Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Universitair of HOLT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE
ONDERSTEUNING EN HET BEHEER (DGS) - DIRECTIE VAN DE
LOGISTIEKE STEUN (DSL)
(Ecode6857)

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb.overheidsmarkten) en een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers.

De dienst Asset Management staat in voor de implementatie en de goede werking van de logistieke keten teneinde tot een kwalitatieve logistieke dienstverlening te komen. Zij beheert de levering, het bezit, de circulatie en de ter beschikking stelling van de producten, vanaf de conceptie tot aan de eindklant. Deze dienst beheert de doorstroming en de voorraden van de (half) afgewerkte producten en de grondstoffen, maar ook de middelen (leveranciers, opslag, warehousing, transport,…), de uitrusting nodig voor de uitvoering van logistieke diensten (magazijnen, gereedschappen, machines, …), de fournituren (verpakking, verbruiksgoederen, energie, brandstoffen,…) , de diensten (planning, opslag, verpakking, handling, transport, export, douane, facturering, geschillen,…) alsook de informatie- en beheerscontrolesystemen.

De dienst Asset Management is onderverdeeld in drie secties, waaronder de sectie materiaal.

De sectie materiaal beheert het specifiek- en niet politiespecifiek materiaal, uitgezonderd de basis- en functieuitrusting. Dit omvat onder meer meubilair, verbruiksgoederen, voertuigen, wapens, ...

Bedieningsnr: 126424

Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit.

Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

Wervingsreserve: 24 maanden.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Aurelie Dyckmans 
Adviseur
DRL
Tel : 02/642 64 98
Email :aurelie.dyckmans@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ADVISEUR (M/V) - Lid
Statutaire betrekkingNiveau A Ref n: S 4102 T 17 15
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De adviseur is verantwoordelijk voor de opmaak van een logistiek investeringsplan, het optimaliseren van de transversale werking binnen de directie en de ontwikkeling van een logistieke strategie zodat dit leidt tot een verhoging van de professionaliteit en de efficiëntie van de logistieke steun geleverd door alle diensten van de directie en de partners in het logistieke domein en te komen tot de ontwikkeling van een coherent strategisch beleid.

FUNCTIEBESCHRIJVING

Als strategisch deskundige op basis van een grote expertise in één of meerdere specifieke domeinen het conceptuele kader ontwikkelen waarin de werkprocessen plaatsvinden en de beslissingen er concretiseren om het management in staat te stellen om gepaste beslissingen te nemen en om het managementbeleid te helpen uitvoeren.

 • Bestaande visieteksten en strategieën binnen de organisatie verzamelen en analyseren ;
 • De projecten opvolgen binnen de organisatie ;
 • Een visie en strategie ontwikkelen en ondersteuning bieden bij de implementatie ervan binnen de directie en de organisatie ;
 • Beheersregels aanpassen of uitwerken met aandacht voor flexibiliteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid, marktconformiteit en service level overeenkomsten;
 • Ondersteuning en rapportering van de directie, diensthoofden, directeur, directeur-generaal en commissaris-generaal op vlak van strategische beleidsontwikkeling;

Als domeinbeheerder toezien op de budgetplanning en op het bewaren van het begrotingsevenwicht bij het onderzoek van de prioritaire behoeften om het strategische doel van het masterplan en de beheerspolitiek op het vlak van de roerende en de onroerende goederen te waarborgen

 • Inventariseren van de behoeften bij de verschillende diensten binnen de directie en de partners in het logistieke domein ;
 • Opstellen van een investeringsplan (5 jaar) met betrekking tot het eigen logistieke domein;
 • Evalueren van de financiële prioriteiten en onderhandelen over de behoeften en financiële aspecten;
 • Omzetten van het investeringsplan in een jaarlijks aankoopplan op basis van de beslissingen van het directiecomité;

Als procesanalist de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de logistieke steun aan de klanten en de partners te optimaliseren.

 • Analyseren van policies en processen binnen de directie (centraal versus decentraal, nog relevant of niet, nog up-to-date of niet) ;
 • Voorstellen formuleren ter verbetering of aanpassing van de processen ;
 • De voortgang van de dossiers binnen het eigen logistieke domein opvolgen ;
 • Maatregelen nemen om dossiers te deblokkeren ;
 • Maatregelen nemen om de communicatie tussen de verschillende diensten of personeelsleden binnen het eigen logistieke domein te optimaliseren ;
 • Rapportering, overleg plegen met partners en informeren van de diensthoofden en directeur ;

Als deskundige op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

 • Expertise ontwikkelen met betrekking tot het eigen logistieke domein ;
 • Opvolgen van nieuwe technologieën en innoverende ideeën om zo de positie van marktvolger te kunnen innemen ;
 • Inventariseren en analyseren van wetteksten en andere informatiebronnen
 • een voorstel van antwoord opmaken op parlementaire vragen in samenwerking met de juridische dienst
 • De nodige informatie verzamelen bij de betrokken diensten en de juistheid van deze informatie controleren

Als vertegenwoordiger op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

 • Deelname aan relevante vergaderingen en commissies (bv. Uniform- en bewapeningscommissies en vergaderingen met de Regie der Gebouwen)
 • Het standpunt van de hiërarchie vertolken tijdens werkgroepen
 • Onderhandelen met de gesprekspartners tijdens vergaderingen
 • Centraal aanspreekpunt voor problemen binnen het domein

 

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Kroonlaan  145  - 1050 Brussel.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

 • Nuttige ervaring tussen 4 en 6 jaar
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD
 • Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
 • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
 • Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
 • Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

 Praktische kennis :

 • Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
 • Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
 • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

 • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Opmerkingen:

 • Uiteenzetting van aanspraken en verdiensten is vereist.
 • Kennis van de tweede landstaal is een belangrijke meerwaarde.

Enkel de eerste 25 inschrijvingen worden aanvaard, dit zowel Nederlandstalig als Franstalig samen.

Uiterste inschrijvingsdatum: 30 mei 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A21 (43.307,59€ minimum tot 64.191,62€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier