Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
HOKT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE
ONDERSTEUNING EN HET BEHEER (DGS) - DIRECTIE VAN DE
MOBILITEIT EN HET PERSONEELSBEHEER (DSP) - BEHEER - BUR
1
(Ecode6738)

 

De Directie van het personeel (DGR-DRP) verzekert volgende opdrachten inzake personeel :  - De opvolging van de morfologie van de federale politie. - Het beheer van de mobiliteit van het personeel van de politiediensten. - Het beheer van het personeel van de federale politie, met inbegrip van de bevorderingsvoorstellen, met uitzondering van de aanwijzingen tot commissaris-generaal en directeur-generaal. - De door of krachtens de wet aan de federale politie toevertrouwde opdrachten inzake selectie, rekrutering en opleiding van de leden van de politiediensten.  - De ontwikkeling en het beheer van de competenties van het personeel. - De persoonlijke en sociale ondersteuning van de personeelsleden van de federale politie bij de dienstuitvoering en, op hun verzoek, van de personeelsleden van de lokale politie. - De organisatie en de uitvoering van activiteiten van expertise, beheer, controle en advies op medisch vlak. 

De dienst Loopbaanbeheer van de directie van het personeel (DGR-DRP) is, binnen de structuur van de federale politie, verantwoordelijk voor de organisatie van de mobiliteit ten voordele van de geïntegreerde politie, alsook voor het dagelijks beheer van het operationeel kader en het administratief en logistiek kader van de federale politie. 

Binnen deze dienst is de sectie geïntegreerde politieopdrachten belast met enerzijds de organisatie van de mobiliteit en alle affectaties binnen de geïntegreerde politie (detacheringen, GPI73, …) en anderzijds met alle ondersteunende opdrachten ten voordele van de geïntegreerde politie met betrekking tot het personeelsbeheer (Uitreiking van eretekens, abonnementen openbaar vervoer, beheer van de algemene reserve, …)

Contact 

ADV Svea NEYBERGH 02/642.61.81

CSL Jérémy MOORS 02/642.71.17. 

 

Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit.

Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

Wervingsreserve: 24 maanden.

 

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Svea NEYBERGH  
Adviseur
Tel : 02/642.61.81
Email :drp.resources.pers@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
CONSULENT (M/V) - Dienst loopbaanbeheer Opdrachten geïntegreerde politie
Statutaire betrekkingNiveau B Ref n: S 5112 N 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

 

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE 

Onder leiding van de verantwoordelijke van het bureau, instaan voor de coördinatie en de uitvoering van de GPI 73 (waaronder ook de inplaatststelling van de personeelsleden die een tijdelijke affectatie toegewezen krijgen). Daarnaast behoort ook de opvolging van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de organieke tabel en het intern reglement van de federale politie en de communicatie naar de partners van alle gevolgen van deze aanpassingen tot het takenpakket

FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als gegevensbeheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere contrôle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen. 

 • Gegevens ophalen uit de databank van de mobiliteit om alle aanvragen met betrekking tot statistische gegevens te behandelen.
 • Een cijfertabel uitwerken voor de verantwoordelijke over de herplaatsingen in functie van de ontvangen aanvragen/gestelde vragen.
 • De behoeften aan gedetacheerd personeel binnen elke lokale politiezone en de entiteiten van de federale politie verzamelen.
 • Het verzekeren van de opvolging van elke wijziging in de organieke tabel of in het intern reglement van de federale politie en de impact daarvan op de inplaatsstelling van het personeel (migratieplan opstellen, enz…). 
 • Beheren van de betrekking in bovental en het blokkeren van functies. - Een globaal overzicht hebben van de bezetting van de functies en het identificeren van eventuele afwijkingen met betrekking tot de bezetting van een functie. - … 

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken in het beleid materie en/of de medewerkers te helpen bij hun taken. 

 • Meewerken aan het opstellen van richtlijnen met betrekking tot elke vorm van affectatie. 
 • Meewerken aan de oprichting en verbetering van de beschikbare ICT hulpmiddelen. 
 • Duidelijke procedurenota’s opstellen. 
 • Alle informatie verzamelen met betrekking tot de procedures van de herplaatsing die voor verbetering vatbaar zijn. - … 

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt. 

 • De overdracht naar de federale politie verzekeren van aspiranten die de mobiliteit of de gevraagde detachering naar een eenheid niet verkrijgen.
 • Een identificatienummer toewijzen aan de aspiranten bij aanvang van de opleiding in de politiescholen en alle informatie coderen in de betrokken systemen (PRP2, DIMONA, enz). 
 • Behandeling van de individuele vragen tot verandering van detachering van de personeelsleden toegewezen aan de algemene reserve. - 

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag. 

 • Op een proactieve manier contact opnemen met de scholen en de directie van de rekrutering om de lijsten te verkrijgen van de toekomstig in plaats te stellen aspiranten. 
 • Proactief op zoek gaan naar alle nuttige informatie voor de inplaatsstelling van een personeelslid aan het einde van zijn opleiding.
 • Op tijd alle partners informeren van elke nieuwe procedure van inplaatsstelling, die een invloed kan hebben op de werking van deze partners. 
 • Op tijd de algemene reserve informeren van elke beslissing die een invloed kunnen hebben op een personeelslid onder het beheer van deze dienst. 
 • Zorgen voor een goede communicatie met de sectie "Federaal personeelsbeheer".

 

1 vacante betrekking.
Werkplaats: KROONLAAN 145 A - 1050 BRUSSEL.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

 

Praktische kennis : 

 • Integreren
 • Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
 • Problemen oplossen 
 • Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren. 
 • Ondersteunen
 • Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten. 

Verwachte gedrag : 

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden. 
 • Samenwerken 
 • Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen. 
 • Dialogeren 
 • De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen. 
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken. 
 • Inzet tonen 
 • Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid. 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.  

SELECTIEMODALITEITEN 

Selectiecommissie 

 

Enkel de eerste 15 inschrijvingen worden aanvaard.

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 21 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal BB1 (25.305,15€ minimum tot 37.666,56€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier