Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Antwerpen
Secundair onderwijs
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - COMMISSARIAAT-GENERAAL (CG) -
COORDINATIE- EN STEUNDIRECTIE - ARRONDISSEMENT ANTWERPEN
(CSD ANTWERPEN) - PERS- EN LOG COORDINATIE
(Ecode6091)

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

 De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en supralokale produkten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele. De dienst PLIF van de CSD is belast met het bepalen van de visie en de beleidslijnen inzake PLIF in samenwerking met de Dirco. Hij ziet er eveneens op toe dat de niet-operationele steun PLIF verzekerd wordt voor de eenheden van de federale politie, aanwezig in het arrondissement en in het bijzonder voor de FGP. Tenslotte werkt hij actief mee aan de inplaatstelling van een optimaal en transparant beleid ‘PLIF’ binnen de CSD en de FGP.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Instaan voor de administratieve en organisatorische ondersteuning van de diensthoofd PLIF en zijn naaste medewerkers ten einde een vlot verloop van de dagelijkse activiteiten te kunnen verzekeren.

Wervingsreserve: 24 maanden.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.


Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit. Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Bedieningsnr:101118

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Katrien Van Altert 
Tel : 03/8297124
Email :CSD.Ant@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ASSISTENT (M/V) - Secretariaatsmedewerker middelenbeheer
Statutaire betrekkingNiveau C Ref n: S 6015 N 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Als administratieve ondersteuning

Administratieve documenten opstellen, aanpassen en/of controleren en vervolgens archiveren volgens de geldende procedures om ervoor te zorgen dat de collega’s, partners of klanten op het overeengekomen tijdstip over de nodige documenten beschikken.

 • Opstellen van gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven en documenten
 • Opvolgen van lopende dossier om een algemene administratieve ondersteuning te bieden
 • Verzorgen van inkomende en uitgaande informatiestromen (briefwisseling, e-mail, telefoon, fax)
 • Beheren van de agenda van de diensthoofd PLIF
 • Beheren van de administratieve dossier van de directie en bijhouden van het klassement
 • Opzoeken en verzamelen van informatie en deze kunnen aanreiken indien gevraagd
 • Instaan voor het onthaal van interne en externe partners

Als planningsdeskundige

De uitvoering van taken, activiteiten, technische procedures coördineren om het praktische verloop van de activiteiten te verzekeren.

 • Samenstellen van documentatiedossiers allerlei
 • Inplannen en praktisch organiseren van diverse vergaderingen, opvragen van agendapunten, opmaken van het verslag en opvolgen van de uitvoering van de actiepunten

Als contactpersoon

Antwoorden op vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om klanten te helpen bij het zoeken van een antwoord op hun vraag.

 • Beantwoorden van schriftelijke en mondelinge vragen en doorverwijzen naar de juiste dienst
 • Instaan voor de informatiedoorstroming van en naar de leden van de dienst en hulp verlenen met als doel het oplossen van problemen

Als gegevensbeheerder

Relevante informatie voor de organisatie klasseren en/of gegevens invoeren in gegevensbanken om gestructureerde informatie ter beschikking te stellen van de organisatie.

 • Ordenen en rangschikken volgens de procedures en/of regels van dossiers, documenten of andere relevante informatie
 • Ordenen van gegevens en toekennen aan de categorieën van het computerbestand of de gegevensbank
 • Up-to-date houden van de gegevensbank door nieuwe of gewijzigde gegevens op de overeengekomen tijdstippen in te voeren
 • Helpen van gebruikers bij hun opzoekingen
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Boomsesteenweg 180 - 2610 Wilrijk.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau C.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
 • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

Praktische kennis :

 • Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag :

 

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
 • Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

SELECTIEMODALITEITEN

Interview.

Enkel de eerste 25 inschrijvingen worden aanvaard

Uiterste inschrijvingsdatum: 1 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal CC1 (23.885,6€ minimum tot 37.899,19€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier