Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Technisch of logistieke opleiding
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE
ONDERSTEUNING EN HET BEHEER (DGS) - DIRECTIE VAN DE
LOGISTIEKE STEUN (DSL)
(Ecode6857)

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb.overheidsmarkten) en een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers. DLSUPPORT biedt gespecialiseerde logistieke diensten aan de klanteenheden van de federale politie in Brabant en, op hun vraag, aan politiezones; alsook een nationale steun in het kader van zijn specialisaties (wapens, zware voertuigen…). DLSUPPORT is samengesteld uit vier secties, waaronder het competentiecentrum infrastructuur, dat zorgt voor het verhuurderonderhoud en het preventief onderhoud van de infrastructuur, maar dat ook tussenkomt bij het oplossen van gevaarlijke of dringende situaties (quick service, 24/24 electriciteit, 24/24 loodgieterij, 24/24 verwarming…). Deze sectie is eveneens belast met de aanpassing van lokalen (labos, Salduz, beveiliging, schietstanden…), specifieke schoonmaak en voorziet een steun op aanvraag (verhuizingen, opbouw en afbraak van standen tijdens politie-evenementen…)

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De polyvalente vakman doet diverse werken op vlak van infrastructuur (verhuizingen, onderhoudswerken,...) om de werkomgeving van de medewerkers binnen de organisatie te optimaliseren.

Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit. Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Wervingsreserve: 24 maanden.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

Bedieningsnr: 126527

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Aurelie DYCKMANS 
Tel : 02 /642 64 98
Email :aurelie.dyckmans@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
VAKMAN (M/V) - Polyvalent Vakman
Statutaire betrekkingNiveau D Ref n: S 7102 T 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Als logistiek uitvoerder zich engageren in een professionele en efficiënte logistieke steunverlening om verantwoordelijk te zijn op maatschappelijk niveau

Voorbeelden van taken

 • Op tijd en met zorg werkorders realiseren door gestructureerd te werken en doordacht om te gaan met tijd en middelen.
 • De specifieke veiligheidseisen voor het gebruik van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen, faciliteiten en gebouwen toepassen.
 • Gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Dagelijkse onderhouden van persoonlijke beschikbaar gesteld materiaal en gebreken signaleren.
 • De milieuvoorschriften respecteren.

Als polyvalente vakman diverse werken verrichten op vlak van infrastructuur om ervoor te zorgen dat de werkomgeving van de medewerkers binnen de organisatie optimaal is.

Voorbeelden van taken

 • Verhuizingen doen, leveren en verwijderen van meubilair
 • Kleine onderhoudswerken doen
 • Steun leveren aan de gespecialiseerde vakmannen
 • Specifieke opdrachten vervullen: sneeuwruimen, wapenkoffers monteren...
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Kroonlaan 145 - 1050 Elsene.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Voor deze logistieke betrekking worden diplomavereisten vertaald naar onderstaande logistieke kwalificaties.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau D.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
 • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

Praktische kennis :

 • Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag :

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
 • Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

SELECTIEMODALITEITEN

 • Selectiecommissie: later te bepalen.
 • Kennistest: Praktische test

 Enkel de eerste 25 inschrijvingen worden aanvaard, dit zowel Nederlandstalig als Franstalig samen.

Uiterste inschrijvingsdatum: 1 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal D1A (21.543,78€ minimum tot 28.214,79€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier