Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
HOKT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE
ONDERSTEUNING EN HET BEHEER (DGS) - DIENST
BELEIDSONDERSTEUNING
(Ecode6725)

 

De directie van het personeel (DGR-DRP) verzekert onder andere volgende opdrachten inzake het personeel :  De DRP verzekert de opvolging van de morfologie van de federale politie.  De DRP verzekert het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de politiediensten.   Zij verzekert het beheer van het personeel van de federale politie met inbegrip van, voorstellen voor promoties, met uitzondering van de aanwijzingen in de functie van commissaris-generaal en algemeen directeur.  Zij voert de opdrachten uit van selectie, rekrutering en opleiding van de personeelsleden van de politiediensten toevertrouwd aan de federale politie door of onder de wet.  Zij verzekert de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel.  Zij garandeert ook de persoonlijke en sociale ondersteuning van de personeelsleden van de federale politie tijdens de uitvoering van hun dienst en, op hun vraag, van de personeelsleden van de lokale politie. Zij garandeert onder andere de organisatie en de uitvoering van de activiteiten van expertise, van administratie, van controle en medisch advies.  

De dienst Middelen van DRP biedt een efficiënte administratieve steun aan de personeelsleden van DRP. 

De cel HRM verzekert zich over de coördinatie inzake de HRM binnen heel DRP en de dagelijkse uitvoering van de HRM taken

 

Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit.

Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

Wervingsreserve: 24 maanden.

 

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Dominique  DINDELEUX 
Adviseur
Tel : 02/642 70 22
Email :drp.resources.pers@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
CONSULENT (M/V) - GRH - DRP-RESOURCES-P
Statutaire betrekkingNiveau B Ref n: S 5118 N 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

 

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE 

Onder leiding van de sectiechef, het verzekeren van de uitvoering van alle opdrachten die hem zijn toevertrouwd in de relevante onderwerpen van de deskundigheid van de dienst (beheer van de gegevens, enz.).

FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als ondersteuning HRM, HRM-taken en -activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het personeel dat de entiteit ter beschikking wordt gesteld optimaal te beheren. 

Voorbeelden van activiteiten : 

 • de prestaties van de personeelsleden van de entiteit opvolgen
 • de onbeschikbaarheden van de personeelsleden van de entiteit opvolgen 
 • de controleverplichtingen inzake medisch toezicht plannen
 • de persoonlijke dossiers van de personeelsleden van de entiteit bijhouden 
 • nota's en briefwisseling betreffende het personeelsbeheer opstellen en opvolgen 

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt. 

Voorbeelden van activiteiten :

 • beheren van de verschillende fases van dossiers met betrekking op de middelen
 • informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen 
 • controleren of de informatie in het dossier volledig is en met respect voor de statutaire voorschriften 

Als gegevens-beheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere contrôle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen. 

Voorbeelden van activiteiten :

 • De administratieve opvolging en het klasseren van de informatie verzekeren
 • Het verzamelen, produceren en coderen in databanken van gegevens met betrekking tot het loopbaanbeheer 
 • de gegevensbank up-to-date houden door nieuwe of gewijzigde gegevens op de overeengekomen tijdstippen in te voeren 

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag

Voorbeelden van activiteiten : 

 • de telefoon beantwoorden en de oproep doorschakelen naar de gespecialiseerde personen of diensten
 • telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten 
 • de nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen bezorgen

Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen. 

Voorbeelden van activiteiten : 

 • gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven opstellen voor de dienst 
 • dossiers administratief beheren en opvolgen 
 • faxen en brieven versturen voor een persoon of een dienst

Als Helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven. 

Voorbeelden van activiteiten :

 • het probleem bepalen in de situatie die de verzoeker uiteenzet 
 • de bekende procedures voor probleemoplossing toepassen 
 • inlichtingen die overeenkomen met een veel voorkomende situatie verstrekken
 • het beantwoorden in eerste lijn van statutaire vragen of vragen relevant met het HR domein aan de personeelsleden van DRP 
 • contact opnemen met de juridische dienst van DGR om antwoorden te verkrijgen over statutaire of andere moeilijke vragen 

 

1 vacante betrekking.
Werkplaats: KROONLAAN 145 A - 1050 BRUSSEL.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

 

Praktische kennis : 

 • Integreren 
 • Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
 • Problemen oplosse
 • Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren. 
 • Ondersteunen 
 • Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten 

Verwachte gedrag : 

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
 • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
 • Zichzelf ontwikkelen
 • De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken. 
 • Inzet tonen 
 • Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid. 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.  

SELECTIEMODALITEITEN 

Testen en selectie commissie te bepalen

 

Enkel de eerste 25 inschrijvingen worden aanvaard.

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 28 februari 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal BB1 (25.305,15€ minimum tot 37.666,56€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier