Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Vlaams-Brabant
Universitair of HOLT
Admin01.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE PAJOTTENLAND
(Ecode5405)

Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit.
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Niet statutair zijn in een betrekking van dezelfde klasse binnen de geïntegreerde Politie.

Wervingsreserve: 12 maanden.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Philippe Annys 
Directeur PLIF
Tel : 054/31 35 20
Email :pz.pajottenland.plif@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ADVISEUR (M/V) - Directeur PLIF
Statutaire betrekkingNiveau A Ref n: S 4611 N 18 01
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Binnen de korpsleiding is de directeur PLIF manager van de taken en middelen binnen de directie en verantwoordelijke voor de ondersteuning op het vlak van:

 • beleid: optimale bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling;
 • HRM/personeelsbeleid
 • integrale kwaliteitszorg en monitoring
 • logistiek, financieel en ICT-beleid en beheer.

Hij/zij geeft rechtstreeks leiding aan meer dan 11 medewerkers (Personeel werkzaam binnen PLIF: diensten personeel, logistiek, ICT, financiën, technisch personeel) en onrechtstreeks leiding aan het overige personeel (meer dan 70 medewerkers).

Beleid:

De directeur PLIF organiseert:

 • het voeren van de beleidscyclus in de PZ (strategiebepaling, beleidsvoorbereiding- en planning, -opvolging en evaluatie, cf. zonaal veiligheidsplan en beleidscyclus)
 • het bewaken van de kwaliteitssystemen.

HRM:

De directeur PLIF managed het:

 • ontwikkelen van voorwaarden in personeels- en organisatiebeleid, gericht op betrokkenheid van medewerkers bij ontwikkelingen en veranderingen;
 • detecteren van opleidingsnoden en vormingsmogelijkheden;
 • ontwikkelen van (meerjaren)prognoses voor de personeelsvoorziening;
 • de goede werking van de pijler HRM binnen de politiezone;
 • de rapportering over alle deelaspecten van de pijler HRM aan de korpschef;
 • de selectie op lokaal niveau in het raam van vacatures;
 • het beheer evaluatiedossiers van het personeel van de politiezone;
 • de behandeling tuchtdossiers;
 • de organisatie van het onthaal nieuwe personeelsleden;
 • de organisatie rekruteringsactiviteiten binnen de zone;
 • het houden van functionerings-en evaluatiegesprekken;
 • het opstellen van verslagen voor personeel in mobiliteitsdossiers;
 • het organiseren van tevredenheidsenquêtes bij het personeel.

Logistiek, financieel en ICT-beleid:

De directeur PLIF faciliteert:

 • de goede afstemming van personele, financiële en materiële middelen op de doelstellingen van en ontwikkeling in het korps;
 • de zorg voor opzet, inrichting en uitwerking van informatiebeheerssystemen;
 • de ontwikkeling van financiële meerjarenramingen, exploitatie en investeringen, afgestemd op het algemeen korpsbeleid op vlak van algemene logistiek (middelen) en op vlak van informatica (internet, intranet, computertechnologie, …);
 • de begrotingsdossiers;
 • de budgetcontrole;
 • de aankoop- en leasingdossiers;
 • de zorg voor efficiëntie en opstelling van kostenanalyses in de organisatie.

Kwaliteitszorg, -controle en monitoring:

De directeur PLIF draagt bij aan:

 • de bewaking van kwaliteitscontrole via tevredenheids- en verwachtingsenquêtes (intern en extern) en via de veiligheidsmonitor/bevolkingsbevraging;
 • de metingen van de dienstverlening aan de in de werkingsregels vastgelegde kwaliteitsnormen.
 • de metingen en opvolging van de realisatie van het ZVP, monitoring;
 • het vertegenwoordigen van de PZ ten aanzien van de externen (o.a. externe auditor, CGL, andere politiediensten,...);
 • het beheer van het documentatiesysteem en alle registraties;
 • de organisatie zorg voor de nodige opleidingen inzake kwaliteitszorg binnen de hele organisatie.

Overige taken:

De directeur PLIF speelt een actieve rol in:

 •  het communicatiebeleid: jaarverslag, beheer website, …
 •  het ondersteunen van de korpschef bij syndicale relaties op het gebied van welzijnsbeleid en intern preventiebeleid.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Bruneaustraat 105 - 1755 GOOIK (KESTER).
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

 • Master in de domeinen van de bestuurskunde, het publiek management, rechten, de toegepaste economische wetenschappen, of gelijkwaardig diploma aan te tonen bij sollicitatie.
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

De gewenste kwaliteiten waarover de kandidaten dienen te beschikken. 

 • goede kennis van het personeelsstatuut en ervaring in managementfuncties;
 • begeesterd zijn door een goed HRM met een uitgesproken streven naar:
 • efficiëntie: in staat zijn om met een minimum aan middelen (o.a. personeel) een maximum aan rendement te waarborgen ten dienste van alle medewerkers van de politiezone;
 • interne klantgerichtheid: medewerkers van de directie kunnen doordringen van het feit dat zij deel uitmaken van een ondersteunende dienst binnen de politiezone, waarbij gestreefd wordt naar een optimaal dienen van de interne
  klant zodat deze in ideale omstandigheden de diensten kan verlenen aan de externe klant (o.a. de burger);
 • ervaring met HRM of minimum bereid zijn om opleidingen in deze materie te volgen;
 • ervaring met logistiek (opmaak bestekken overheidsopdrachten, …) of minimum bereid zijn om opleidingen in deze materie te volgen;
 • ervaring met financiën (opmaak begroting, …) of minimum bereid zijn om opleidingen in deze materie te volgen;
 • ervaring in een leidinggevende functie kunnen aantonen;
 • ervaring in de toepassing van moderne managementtechnieken;
 • procesmatig zijn ingesteld;
 • uitgesproken zin voor kwaliteitsstreven;
 • kennis van principes van externe en interne communicatie;
 • in staat zijn tot innoverend denken en een sterke dynamiek en creativiteit aan de dag leggen;
 • begeesterd zijn door kwaliteitszorg en deze begeestering overdragen op medewerkers;
 • bereid zijn voor de kwaliteitszorg relevante opleidingen te volgen en vormingen betreffende de domeinen behorende tot zijn bevoegdheid;
 • ervaring met het opstellen van strategische beleidsplannen en operationele doelstellingen;
 • sterk communicator;
 • goede schriftelijke vaardigheden;
 • uitgesproken en erkende integriteit;
 • doordrongen te zijn van de principes van ‘Het Nieuwe Werken’ uitgewerkt door de Vlaamse Overheid en deze principes vertalen op de werkvloer.

Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature:
Deze functie opent het recht op de toelage “nuttige tweetaligheid” (25%) voor houders van het vereiste brevet SELOR Frans.  
Hoofdcommissaris/korpschef M. HELLINCKX, Tel. 054/31.35.40 (of via centrale: 054/31.35.00)
Commissaris PH.ANNYS, Huidig Directeur PLIF, Tel. 054/31.35.20

Samenstelling van de selectiecommissie:
HCP M. HELLINCKX, Korpschef; CP PH.ANNYS, Directeur PLIF; extern lid met gelijkwaardige functie

Kennistest:
Er zal een opdrachtenlijst worden overhandigd aan de kandidaat die hij/zij voor het selectiegesprek zal voorbereiden waarbij hij/zij alle informatiebronnen mag en kan gebruiken.

Enkel de eerste 20 inschrijvingen worden aanvaard.

Uiterste inschrijvingsdatum: 19 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A21 (43.307,59€ minimum tot 64.191,62€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier