Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
HOKT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE
ONDERSTEUNING EN HET BEHEER (DGS) - DIRECTIE VAN DE
LOGISTIEKE STEUN (DSL)
(Ecode6857)

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb.overheidsmarkten) en een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers.

De sectie security heeft tot doel de geïntegreede politie-eenheden te ondersteunen bij de voorziening van aangepaste werkomgeving op het vlak van security. De activiteiten van de sectie betreffen enerzijds het beheer van de legitimatiekaarten (aanmaak, contrôle, vernietiging en verspreiding) en de toegangscontroles en anderzijds het optreden als expert op het vlak van technopreventie (IT-ondersteuning voor beveiliging, werfvergaderingen bijwonen van bouwprojecten, opleiding geven, technische specificaties opmaken voor overheidsmarkten, audits uitvoeren op vlak van beveiliging, (strategisch) advies verlenen,…).

 

Bedieningsnr: 126448

Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit.

Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

Wervingsreserve: 24 maanden.

 

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Aurelie Dyckmans 
Adviseur
DRL
Tel : 02/642 64 98
Email :aurelie.dyckmans@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
CONSULENT (M/V) - Lid
Statutaire betrekkingNiveau B Ref n: S 5106 T 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De consulent security  werkt mee aan een kwalitatieve technopreventie in onze organisatie. Hij bevordert de kwaliteit door opleidingen te geven en normen te ontwikkelen. Hij voert audits en controles uit en stelt met de resultaten adviezen en veiligheidsplannen op voor klanten.

FUNCTIEBESCHRIJVING

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise omtrent technopreventie analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor diensten die hierom verzoeken om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken:

 • Dossiers of situaties vanuit technopreventief oogpunt analyseren en mogelijke technische oplossingen/ adviezen/ Voorstellen formuleren.
 • Ondersteuning bieden voor de opmaal van de technische specificaties van overheidsmarkten omtrent technopreventie.
 • Audits en controles uitvoeren op aanvraag van de klanten
 • Gebruikersstandaarden ontwikkelen ( normen) en veiligheidsplannen opstellen
 • Opleidingen en informatiesessies geven

Als contactpersoon, antwoorden op vragen van de interne of externe klanten om ze te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag betreffende legitimatiekaarten. 

Voorbeelden van taken:

 • Telefonisch of via mail antwoorden op de verzoeken om informatie
 • Voor interne of externe klanten opzoekingen doen in de gegevensbanken of archieven
 • Aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte problemen volgens de procedures of regels

Als administratieve ondersteuning, administratieve documenten opstellen, aanpassen en/of controleren en vervolgens archiveren volgens de geldende procedures en regels om ervoor te zorgen dat de collega’s, partners of klanten op het overeengekomen tijdstip over de nodige documenten beschikken.

Voorbeelden van taken:

 • Dossiers betreffende veiligheid administratief beheren en opvolgen
 • Ondersteuning bij het ontwikkelen van de interne regelgeving over de veiligheidsnormen
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Kroonlaan  145  - 1050 Brussel.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
 • Strategie en beleid - Niv.:BASIS
 • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
 • Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

 Praktische kennis :

 • Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

Verwachte gedrag :

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
 • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

OPMERKINGEN

 • Kennis van de tweede landstaal is een belangrijke meerwaarde.

Enkel de eerste 25 inschrijvingen worden aanvaard, dit zowel Nederlandstalig als Franstalig samen.

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 1 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal BB1 (25.305,15€ minimum tot 37.666,56€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier