Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
HOKT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE
ONDERSTEUNING EN HET BEHEER (DGS) - DIRECTIE VAN DE
LOGISTIEKE STEUN (DSL)
(Ecode6857)

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb.overheidsmarkten) en een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers.

De dienst Asset Management staat in voor de implementatie en de goede werking van de logistieke keten teneinde tot een kwalitatieve logistieke dienstverlening te komen. Zij beheert de levering, het bezit, de circulatie en de ter beschikking stelling van de producten, vanaf de conceptie tot aan de eindklant. Deze dienst beheert de doorstroming en de voorraden van de (half) afgewerkte producten en de grondstoffen, maar ook de middelen (leveranciers, opslag, warehousing, transport,…), de uitrusting nodig voor de uitvoering van logistieke diensten (magazijnen, gereedschappen, machines, …), de fournituren (verpakking, verbruiksgoederen, energie, brandstoffen,…) , de diensten (planning, opslag, verpakking, handling, transport, export, douane, facturering, geschillen,…) alsook de informatie- en beheerscontrolesystemen.

De dienst Asset Management is onderverdeeld in drie secties, waaronder de sectie Magazijnen en Distributie. Deze sectie is op zijn beurt onderverdeeld in drie bureaus (Uniform, Functie-uitrusting en Distributie) die vier functionaliteiten verzekert.

De eerste functionaliteit, het beheer van de verschillende magazijnen, betreft de organisatie van een deel van de bevoorradingsketen. De producten worden ontvangen, op stock genomen, verdeeld. Het betreft het beheer van de verschillende magazijnen (uitrusting (!maatname), gereedschap en verbruiksproducten).

Het verzorgen van verschillende transporten met onze distributiedienst (interne briefwisseling, afvalstromen, meubilair…) en transporteur (bv. Buiten dienst stellen voertuigen) is de tweede functionaliteit.

Als derde functionaliteit zijn er de adhoc opdrachten voor logistieke ondersteuning op vraag van de klant (vb. FGP). Dit kan ondermeer gaan over een stockage van goederen, transport bij gerechtelijk onderzoek,…

Laatste functionaliteit is de recuperatie, de herbestemming of afkeuring van materiaal van de federale of lokale politie met de overdracht aan de administratie der domeinen.

 

Bedieningsnr: 112715

 Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit.

Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

Wervingsreserve: 24 maanden.

 

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Aurelie Dyckmans 
Adviseur
DRL
Tel : 02/642 64 98
Email :aurelie.dyckmans@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
CONSULENT (M/V) - Lid
Statutaire betrekkingNiveau B Ref n: S 5102 T 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De consulent verzekert het goede beheer van passets en pasbeurten, de uitrusting van de aspiranten in opleiding (dit omvat de organisatie van de pasbeurten, de encodage van de bestellingen van uitrusting, de verdeling (punten of dotatie) en de opvolging (geschillen, klachten, omruilingen,... controle) om de klantentevredenheid over de dienst te garanderen. Hij voert de opvolging en de kwalitatieve controle uit op de inventaris van het patrimonium (vaste activa en persoonlijke dotatie).

FUNCTIEBESCHRIJVING

Als logistiek uitvoerder zich engageren in een professionele en efficiënte logistieke steunverlening om verantwoordelijk te zijn op maatschappelijk niveau

Voorbeelden van taken

 • Op tijd en met zorg werkorders realiseren door gestructureerd te werken en doordacht om te gaan met tijd en middelen.
 • De specifieke veiligheidseisen voor het gebruik van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen, faciliteiten en gebouwen toepassen.
 • Gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Dagelijkse onderhouden van persoonlijke beschikbaar gesteld materiaal en gebreken signaleren.
 • De milieuvoorschriften respecteren.

Als omkaderend personeel het secretariaat verzekeren, de ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de continuïteit en de goede werking van de dienst te verzekeren en de vastgestelde doelstellingen te bereiken.

Voorbeelden van taken

 • Een planning opstellen en aanpassen aan onvoorziene situaties, toezien op de toepassing van procedures van de overdracht en het bijhouden van de inventaris, toezien op de flux van de uitrusting van de aspiranten, op vlak van kwaliteit van de dienstverlening en de verschuldigde en effectieve dotatie.
 • De geschillen met betrekking tot de uitvoeringstaken analyseren en correcties voorstellen
 • Toezien op de effectiviteit van de dienst door de toepassing van procedures (maatnames, levering-overdracht-terugname van uitrusting, herinneren en sensibiliseren van de lokale patrimoniumbeheerders over de noodzaak van het goed bijhouden van de inventaris).
 • De aspiranten informeren over de rechten en plichten die voortvloeien uit het bezit van politie-uitrusting
 • De opvolging verzekeren van de uitrusting van de aspiranten van de ERIP, PIVO en politie-academie, in staat zijn om te compenseren voor de langdurige afwezigheid van een bureauchef van de sectie, de ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal beheren en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie, de uitvoering van de inventaris van het patrimonium opvolgen en zorgen voor een nauwkeurige feedback die aan de sectiechef, boekhouder en/of projectleider toelaat gepaste maatregelen te nemen.

Als ploegverantwoordelijke de medewerkers begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

Voorbeelden van taken

 • Planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken voeren in het kader van de evaluatieprocedure
 • Constructieve feedback geven en de verbeterpunten van de medewerkers aangeven
 • De medewerkers op het werk opleiden, ze responsabiliseren en Ingrijpen bij problemen of conflicten op werkgerelateerd vlak
 • Met de hulp van het sectiehoofd ervoor zorgen dat iedereen de nodige opleiding en mogelijkheden tot kennisontwikkeling, vaardigheden en carrière ontvangt om zo een positieve en constructieve werkomgeving te stimuleren.
 • De inventaris van het patrimonium begeleiden of op zich nemen in de operationele eenheden en de inventaris van het patrimonium controleren op het federale niveau volgens het mandaat van het project.

Als administratieve ondersteuning administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen

Voorbeelden van taken

 • Verslagen opstellen van interne vergaderingen
 • De echtheid en geldigheid van documenten controleren
 • Dossiers administratief opvolgen
 • Steun verlenen aan de bureaus van de sectie

Als contactpersoon antwoorden op vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voorbeelden van taken

 • De vragen en geschillen van de klanten beheren met betrekking tot de leveringen en de bevoorrading, tot het onderhoud en de ontmanteling van materiaal en alle informatie verifiëren zodat een gepaste reactie kan gegeven worden.
 • De telefoon beantwoorden en de oproep doorverwijzen naar specialistische diensten of personen
 • Het onthaal verzekeren en de begeleiding van bezoekers (burgers, klanten, bedrijven, …)
 • Uitleg geven aan klanten met betrekking tot de procedure en in geval van problemen nadenken over een klantgerichte oplossing met respect voor de procedures en regels
 • Informatie opvragen en/of documenten consulteren om klanten te helpen

Als gegevensbeheerder relevante informatie voor de organisatie klasseren en/of gegevens invoeren in gegevensbanken om gestructureerde informatie ter beschikking te stellen van de organisatie.

Voorbeelden van taken

 • Rapporten en lijsten maken op basis van de gegevensbank
 • De in te geven of ingegeven data analyseren en/of controleren
 • Conclusies formuleren op basis van de gegevens uit de gegevensbank
 • Informatie, relevant voor de organisatie, klasseren en / of coderen van gegevens in databanken om gestructureerde informatie ter beschikking te stellen aan de organisatie en dan voornamelijk met betrekking tot de uitrusting van de aspiranten van het ERIP, de PIVO en de federale school en met betrekking tot de inventaris van het patrimonium vaste activa en individuele of eenheidsdotatie.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Baron G. Van Hammestraat 31 - 1180 Ukkel.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD
 • Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
 • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEVORDERD
 • Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

 Praktische kennis :

 • Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
 • Beslissen - Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en de nodige acties ondernemen om de beslissingen uit te voeren.
 • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

 • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
 • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
 • Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Enkel de eerste 25 inschrijvingen worden aanvaard, dit zowel Nederlandstalig als Franstalig samen.

Uiterste inschrijvingsdatum: 1 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal BB1 (25.305,15€ minimum tot 37.666,56€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier