Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Universitair of HOLT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE
ONDERSTEUNING EN HET BEHEER (DGS) - DIRECTIE VAN DE
MOBILITEIT EN HET PERSONEELSBEHEER (DSP) - DIRECTIE
(Ecode6727)

 

De directie van het personeel (DGR-DRP) verzekert onder andere volgende opdrachten inzake het personeel :  De DRP verzekert de opvolging van de morfologie van de federale politie.  De DRP verzekert het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de politiediensten.   Zij verzekert het beheer van het personeel van de federale politie met inbegrip van, voorstellen voor promoties, met uitzondering van de aanwijzingen in de functie van commissaris-generaal en algemeen directeur.  Zij voert de opdrachten uit van selectie, rekrutering en opleiding van de personeelsleden van de politiediensten toevertrouwd aan de federale politie door of onder de wet.  Zij verzekert de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel.  Zij garandeert ook de persoonlijke en sociale ondersteuning van de personeelsleden van de federale politie tijdens de uitvoering van hun dienst en, op hun vraag, van de personeelsleden van de lokale politie. Zij garandeert onder andere de organisatie en de uitvoering van de activiteiten van expertise, van administratie, van controle en medisch advies.  

 

Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit.

Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

Wervingsreserve: 24 maanden.

 

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Christèle MALJEAN 
Adviseur
Tel : 02/554.41.81
Email :drp.resources.pers@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ADVISEUR (M/V) - KLANTEN RELATIE
Statutaire betrekkingNiveau A Ref n: S 4130 T 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

 

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE 

In het kader van de vastgelegde richtlijnen door zijn hiërarchie, beantwoordt de adviseur de vragen met betrekking op onderwerpen binnen Human Resources en past de beheerstechnieken van de vragen toe teneinde aan de partners van de organisatie, een efficiënt en duidelijk antwoord te bieden op hun vragen. 

FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als omkaderend personeel, de ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal enin overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken. 

Voorbeelden van taken : 

 • een planning opstellen en deze aanpassen op basis van ongeplande situaties 
 • de taken onder de ploegleden verdelen 
 • toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de taken en verbeteringen aanbrengen indien nodig 
 • met behulp van de gepaste middelen steeds zicht hebben op de lopende dossiers/onderzoeken/… binnen zijn afdeling/dienst/... 

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt. 

Voorbeelden van taken : 

 • het dossier of informatie in verband met het dossier ontvangen 
 • informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen.
 • nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is.
 • de kernelementen van het dossier opsporen, analyseren en structureren - de vastgelegde stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels

Als geschillen-beheerder, op een snelle en efficiënte manier de vragen en relatief complexe geschillen behandelen om adequate oplossingsvoorstellen te formuleren op de door de klanten ingediende vragen. 

Voorbeelden van taken :

 • alle informatie over een geschil vergaren 
 • erop toezien dat de verantwoordelijkheden van elk personeelslid van de entiteit gekend zijn en worden opgenomen 
 • antwoorden in geval van klacht, geschillen of moeilijke dossiers

Als procesbeheerder, zorgen voor de correcte toepassing van de verschillende processen om de entiteit een efficiënt beleid te waarborgen en de klanten en de partners een optimale dienstverlening te waarborgen. 

Voorbeelden van taken 

 • nakijken of de verschillende stappen van een proces correct worden uitgevoerd.
 • erop toezien dat de verantwoordelijkheden van elk personeelslid van de entiteit gekend zijn en worden opgenomen. 

Als vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekerspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie. 

Voorbeelden van taken 

 • het standpunt van de hiërarchie tijdens werkgroepen meedelen 

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag. 

Voorbeelden van taken

 • telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten 
 • om informatie vragen en/of documenten raadplegen om de klanten te helpen 
 • aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte oplossingen volgens de procedures of regels 

 

1 vacante betrekking.
Werkplaats: KROONLAAN 145 A - 1050 BRUSSEL.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

 • Relevante ervaring (4-6 jaar)
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

 

Praktische kennis : 

 • Vernieuwen 
 • Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties. 
 • Organiseren 
 • De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART). 
 • Mensen aansturen 
 • Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen. 

 Verwachte gedrag : 

 • Adviseren 
 • Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise. 
 • Klantgericht optreden 
 • Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden
 • Communiceren 
 • Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren. 
 • Objectieven behalen
 • Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen. 
 • Zichzelf ontwikkelen 
 • De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken. 

Elke leidinggevende is verantwoordelijk voor het welzijn op het werk van zijn/haar medewerkers. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die ter beschikking worden gesteld van zijn/haar medewerkers.  

 

SELECTIEMODALITEITEN :  

Selectiecommissie: Later te bepalen 

 

Enkel de eerste 25 inschrijvingen worden aanvaard, dit zowel Nederlandstalig als Franstalig samen.

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 28 februari 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A11 (36.613,99€ minimum tot 56.719,89€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier