementbeleid te helpen uitvoeren 

 • het blijvend opvolgen van de ontwikkelingen/procedures en deze verbeteren, 
 • aanpassen of ontwikkelen  
 • dossiers of huidige of toekomstige situaties analyseren vanuit strategisch oogpunt  en  voorstellen inzake beleidskeuzes doen 
 • helpen de samenhang te verzekeren tussen de strategische visie en de ontwikkelingen die er aan verbonden zijn 
 • deelnemen aan strategische vergaderingen met partners, dienstverleners of klanten 
 • deelnemen aan operationele vergaderingen of werkgroepen waarin zijn deskundigheid een meerwaarde is 

Als leidinggevende, een beheersplan uitwerken en opvolgen in overeenstemming met de visie en de strategie die de hiërarchie heeft bepaald om het beleid op operationeel vlak ten uitvoer te brengen en de verwachte resultaten te behalen

 • het bepalen van een planning met de hernomen operationele prioriteiten in functie van de doelstellingen en verbeteren indien dit noodzakelijk is
 • deelnemen aan interne vergaderingen die betrekking hebben op deze doelstellingen
 • Verslag maken voor de hiërarchie over de opvolging van de activiteiten 

Als ploegverantwoordelijke, de collega's voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren

 • Voeren van planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken 
 • Geven van constructieve feedback en formuleren van werkpunten 
 • Opvangen van nieuwe medewerkers 
 • Responsabiliseren van de medewerkers  
 • Detecteren ontwikkelingsbehoeften van medewerkers en voorstellen  aangepaste acties 

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag. 

 • Het ontvangen, analyseren en beantwoorden van vragen van de juridische dienst in het kader van een bezwaar van de Raad van State  Deelnemen aan vergaderingen, 
 • Voorstellen formuleren aangepast aan de reglementen, 
 • procedures aanpassen op basis van juridische beslissingen 
 • Beantwoorden van parlementaire vragen met betrekking op de dienst  
 • Het geven van antwoorden aan de syndicaten en zelfs deelnemen aan vergaderingen met hen 

Als procesbeheerder, zorgen voor de correcte toepassing van de verschillende processen om de entiteit een efficiënt beleid te waarborgen en de klanten en de partners een optimale dienstverlening te waarborgen

 

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Luchtmachtlaan 10 - 1040 ETTERBEEK.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

 • Master rechten (preferentie)
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

 

Elke leidinggevende is verantwoordelijk voor het welzijn op het werk van zijn/haar medewerkers. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die ter beschikking worden gesteld van zijn/haar medewerkers. 

Praktische kennis : 

 • Vernieuwen
 • Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties. 
 • Organiseren 
 • De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
 • Mensen aansturen 
 • Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen. 

Verwachte gedrag : 

 • Adviseren 
 • Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise. 
 • Klantgericht optreden 
 • Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden. 
 • Communiceren
 • Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren
 • Objectieven behalen
 • Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
 • Zichzelf ontwikkelen 
 • De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken. 

SELECTIEMODALITEITEN 

Selectiecommissie te bepalen 

Kennistesten: Assessment Center uitschakelend

 

Enkel de eerste 25 inschrijvingen worden aanvaard, dit zowel Nederlandstalig als Franstalig samen.

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 28 februari 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A11 (36.613,99€ minimum tot 56.719,89€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier