Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Universitair of HOLT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE
ONDERSTEUNING EN HET BEHEER (DGS) - DIRECTIE VAN DE
LOGISTIEKE STEUN (DSL)
(Ecode6857)

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb.overheidsmarkten) en in een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers. Coordinatie is het geheel van eenheden die onder de rechtstreekse aansturing van de directeur er systematisch op gericht is de professionaliteit en efficiëntie van de logistieke steun geleverd door alle diensten van de directie en de partners in het logsiteke werkveld te verhogen. Zij dragen bij aan een professionalisering door de ontwikkeling van policies, data management mogelijk te maken en aan te sturen op facilitair beheer van infrastructuur. Zij dragen bij aan een efficiëntere logistieke dienstverlening door ondersteuning te bieden bij het aangaan van strategische partnerschappen, het plan- en projectmatig werken te stimuleren en bij te dragen tot een procesmatig beheer van de bevoorradingsketen. De sectie beleid heeft tot doel de directeur te ondersteunen bij de ontwikkeling van een performante logistieke strategie en beleid en bij de implementatie van een beheerscontrole gebaseerd op efficiënt gegevensbeheer.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Als adviseur lid draagt hij bij tot het realiseren van de doelstellingen van de sectie. De sectie heeft tot doel de directeur in staat te stellen onderbouwde strategische en beleidskeuzes te maken en te voorzien in een performant systeem van beheerscontrole om redelijke zekerheid te krijgen dat er voorzien wordt in een professionele en efficiënte logdistieke steun door de diensten van de directie en de partners in het logstieke werkveld en om de directeur met voorstellen van beheersingsmaatregelen bij te staan in het beheer van de risico's.

Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit. Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Wervingsreserve: 24 maanden.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

Bedieningsnr: 126415

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Aurelie DYCKMANS 
Tel : 02 /642 64 98
Email :aurelie.dyckmans@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ADVISEUR (M/V) - DRL
Statutaire betrekkingNiveau A Ref n: S 4112 T 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Als analist, verzamelen, analyseren en integreren van informatie m.b.t. beheerscontrole (organisatieontwikkeling, kwaliteitszorg, procesaudit, veranderingsbeheer, risk management, klachtenmanagement...) teneinde aan de hand van een gegevensbeheer (indicatoren) een duidelijk beeld te krijgen van de professionaliteit en efficiëntie van de logistieke steun.

Voorbeelden van taken:

 • Meewerken aan de voorbereiding, de implementatie en de opvolging van een monitoringsysteem
 • Verzamelen en analyseren van gegevens over de aanwezige structuren, procedures en processen uit de verschillende domeinen van het logistieke werkveld
 • Het oplijsten van risico's en kwetsbaarheden naar aanleiding van uitgevoerde risico-analyses
 • Uitwerken van opvolgings- en rapporteringsmechanismen
 • Voorbereiden van voorstellen van beheersingsmaatregelen voor de directeur met het oog op een vermindering van de opgelijste risico's tot een aanvaardbaar niveau en de diensthoofden bijstaan bij de toepassing van deze maatregelen
 • Benchmarking en het bestuderen van de goede praktijken in andere organisaties

Als strategisch deskundige, op basis van een grote expertise in één of meerdere specifieke domeinen het conceptuele kader mee helpen ontwikkelen waarin de werkprocessen plaatsvinden en de beslissingen er concretiseren om de directeur, de diensthoofden en de partners in het logistieke werkveld in staat te stellen om gepaste beslissingen te nemen en om het managementbeleid te helpen uitvoeren.

Voorbeelden van taken:

 • Dossiers of huidige of toekomstige situaties analyseren vanuit strategisch oogpunt
 • De samenhang van een strategische visie helpen garanderen
 • Policies ontwikkelen
 • Voorstellen voorbereiden voor het diensthoofd inzake strategische keuzes 
 • Antwoorden voorbereiden op parlementaire vragen

Als redacteur, het correct, eenvoudig en uniform omschrijven van werkmethodes binnen logistieke domeinen om op basis van deze uitgewerkte beheersregels (policies) bij te dragen aan een correcte uitvoering van taken en een correcte toepassing van procedures

Voorbeelden van taken:

 • Het opstellen van beheersregels (policies) en operationele rollen en verantwoordelijkheden binnen een logistiek domein

Als secretaris van de Commissie Bewapening en Uniform het administratieve ondersteunin voor de werking van de Commissies verzekeren teneinde de werking van deze Commissies vlot te laten verlopen.  

Voorbeelden van taken:

 • Aanvraagdossiers voor bijzondere bewapening voorbereiden voor de minister
 • PV opstellen (en eventueel vertalen) van een zitting van de commissie
 • Administratieve ondersteuning voor de commissie verzekeren en vergaderingen voorbereiden

Als administratieve ondersteuning, administratieve documenten opstellen, aanpassen en/of controleren en vervolgens archiveren volgens de geldende procedures of regels om ervoor te zorgen dat de collega's, partners of klanten op het overeengekomen tijdstip over de nodige documenten beschikken.

Voorbeelden van taken:

 • Vertalingen maken van de tweede landstaal naar de moedertaal
 • Dossiers administratief beheren en opvolgen
 • De vormgeving van documenten verzorgen
 • Formulieren uitwerken

Als dossierbeheerder, dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:

 • Informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen   
 • De kernelementen van het dossier vaststellen, analyseren en structureren
 • De voorziene stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels
 • Een conclusie in het dossier formuleren en aan het bevoegde beslissingsorgaan voorleggen
 • Alternatieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Kroonlaan 145 - 1050 Elsene.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD
 • Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
 • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
 • Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
 • Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

 • Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
 • Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
 • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

 • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

SELECTIEMODALITEITEN

 • Selectiecommissie: Later te bepalen
 • De selectie voor deze functie gebeurt op basis van een interview en een kennistest.
 • De gestelde vragen houden verband met de criteria van het functieprofiel.
 • Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de kennis en de competenties in het betreffende domein.

OPMERKINGEN

 • CV en motievatiebrief zijn vereist.
 • Kennis van de tweede landstaal is een belangrijke meerwaarde.

Enkel de eerste 25 inschrijvingen worden aanvaard, dit zowel Nederlandstalig als Franstalig samen.

Uiterste inschrijvingsdatum: 1 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A11 (36.613,99€ minimum tot 56.719,89€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier