Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Antwerpen
Universitair of HOLT
Admin01.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - FEDERALE GERECHTELIJKE POLITIE (FGP)
- FEDERALE GERECHTELIJKE POLITIE ANTWERPEN
(Ecode6488)

Federale gerechtelijke politie = oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.

Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.

Gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) = voert de proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Ze brengt ook een gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en –technieken.

De gemeenschappelijke beleidscel is voor DirCo en DirJud een ondersteunende dienst voor hun beleidsbeslissingen. Het is ook een bij uitstek sturingselement voor de beleidsondersteunende processen in de externe èn interne werking van de federale politie Antwerpen.

De beleidscel laat toe om de gemeenschappelijke en coherente aanpak van de veiligheid in het arrondissement uit te werken en te concretiseren. Ze laat ook toe om op een coherente manier de interne bedrijfsvoering te stroomlijnen. De coherente uitwerking van beide dimensies is essentieel in het sterk (extern en intern) gedifferentieerd landschap dat het arrondissement Antwerpen kenmerkt. Op die manier wordt het ook mogelijk de specifieke (externe en interne) beleidslijnen in functie van de respectieve bevoegdheden van DirCo en DirJud, in te passen in een gemeenschappelijk beleid en strategie.

De voor de beleidscel voorziene functionaliteiten zijn:

 • De geïntegreerde werking;
 • De beleidscyclus met betrekking tot de arrondissementele veiligheid;
 • Het steunbeleid naar de externe en interne partners;
 • Organisatiebeheersing (met invloed op risicobeheersing);
 • De aansturing van de HRM-, logistieke, informatica- en financiële functionaliteiten;
 • De functionaliteit "veiligheidsconsulent";
 • De communicatie.

Op die manier ondersteunt de beleidscel het overleg en de samenwerking van DirCo en DirJud met de externe (overheden, Korpschefs, sectiechefs diensten DGA, ...) en interne (eigen diensten, personeel, syndicaten) partners.

Bedieningsnr: 109305

Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit.

Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

Wervingsreserve: 24 maanden.

 

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Nathalie Elsen 
Adviseur
Tel : 03/217 82 02
Email :nathalie.elsen@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ADVISEUR (M/V) - Beleidsmedewerker veiligheidsbeleid
Statutaire betrekkingNiveau A Ref n: S 4200 N 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De gerechtelijk directeur ondersteunen bij het voorbereiden, uitvoeren, opvolgen en bijsturen van het veiligheidsbeleid, vooral met het oog op een integrale bedrijfsvoering.

FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als beleidsmedewerker het NVP vertalen op het arrondissementeel niveau rekening houdend met de prioriteiten van andere belanghebbenden (bvb procureur des koning) om bij te dragen tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten.

 • op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in veiligheidsfenomenen en het veiligheidsbeleid;
 • alle objectieve en subjectieve gegevens verzamelen en verwerken die nuttig kunnen zijn bij het bepalen van operationele prioriteiten en doelstellingen;
 • beschikbare cijfers en probleemgebieden analyseren;
 • relevante metingen op basis van geschikte indicatoren organiseren met betrekking tot de doelstellingen;
 • opstellen beleidssynthese, jaarplannen en jaarverslagen;
 • evalueren van de beleidsynthese en de jaarplannen (in samenwerking met recherchemanagement);
 • begeleiden van de fenomeenverantwoordelijken bij de uitwerking van hun actieplannen.

Als vertegenwoordiger op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doelteffende uitwisseling van informatie.

 • het standpunt van de hiërarchie meedelen tijdens werkgroepen;
 • onderhandelen met de gesprekspartners tijdens vergaderingen;
 • aanwezig zijn op de geschikte fora;
 • contacten leggen met andere politiediensten met het oog op 'benchmarking';
 • good practices' uitwisselen met andere politiediensten.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Noordersingel  25-27 - 2140 Borgerhout.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

 • Een relevante ervaring van 4 tot 6 jaar is verreist.
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

KENNIS:

 • Politionele organisatie - Niv.: GEVORDERD
 • Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
 • Ondersteuning van de werking - Niv.: GEBRUIKER
 • Steun bij operationele opdrachten - Niv.: BASIS
 • Opdrachten van politie - Niv.: BASIS

PRAKTISCHE KENNIS:

 • Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
 • Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
 • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

VERWACHTE GEDRAG:

 • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden. 

OPMERKING:

Uiteenzetting van aanspraken en verdiensten is vereist

Enkel de eerste 25 inschrijvingen worden aanvaard.

Uiterste inschrijvingsdatum: 27 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A21 (43.307,59€ minimum tot 64.191,62€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier