Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Universitair of HOLT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE
ONDERSTEUNING EN HET BEHEER (DGS) - DIENST INTERN
TOEZICHT
(Ecode6743)

DGR/TIWK staat in voor het Intern Toezicht van de federale politie. Het gaat meer bepaald om het klachtenbeheer van de federale politie, het voeren van kwaliteitsonderzoeken voor de commissaris-generaal alsook om het uitvoeren van niet-complexe gerechtelijke onderzoeken. Daarnaast staat TIWK in voor de tucht van de commissaris-generaal, de drie directeurs-generaal en van de Minister van Binnenlandse Zaken en voor de voorlopige schorsingen bij ordemaatregel. Tenslotte staat TIWK in voor de expertise op vlak van het Intern Toezicht ten behoeve van de geïntegreerde politie.

 

 

Wervingsreserve: 24 maanden.

 

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Alain LINERS 
Jur Crim
Tel : 02/642 61 91
Email :drp.resources.pers@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ADVISEUR (M/V) - Dossierbeheerder-onderzoeker
Contractuele betrekkingNiveau A Ref n: G 4001 T 18 04
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De functie van dossierbeheerder-onderzoeker bij TIWK houdt de dossierwerking van intern toezicht in die, naargelang de aard ervan, een verschillende finaliteit kan hebben. De adviseur staat enerzijds in, hetzij voor de uitvoering van het administratief dossier, hetzij voor het administratief onderzoek in het dossier. Zijn statuut, graad en specifieke kennis zijn hiertoe noodzakelijk of zijn een meerwaarde.

Met het oog op

 • de professionele en integere uitvoering van de TIWK-kerntaken;
 • het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen van TIWK

FUNCTIEBESCHRIJVING

Als dossierbeheerder: dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt

 • Instaan voor het professioneel, kwaliteitsvol en integer dossierbeheer binnen TIWK;
 • Instaan voor de uitvoering, binnen de gestelde termijnen, van de aan hem/haar toegekende dossiers;
 • Instaan onder leiding van het diensthoofd voor de kwaliteitsvolle uitvoering van de tuchtdossiers en van de specifieke ordemaatregelen;
 • Het uitvoeren van een kwaliteitsvolle dossieranalyse en instaan voor de permanente update ervan met de objectieve conclusies en de relevante voorstellen tot verbetering;
 • Regelmatig op initiatief overleg plegen en feedback geven met betrekking tot het dossierbeheer en de uitvoering ervan;
 • De noodzakelijke meldingen en voorziene kennisgevingen doen naar aanleiding van de uitgevoerde eindbeslissing in een dossier

Als technisch-deskundige: op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevende in staat te stellen de juiste politieke keuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

 • Kunnen instaan voor expertise en advies op basis van zijn kennis en opleiding in functie van de TIWK-werking;
 • kunnen instaan, in opdracht van het diensthoofd, voor specifieke toepassingen voorzien binnen de tuchtwet en het statuut; 
 • het adviseren met betrekking tot dat domein op vraag van partners binnen de geïntegreerde politie;
 • afhankelijk van zijn competentieprofiel, instaan voor de opleiding en begeleiding van (nieuwe) leden in de gespecialiseerde materies waarvoor men de competenties heeft verworven;
 • het mee organiseren van de expertisedagen TIWK, voor wat zijn kennis, ervaring en expertisedomein betreft;

Als analist: de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren

 • Het uitvoeren van een kwaliteitsvolle dossieranalyse en instaan voor de permanente update ervan met objectieve conclusies en relevante voorstellen tot verbetering;
 • Analyse maken van de dossiergegevens in functie van haalbaarheid van de processen en procedures in het domein van tucht en ordemaatregelen;
 • De gehanteerde werkwijzen, procedures en processen analyseren vanuit het streven naar optimalisatie van het gebruik ervan binnen de geïntegreerde politie;  

Als intern toezicht-onderzoeker: informatie verzamelen, individuele en structurele disfuncties opsporen, de betrokkenheid ten laste en ten ontlaste onderzoeken om het bestaan en de oorzaak van disfuncties te verhelderen in functie van de gepaste beslissingen en maatregelen door de overheden

 • Het voeren van kwaliteitsvol administratief onderzoek, ten laste en ten ontlaste, alsook datgene dat kadert binnen de klachtenbehandeling;
 • Het voeren van kwaliteitsonderzoeken onder leiding van het diensthoofd en in opdracht van de bevoegde overheden en externe toezichtorganen;
 • Het inwinnen van informatie volgens de voorziene wijze en binnen het mandaat en/of de opdracht;
 • De informatie uit de dossiers controleren en verbanden leggen;
 • Van elke soort administratief onderzoek het gepast verslag uitbrengen bij de bevoegde overheid;

Als administratieve ondersteuning: administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen

 • Mee instaan voor de professionele en integere registratie en administratieve verwerking van de TIWK-dossiers volgens de voorziene vorm en in de specifiek daartoe voorziene databases (ODIT, ISLP);
 • Instaan voor kleine briefwisselingen en overmakingen / verzendingen met betrekking tot de dossierwerking
 • Instaan voor de administratie en de meldingen die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen inzake het dossierbeheer;   
 • Administratieve ondersteuning geven aan de organisatie van de diverse activiteiten van TIWK; 
2 vacante betrekkingen.
Werkplaats: KROONLAAN 145 A - 1050 BRUSSEL.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

 • Master
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Praktische kennis :

 • Vernieuwen
 • Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
 • Organiseren
 • De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
 • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

 • Adviseren
 • Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise. 
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

SELECTIEMODALITEITEN

Selectiecommissie:

 Later te bepalen.

 Kennistesten:

 Organisatie van één of meer kennistesten.

Uiterste inschrijvingsdatum: 28 februari 2018
 WIJ BIEDEN
-Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A11 (36.613,99€ minimum tot 56.719,89€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier