Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Secundair onderwijs
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE
ONDERSTEUNING EN HET BEHEER (DGS) - DIRECTIE VAN DE
LOGISTIEKE STEUN (DSL)
(Ecode6857)

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb.overheidsmarkten) en een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers.

De dienst Asset Management staat in voor de implementatie en de goede werking van de logistieke keten teneinde tot een kwalitatieve logistieke dienstverlening te komen. Zij beheert de levering, het bezit, de circulatie en de ter beschikking stelling van de producten, vanaf de conceptie tot aan de eindklant. Deze dienst beheert de doorstroming en de voorraden van de (half) afgewerkte producten en de grondstoffen, maar ook de middelen (leveranciers, opslag, warehousing, transport,…), de uitrusting nodig voor de uitvoering van logistieke diensten (magazijnen, gereedschappen, machines, …), de fournituren (verpakking, verbruiksgoederen, energie, brandstoffen,…) , de diensten (planning, opslag, verpakking, handling, transport, export, douane, facturering, geschillen,…) alsook de informatie- en beheerscontrolesystemen.

De dienst Asset Management is onderverdeeld in drie secties, waaronder de sectie Magazijnen en Distributie. Deze sectie is op zijn beurt onderverdeeld in drie bureaus (Uniform, Functie-uitrusting en Distributie) die vier functionaliteiten verzekert.

De eerste functionaliteit, het beheer van de verschillende magazijnen, betreft de organisatie van een deel van de bevoorradingsketen. De producten worden ontvangen, op stock genomen, verdeeld. Het betreft het beheer van de verschillende magazijnen (uitrusting (!maatname), gereedschap en verbruiksproducten).

Het verzorgen van verschillende transporten met onze distributiedienst (interne briefwisseling, afvalstromen, meubilair…) en transporteur (bv. Buiten dienst stellen voertuigen) is de tweede functionaliteit.

Als derde functionaliteit zijn er de adhoc opdrachten voor logistieke ondersteuning op vraag van de klant (vb. FGP). Dit kan ondermeer gaan over een stockage van goederen, transport bij gerechtelijk onderzoek,…

Laatste functionaliteit is de recuperatie, de herbestemming of afkeuring van materiaal van de federale of lokale politie met de overdracht aan de administratie der domeinen.

 

Bedieningsnr: 112704

Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit.

Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

Wervingsreserve: 24 maanden.

 

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Aurelie Dyckmans 
Adviseur
DRL
Tel : 02/642 64 98
Email :aurelie.dyckmans@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ASSISTENT (M/V) - Lid van de DRL – A - MEGADISSHOP
Statutaire betrekkingNiveau C Ref n: S 6102 T 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De assistent secretaris beheert de dagdagelijkse zaken van de sectie. Hij kan opgeroepen worden om steun te geven aan de bureaus van de sectie. Hij ziet er op toe dat de logistieke keten eenvoudig, correct en snel verloopt. Hij ziet toe op de klantentevredenheid van de dienst.

 FUNCTIEBESCHRIJVING

Als logistiek uitvoerder zich engageren in een professionele en efficiënte logistieke steunverlening om verantwoordelijk te zijn op maatschappelijk niveau

 Voorbeelden van taken

 • Op tijd en met zorg werkorders realiseren door gestructureerd te werken en doordacht om te gaan met tijd en middelen.
 • De specifieke veiligheidseisen voor het gebruik van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen, faciliteiten en gebouwen toepassen.
 • Gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Dagelijkse onderhouden van persoonlijke beschikbaar gesteld materiaal en gebreken signaleren.
 • De milieuvoorschriften respecteren.

Als administratieve ondersteuning administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen

 Voorbeelden van taken:

 • Verslagen opstellen van interne vergaderingen, formulieren opstellen
 • Documenten vormgeven, post en functionele mailbox behandelen
 • De echtheid en geldigheid van documenten controleren
 • Dossiers administratief opvolgen
 • Steun verlenen aan de bureaus van de sectie

Als logistieke steun logistieke taken en activiteiten realiseren en hierbij de geldende procedures volgen om een optimaal beheer te verzekeren van de logistieke middelen die ter beschikking werden gesteld van de eenheid.

Voorbeelden van taken:

 • De documenten van de bestellingen, leveringen en opstocknames controleren
 • De inventarismap bijhouden en actualiseren
 • Steun verlenen aan de bureaus van de sectie

Als contactpersoon antwoorden op vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voorbeelden van taken

 • De telefoon beantwoorden en de oproep doorverwijzen naar specialistische diensten of personen
 • Het onthaal verzekeren en de begeleiding van bezoekers (burgers, klanten, bedrijven, …)
 • Uitleg geven aan klanten met betrekking tot de procedure en in geval van problemen nadenken over een klantgerichte oplossing met respect voor de procedures en regels
 • Opzoekingen doen in de archieven of databanken voor interne of externe klanten, zich informeren over de verschillende lopende dossiers, informatie vragen en/of documenten consulteren om te kunnen antwoorden op vragen van klanten
 • Geschillen voorleggen aan de bureauchefs en de opvolging verzekeren van het reglement met betrekking tot feedback aan de klant

Als gegevensbeheerder relevante informatie voor de organisatie klasseren en/of gegevens invoeren in gegevensbanken om gestructureerde informatie ter beschikking te stellen van de organisatie.

Voorbeelden van taken

 • Rapporten en lijsten maken op basis van de gegevensbank
 • De in te geven of ingegeven data analyseren en/of controleren
 • Informatie zoeken in de verschillende files
 • Dossiers, documenten en andere informatie, relevant voor de dienst ordenen en klasseren en  door de procedures en regels te volgen
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Baron G. Van Hammestraat 31 - 1180 Ukkel.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau C.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
 • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

 Praktische kennis :

 • Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op eendoeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag :

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken. 
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid. 
 • Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Enkel de eerste 25 inschrijvingen worden aanvaard, dit zowel Nederlandstalig als Franstalig samen.

Uiterste inschrijvingsdatum: 1 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal CC1 (23.885,6€ minimum tot 37.899,19€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier