Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Oost-Vlaanderen
Secundair onderwijs
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE AALTER/KNESSELARE
(Ecode5423)
 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Tim D'Haene 
Tel : 09/325 23.00
Email :tim.dhaene@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ASSISTENT (M/V) 
Statutaire betrekkingNiveau C Ref n: S 6617 N 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Algemene taakinhoud

 • Uitvoering van de wettelijke taken zoals omschreven in de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, omschreven in titel IV van de nieuwe gemeentewet opgenomen in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
 • Uitvoeren van de door de coördinator van het lokaal informatiekruispunt verstrekte opdrachten;
 • Knelpunten signaleren aan de coördinator van het lokaal informatiekruispunt en oplossingsgericht adviseren;
 • Ondersteunen en begeleiden van projecten, werkprocessen en kwaliteitswerking binnen de organisatie;
 • Bijdragen aan het goede verloop van de functionaliteit communicatie;
 • Het voorbereiden, het uitwerken, het implementeren en het opvolgen van alle vereiste documenten nuttig voor de werking van het lokaal informatiekruispunt;
 • Het aanreiken van alle nuttige elementen voor interne en externe communicatie.

Specifieke taakinhoud

 • (niet limitatief en kan steeds gewijzigd worden, afhankelijk van de noden en behoeften van de organisatie).
 • Onder regie van de coördinator van de dienst lokaal informatiekruispunt, het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van alle opdrachten die betrekking hebben eigen aan de dienst;
 • Het aanreiken van alle nuttige elementen voor het opstellen van de jaaractieplannen;
 • Samen met de andere medewerkers van de dienst lokaal informatiekruispunt en de coördinator, instaan voor kwaliteitszorg en kwaliteitscontrole;
 • Vermenigvuldigen van informatie (bestuurlijk/gerechtelijk) door ze maximaal te delen, betreft: informatieverwerving – monitoring van deze informatie – informatieverwerking – informatieoverdracht.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Stationsstraat 164 - 9880 Aalter
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau C.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis

 • Grondige kennis en vlot gebruik van informaticatoepassingen;
 • Algemene kennis van de organisatie, structuren en de verschillende bevoegdheden van de twee niveaus van de geïntegreerde politie;
 • Algemene kennis van de eigen organisatie (visie, missie, waarden, permanente nota’s, enz.);
 • Kennis van het gerechtelijk en bestuurlijk werk;
 • Grondige kennis van wetgeving die specifiek verband houdt met de functie.

Vaardigheden

 • Vaktechnische kennis en relevante informatie in zich opnemen en toepassen;
 • Groot organisatievermogen, prioriteitstelling en analytische denkgeest;
 • Autonoom en procesgericht functioneren;
 • Schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden;

Attitude

 • Creatief,  inspirerend en participatief;
 • Doordrongen zijn van de kenmerken van gemeenschapsgerichte politiezorg, informatiegestuurde politiezorg en optimale bedrijfsvoering;
 • Hoge frustratietolerantie en incasseringsvermogen;
 • Discreet, integer, loyaal en objectief;
 • Respect voor het beroepsgeheim;
 • Zin voor verantwoordelijkheid;
 • Dynamisch en stressbestendig;
 • Voorbeeldfunctie.

Dienstregeling

Je werkt in een flexibel dienstrooster met vaste werktijden, dat wordt opgesteld rekening houdende met de ter zake geldende wettelijke normen en voorschriften. Indien de omstandigheden dit vereisen ben je echter ook bereid tot het leveren van onregelmatige prestaties; De gewone diensten zijn (vaste) dagdiensten.

Uiterste inschrijvingsdatum: 7 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal CC1 (23.885,6€ minimum tot 37.899,19€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier