Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Universitair of HOLT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE
ONDERSTEUNING EN HET BEHEER (DGS) - DIRECTIE VAN DE
LOGISTIEKE STEUN (DSL)
(Ecode6857)

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb.overheidsmarkten) en in een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers.

De dienst Support biedt gespecialiseerde logistieke diensten aan de eenheden van de federale politie van Brabant en, op hun vraag, aan lokale politiezones, alsook een nationale steun op het vlak van specialisaties (wapens, zware voertuigen,…). De dienst is samengesteld uit vier secties:

Het competentiecentrum Infrastructuur (CCI) verzekert het preventief en huurdersonderhoud van de infrastructuur, maar komt eveneens tussen bij een gevaarlijke en dringende situaties (quick service, electriciteit 24/24, loodgieterij 24/24, verwarming 24/24,…). Deze sectie is ook verantwoordelijk voor de inrichting  van lokalen (labo's, Salduz, beveiliging, schietstand,..), specieke schoonmaak en levert steun op vraag (verhuizingen, opstellen en afbreken van standen bij evenementen …).

Het competentiecentrum Materiaal (CCM) verzekert de herstellingen, de inrichting en het onderhoud van voertuigen en specifiek politiemateriaal (wapen, radars, gasmaskers,…). Zij leveren ook steun bij nationale projecten.

De sectie Coördinatie verzekert dat het werk gerealiseerd wordt binnen een normale tijdspanne met de nodige middelen. Zij staat intern in voor een optimalisatie van de werking van de secties van dienst. Extern coördineert deze sectie  samen met de partners van andere diensten of directies teneinde de wederzijdse steun tussen de federale logistieke diensten te faciliteren.

De sectie Facility Management is gericht op het volledige facilitaire beheer van de infrastructuren van de Federale Politie in BXL (RAC en GMJ). Het objectief van deze sectie is het optimaliseren van de werkomgeving, en dit zowel vanuit het oogpunt van de medewerkers (efficiënter werken) als vanuit het oogpunt van besparingen. Ze biedt steun aan voor het geheel van de diensten van de bezetter zodoende dat deze zich volledig kan concentreren op zijn core-business. De sectie biedt een professionele en efficiënte logistieke steun aan. Ze organiseert en wendt de middelen aan die toelaten om aan de bezettende directies een coherente, globale en adequate oplossing aan te bieden voor het geheel van functioneringsproblemen die niet tot hun core-business behoren en op deze manier de kosten van bepaalde gemeenschappelijke diensten te delen.

Bedieningsnr: 112947

Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit.

Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

Wervingsreserve: 24 maanden.

 

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Aurelie Dyckmans 
Adviseur
DRL
Tel : 02/642 64 98
Email :aurelie.dyckmans@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ADVISEUR (M/V) - Lid
Statutaire betrekkingNiveau A Ref n: S 4106 T 17 15
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De adviseur ziet toe op de sectie en coördineert zijn activiteiten. Hij heeft als missie om werkmiddelen, diensten en procedures te ontwikkelen en in plaats te stellen om alle medewerkers toe te laten hun professionele verantwoordelijkheden op te nemen in een effectieve, flexibele en zo weinig mogelijk beperkende omgeving.

FUNCTIEBESCHRIJVING

Als dossierbeheerder dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:

 • Uitvoeren van de verschillende voorziene etappes van een dossier in overeenstemming met de procedures of regels
 • Detecteren van sleutelelementen van het dossier, ze analyseren en structureren
 • Controleren van de behandelde dossiers
 • Een conclusie formuleren van het dossier en deze voorleggen aan het bevoegde beslissingsorgaan

Als technisch deskundige op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het diensthoofd DRL-S, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken

 Voorbeelden van taken:

 • Voorleggen van dossiers en situaties aan het diensthoofd en ze samen analyseren
 • Obstakels identificeren van een methode en alternatieven voorstellen
 • Werkmethodes aanpassen
 • Steun verlenen aan het diensthoofd en zijn vragen beantwoorden

Als contactpersoon antwoorden op vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om een optimaal evenwicht te bereiken tussen de klanten, de medewerkers en de partners wat betreft de kwaliteit en de duur van het te realiseren werk.

Voorbeelden van taken:

 • Aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte oplossingen
 • De klanten ondersteunen bij hun zoektocht naar een antwoord op hun vraag
 • Deelnemen aan interne en externe overlegvergaderingen
 • Toezien op een goede samenwerking  en communicatie met de verantwoordelijken van de bezettende diensten, met name door het organiseren van regelmatige vergaderingen met de verschillende partners

Als procesanalist de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren

Voorbeelden van taken:

 • Kritische analyses van de werking van de processen maken
 • De processen analyseren vanuit een streven naar optimalisatie
 • Obstakels van een methode identificeren en alternatieven voorstellen
 • Vastleggen, opvolgen en aanpassen van werkmethodes

Vrijwaarder van de veiligheid de taken in verband met de veiligheid plannen, coördineren en/of uitvoeren en de eindbeslissing tot het gevolg dat aan het dossier moet worden gegeven op basis van het risico voor de veiligheid om plaatsen, infrastructuren en/of de toegang tot functies of gevoelige/geclassificeerde informatie te beveiligen.

 Voorbeelden van taken:

 • Toezien op de conformiteit van en de regelmatige controles van de installaties zoals wettelijk voorzien is  
 • Ontwikkelen en actualiseren van dossiers met betrekking tot de veiligheid, de regelgeving en de installaties (branddossier, reglement van inwendige orde, diverse inventarissen,…)
 • Het beheer organiseren van bepaalde specifieke plaatsen en activiteiten (detentieplaatsen, organisatie van brand- en evacuatieoefeningen, afvalbeheer, organisatie van de post…)

Vrijwaarder van het welzijn de opvolging verzekeren van de regelgeving inzake welzijn in overleg met de betrokken partners en erover waken dat de wettelijke verplichtingen in de verschillende domeinen van het welzijn correct worden toegepast om het welzijn van de personeelsleden te waarborgen.

Voorbeelden van taken:

 • de band verzekeren met de diensten die verantwoordelijk zijn voor het welzijn om de regelgeving in dat domein na te leven of te doen naleven
 • de welzijnsprocedures voor het personeel toepassen in samenwerking met de betrokken diensten
 • deelnemen aan de uitwerking, opvolging en evaluatie van de jaarlijkse actieplannen inzake welzijn

 

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Luchtmachtlaan 10 - 1040 Etterbeek.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

 • Relevante ervaring tussen 4 en 6 jaar
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD
 • Strategie en beleid - Niv.: GEVORDERD
 • Ondersteuning van de werking - Niv.: GEVORDERD
 • Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
 • Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

 • Visie ontwikkelen- Op basis van de integratie van ambiguë en onvolledige gegevens een visie en missie met positieve impact op middellange en lange termijn ontwikkelen en in lijn hiermee een coherent strategisch plan uitwerken.
 • Ondernemen - Opstellen van een strategisch plan, organisatieprocessen en –structuur en herkennen van en inspelen op opportuniteiten met het oog op het optimaliseren van de resultaten.
 • Inspireren- Anderen op lange termijn beïnvloeden door in de organisatie de bedrijfsvisie en -waarden uit te dragen door zijn houding en gedrag.

Verwachte gedrag :

 • Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.
 • Organisatiebetrokkenheid - De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Beïnvloeden - Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.
 • Netwerking - Relevante businesspartners identificeren via formele en informele netwerken om zo strategische relaties uit te bouwen die cruciaal zijn voor het in stand houden van de organisatie.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Enkel de eerste 25 inschrijvingen worden aanvaard, dit zowel Nederlandstalig als Franstalig samen.

Uiterste inschrijvingsdatum: 30 mei 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A11 (36.613,99€ minimum tot 56.719,89€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier