Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Secundair onderwijs
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE
ONDERSTEUNING EN HET BEHEER (DGS) - DIRECTIE VAN DE
OPLEIDING (DSE)
(Ecode6808)

De directie van het personeel (DGR-DRP) verzekert onder andere volgende opdrachten inzake het personeel :  De DRP verzekert de opvolging van de morfologie van de federale politie.  De DRP verzekert het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de politiediensten.   Zij verzekert het beheer van het personeel van de federale politie met inbegrip van, voorstellen voor promoties, met uitzondering van de aanwijzingen in de functie van commissaris-generaal en algemeen directeur.  Zij voert de opdrachten uit van selectie, rekrutering en opleiding van de personeelsleden van de politiediensten toevertrouwd aan de federale politie door of onder de wet.  Zij verzekert de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel.  Zij garandeert ook de persoonlijke en sociale ondersteuning van de personeelsleden van de federale politie tijdens de uitvoering van hun dienst en, op hun vraag, van de personeelsleden van de lokale politie. Zij garandeert onder andere de organisatie en de uitvoering van de activiteiten van expertise, van administratie, van controle en medisch advies.  De Nationale Politieacademie is een pool voor beroepsopleiding, uitwisseling en onderzoek, die kwaliteitsvolle opleidingen ontwikkelt, aanbiedt en verstrekt die beantwoorden aan de behoeften van de geïntegreerde politie. .  De dienst administratie van de opleidingen (AFO), die gesitueerd is binnen het departement “beheer van opleidingen en cursisten”, verzekert het administratief en financieel beheer van het geheel van uitgegeven opleidingen van de Academie of onder zijn toezicht in de externe diensten.


 

Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit.

Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

Wervingsreserve: 24 maanden.

 

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Xavier DEJARDIN 
Adviseur
Tel : 02/642.71.42
Email :drp.resources.pers@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ASSISTENT (M/V) - COORDINATIE VAN DE OPLEIDINGEN
Statutaire betrekkingNiveau C Ref n: S 6110 N 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

 

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE 

Het zorgen voor een optimaal verloop van het volledige opleidingstraject en de praktische organisatie ervan, gaande van de erkenningsaanvraag tot het afleveren van de brevetten aan de deelnemers. Daarenboven regelmatig contact hebben met de departementsverantwoordelijken, de opleiders, de docenten, de deelnemers en de eenheden van de federale politie… 

FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.

 • De binnenkomende post en mails beheren
 • De echtheid en geldigheid van de documenten controleren 
 • Formulieren uitwerken - Het logistieke materiaal voor de dienst reserveren of voorzien
 • Kopieën, maken en documentatiedossiers samenstellen
 • De lay-out van documenten verzorgen
 • Gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven opstellen voor de dienst
 • Sturen brieven, faxen, mails voor de dienst of voor de manager (o.a. brief naar de mediateur,    interne nota's dienst,…) 
 • Dossiers administratief beheren en opvolgen 

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

 • De telefoon beantwoorden en de oproep doorgeven aan de gespecialiseerde personen of     Diensten
 • Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten
 • De klanten doorverwijzen naar de bevoegde personen/diensten
 • Berichten ontvangen en doorgeven 
 • De collega's helpen meer bepaald bij het beantwoorden van telefoonoproepen en het    beantwoorden van mails - Het juist doorverwijzen van personeelsleden naar de geschikte dienst binnen de politie
 • Het personeelslid helpen bij het zoeken naar antwoorden op zijn/haar vragen 

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt. 

 • Nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is 
 • Documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of procedures 
 • De behandelde dossiers controleren

 

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Luchtmachtlaan 10 - 1040 Etterbeek.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau C.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.  

Praktische kennis : 

 • Informatie verwerken
 • Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen. 
 • Problemen oplossen
 • Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren. 
 • Kennis overdragen 
 • Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen. 

 Verwachte gedrag : 

 • Klantgericht optreden
 • Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden. 
 • Communiceren 
 • Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren. 
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken. 
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
 • Respect tonen 
 • Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen. 

 

SELECTIEMODALITEITEN

Test + selectiecommissie 


Enkel de eerste 25 inschrijvingen worden aanvaard.

Uiterste inschrijvingsdatum: 28 februari 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal CC1 (23.885,6€ minimum tot 37.899,19€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier