Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
HOKT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE SCHAARBEEK ST.JOOST
EVERE
(Ecode5344)

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

Wervingsreserve: 24 maanden.

Meerdere politiekorpsen (PZ 5344 ‘Polbruno’ – PZ 5322 ‘Ath’ – PZ 5343 ‘Montgomery’ – federale politie) hebben de vzw “Intersectienetwerk” opgericht.

Het doel van deze vzw is om de Belgische politiediensten en Quebecse instellingen te verenigen om zodoende het uitwisselen van ervaringen te bevorderen en om een politiemodel gebaseerd op de “community policing”-filosofie te ontwikkelen, concrete vorm te geven en te promoten.

De vzw structureert de relaties tussen de Belgische overheden en de netwerken van de Quebecse politiediensten en blijft het geschikte platform voor de verschillende projecten en opdrachten.

De vzw kan alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Ze kan namelijk medewerking verlenen en aandacht schenken aan elke activiteit die verwant is met haar doel.

De vzw is bedoeld om goede politiepraktijken uit te wisselen tussen de Belgische, maar ook buitenlandse politiekorpsen inzake nabijheidspolitie (“gemeenschapsgerichte politiezorg”) en bevordert dus het partnerschap evenals de uitwisseling van personeel in dit kader.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Yvan GENDARME 
ADV
PZ 5344
Tel : 02/249.22.46
Email :Yvan.Gendarme@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
CONSULENT (M/V) 
Contractuele betrekkingNiveau B Ref n: G 5008 T 18 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Om de werking en de dagelijkse administratie van het Intersectienetwerk te verzekeren, is de vzw op zoek naar een consulent (calog B). Zijn/haar taken zullen zijn om:

 • In te staan voor de mediawatch en de dagelijkse update van de website van de vzw en meer bepaald voor de controle van de kwaliteit van de informatie;
 • De promotie van het Netwerk te verzekeren en het organiseren van ontmoetingen met de leden te bevorderen teneinde informatie uit te wisselen over de aangeboden diensten en navraag te doen over de noden;
 • Het concept van autonomie van de medewerkers te verzekeren en te promoten in de cultuur van de verantwoordelijken en de managers;
 • De projecten in verband met het Intersectienetwerk op te volgen bij de verscheidene leden van de vzw en de betrokken collega’s;
 • Collega’s te coachen in verband met het uitvoeren van projecten van de vzw Intersectienetwerk (methode om een project uit te voeren, opvolgen en meten van de resultaten);In te staan voor de algemene administratie en de administratieve opvolging van de projecten met betrekking tot het Intersectienetwerk;
 • Te communiceren over de projecten in verband met het Intersectienetwerk ten aanzien van de verscheidene leden van de vzw en de betrokken collega’s;
 • Administratieve bijstand te verlenen aan de voorzitter en aan de secretaris van het Intersectienetwerk;
 • Mee te werken aan de voorbereiding en aan de organisatie van het jaarlijkse seminarie van het Intersectienetwerk.

De consulent zal tevens belast zijn met de volgende taken ten gunste van de Communicatiecel van de politiezone:

 • Bijstand bij de uitwerking van een interne communicatiestrategie;
 • Bijstand en uitvoering van de projecten die in het kader van deze interne communicatiestrategie ontwikkeld worden;
 • Bijstand bij de ontwikkeling van het intranet van de zone;
 • Bijstand bij het beheer van het intranet van de zone;
 • Opstellen van artikels, aankondigingen en interne mededelingen;
 • Deelname aan het beheer van projecten en/of actieplannen van de zone;
 • Deelname aan het redactiecomité van het interne krantje « BrunoNews »;
 • Deelname aan de projecten van de Communicatiecel van de zone;
 • Bijstand bij de interne communicatie van de richtlijnen, interne nota’s, omzendbrieven, enz.;
 • Occasioneel, bijstand bij de externe communicatie en wachtdienst voor wat betreft de relaties met de pers.

Het geheel van deze functies vertegenwoordigt een voltijdse betrekking.

1 vacante betrekking.
Werkplaats: S. Hoedemaekerssquare 9 - 1140 EVERE.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

 • Beschikken over een diploma of een getuigschrift dat ten minste evenwaardig is aan deze die in aanmerking genomen worden voor de aanwervingen in de betrekkingen van niveau 2+ bij de federale rijksbesturen (graduaat of bachelor in office management/directiesecretariaat of in communicatie).
 • Tweetalig zijn NL/FR (houder van het Selor-brevet niveau 2+ of elementaire kennis van de tweede taal – art. 8, art. 9 §1 elementaire kennis of gelijkwaardig). De werktaal van het Intersectienetwerk is het Frans.
 • Beschikken over een rijbewijs B.
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:
 • Zin voor organisatie hebben;
 • Beschikbaar zijn voor de dienst;
 • Een goede kennis bezitten van de organisatie van de geïntegreerde politie en van het politiekorps;
 • Blijk geven van creativiteit, zin voor initiatief, groepsdynamiek;
 • Redactionele vaardigheden en een zin voor synthese bezitten;
 • Een goede kennis hebben van de principes op het gebied van interne en externe communicatie;
 • In staat zijn om zich uit te drukken voor een publiek en om een debat te leiden;
 • De informaticaprogramma’s (Word, Excel, PowerPoint) kennen en beheersen.
Uiterste inschrijvingsdatum: 28 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 1 jaar
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal BB1 (25.305,15€ minimum tot 37.666,56€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Waardevolle medewerkers worden ook binnen de politie geapprecieerd; in die context hoeft een contract van bepaalde duur niet noodzakelijk als precair te worden beoordeeld, maar opent het misschien deuren naar andere opportuniteiten binnen de politie!

      Hoe solliciteren? Klik hier