Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Universitair of HOLT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE BESTUURLIJKE
POLITIE (DGA)
(Ecode6207)

De beveiligingsdirectie opgericht binnen DGA heeft o.a. als opdrachten de uitvoering van:       

 • de beveiliging van de nucleaire sites ;       
 • de overbrenging van de gevangenen en de politie van hoven en rechtbanken ;       
 • de beveiliging van de infrastructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal ;       
 • de beveiliging van de nationale, internationale en Europese instellingen ;       
 • de beveiliging van de kritieke infrastructuren ;       
 • de beveiliging van de infrastructuren van de SHAPE en de NAVO ;       
 • de beveiliging van de koninklijke paleizen ;       
 • de punctuele beveiliging van de politionele operaties ;       
 • ter subsidiaire titel, de uitvoering van protocollaire escortes.

Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit.

Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

Wervingsreserve: 24 maanden.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Eric DELHEZ 
Hoofdcommissaris
Tel : 02/642 63 98
Email :dga.dab@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ADVISEUR (M/V) - Lid
Statutaire betrekkingNiveau A Ref n: S 4004 T 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

 • Beheren en coördineren van de opvolging van zowel de materiële middelen als de infrastructuur teneinde de operationele continuïteit van de diensten te verzekeren.

FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als leidinggevende, een beheersplan uitwerken en volgen in overeenstemming met de visie en de strategie die de hiërarchie heeft vastgelegd om het beleid op operationeel vlak ten uitvoer te brengen en de verwachte resultaten te behalen.

 • Ondersteunen van het management in de toepassing van de strategische lijnen
 • Zorgen voor een aangename werksfeer ten voordele van de medewerkers
 • Analyseren van de aanvragen komende van de verschillende diensten/entiteiten

Als omkaderend personeel, de ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.

 • In plaats stellen van middelen om over een algemeen overzicht van de lopende dossiers/opdrachten te beschikken
 • In overeenstemming brengen van de planning van de doelstellingen/opdrachten van zijn dienst/zijn ploeg met deze van de andere diensten/ploegen van de eenheid
 • Verzekeren van een evenwichtige verdeling van de werklast
Als ploegverantwoordelijke, de collega's voor wie hij verantwoordelijk is begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren. 
 • Feed-back geven en vragen aan de teamleden en de medewerkers
 • Actief bijdragen tot de opvolging van het Knowledge Management voor zijn ploeg
 • Voeren van planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken in het kader van de evaluatieprocedure - Begeleiden van de medewerkers in het verwerven van expertise in hun domein
Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.
 • Opstellen van de jaarlijkse rapporten
 • Geven van adviezen m.b.t. organisatiecontrole (CP3) in diens materies
 • Raad geven aan de klanten (eenheden) teneinde de inzet van de ter beschikking gestelde middelen te rationaliseren / optimiseren 
 • Verzekeren van een omkadering en een opvolging van de verbeterprojecten
Positionering van de functie :
De Budget & Logistieke is actief in de netwerken betreffende zijn/haar expertisedomeinen.
 
De Budget & Logistieke staat in voor de nuttige contacten met de adequate partners in diens actiedomeinen. Hij/zij verzekert de deelname of het verkrijgen van informatie gelinkt aan diens werkdomein. 
 
Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Ruiterijlaan 2 - 1040 Etterbeek.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

 • Gewenst diploma in economie / financiën
 • Relevante ervaring van 4 tot 6 jaar
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niveau : GEAVANCEERD 
 • Strategie en beleid - Niveau : GEBRUIKER 
 • Ondersteuning van de werking - Informatiebeheer - Niveau : GEBRUIKER 
 • Ondersteuning van de werking - Logistiek - Niveau : GEAVANCEERD 
 • Ondersteuning van de werking - Veiligheid - Niveau : GEAVANCEERD 
 • Steun bij operationele opdrachten - Niveau : BASIS 
 • Opdrachten van politie - Niveau : BASIS 

Praktische kennis :

 • Conceptualiseren - Abstraheren door op een globale manier te denken over waarden, systemen en processen en vanuit deze abstracte concepten concrete adviezen en originele werkbare oplossingen afleiden.
 • Beheren - De personen, middelen, budgetten en de tijd evalueren en efficiënt beheren. Regelmatig opvolgen en wijzigingen aanbrengen naargelang van de te bereiken doelstellingen. 
 • Bouwen van een team - Samenwerking tussen teamleden en teams aanmoedigen door de nodige acties te ondernemen om conflicten tussen hen aan te pakken en door hen op brede basis te consulteren zodat iedereen het gevoel heeft te kunnen bijdragen.

Verwachte gedrag : 

 • Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek. 
 • Organisatiebetrokkenheid  - De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.
 • Klantgericht optreden  - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden. 
 • Beïnvloeden  - Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken,  een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.
 • Relaties leggen  - Het opbouwen en in stand houden van formele en informele relaties binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende organisatieniveaus.

Enkel de eerste 10 inschrijvingen worden aanvaard, dit zowel Nederlandstalig als Franstalig samen.

Uiterste inschrijvingsdatum: 23 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A21 (43.307,59€ minimum tot 64.191,62€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier