Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
HOKT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE
ONDERSTEUNING EN HET BEHEER (DGS) - DIRECTIE VAN DE
LOGISTIEKE STEUN (DSL)
(Ecode6857)

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb.overheidsmarkten) en een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers. De dienst Technology Management dient een optimale kwaliteit van het materiaal ten behoeve van de geïntegreerde politie te verzekeren. Daarvoor informeert zij wat betreft de technische specificiteiten, formuleert zij adviezen, doet zij het voorbereidende werk om overheidsopdrachten te kunnen publiceren en te gunnen en fungeert zij als expertisecentrum op technisch vlak.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De consulent informeert wat betreft de technische specificiteiten, formuleert adviezen en doet het voorbereidende werk om overheidsopdrachten te kunnen publiceren en te gunnen. Hij draagt bij aan een kwalitatief aanbod aan materiaal ten behoeve van de operationele personeelsleden van de geïntegreerde politie.

Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit. Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Wervingsreserve: 24 maanden.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

Bedieningsnr: 112788

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Aurelie DYCKMANS 
Tel : 02/642 64 98
Email :aurelie.dyckmans@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
CONSULENT (M/V) - SEC Voertuigen & materiaal
Statutaire betrekkingNiveau B Ref n: S 5108 T 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Als dossierbeheerder dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt

Voorbeelden van taken

 • Dagelijks opstellen van de technische specificaties en initiële materiaalaanvragen met technische specificaties, of aansluiten bij bestaande overheidsopdrachten
 • Dagelijks organiseren en voorbereiden van commissies voor de evaluatie van het materiaal (CEM) en opstellen van de technische fiches
 • Wekelijks monsters controleren. Testen in labo, homologering
 • Prospecteren en leveranciers contacteren
 • Enkele keren per jaar een beurs of bedrijf bezoeken

Als technisch deskundige op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste politieke keuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken

 • Wekelijks advies formuleren inzake materieel, uitrusting, bewapening, normering,…
 • Wekelijks een kwalitatieve verificatie uitvoeren op de plaats van levering of productie
 • Beslissingen en richtlijnen helpen op punt te zetten in samenspraak met de wetgever en commissies (intern en extern)
 • Advies verstrekken met betrekking tot verantwoorde aankopen
 • Zich ontwikkelen en bestendigen als expertisecentrum binnen de geïntegreerde politie

Als contactpersoon antwoorden op vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voorbeelden van taken

 • Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten
 • Klanten doorverwijzen naar de bevoegde personen of diensten

Als administratieve ondersteuning administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de  nodige documenten ter beschikking te stellen

Voorbeelden van taken

 • Dagelijks nota’s en artikels schrijven
 • Adviezen formuleren en informeren op technisch vlak
 • Technische documentatie bijhouden
 • Vertalingen maken van de tweede landstaal naar de moedertaal en ander administratief werk verrichten

 

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Kroonlaan 145 - 1050 Elsene.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
 • Strategie en beleid - Niv.:BASIS
 • Ondersteuning van de werking Niv.:GEBRUIKER
 • Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

 • Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

Verwachte gedrag :

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
 • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

SELECTIEMODALITEITEN

 • Selectiecommissie: later te bepalen.
 • De selectie voor deze functie gebeurt op basis van een interview en een kennistest.
 • De gestelde vragen houden verband met de criteria van het functieprofiel.
 • Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de kennis en de competenties in het betreffende domein.

OPMERKINGEN

 • Kennis van de tweede landstaal is een belangrijke meerwaarde.

Enkel de eerste 25 inschrijvingen worden aanvaard, dit zowel Nederlandstalig als Franstalig samen.

Uiterste inschrijvingsdatum: 1 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal BB1 (25.305,15€ minimum tot 37.666,56€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier