Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
HOKT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE SCHAARBEEK ST.JOOST
EVERE
(Ecode5344)

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

Wervingsreserve: 24 maanden.

De politiezone 5344 (Schaarbeek – Evere – Sint-Joost-ten-Node) bevindt zich op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Directie Materieel en Middelen ziet toe op de werking van de logistieke keten en de ontwikkeling van de infrastructuur van de politiezone.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Yvan GENDARME 
ADV
PZ 5344
Tel : 02/249.22.46
Email :zpz.polbru.hrm@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
CONSULENT (M/V) - Directie Materieel en Middelen
Contractuele betrekkingNiveau B Ref n: G 5010 T 18 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

De consulent bij de Directie Materieel en Middelen is voornamelijk ermee belast om toe te zien op de goede werking van de logistieke keten van de politiezone.

Deze dienst heeft de volgende taken:

 • Provisie voor aankopen en onderhoud van verbruiksartikelen, meubilair en individuele en collectieve uitrustingen;
 • Inzameling van indicatoren voor het beheer van het materiaal, het meubilair en de uitrusting (verbruik, herstelling, ...);
 • Organisatie en dagelijks beheer van een centrale opslagruimte;
 • Behandeling van de verscheidene vragen van de diensten en van het personeel in verband met bestellingen, leveringen, herstellingen, enz;
 • Inzameling van diverse informatie over het onderwerp en contact met de verscheidene leveranciers;
 • Ontvangst van de goederen, kwaliteits- en conformiteitscontrole, alsook bevestiging van de geleverde goederen;
 • Beheer van de kledingfondspunten die toegekend worden aan de personeelsleden van de zone;
 • Opvolging en bijdrage tot het opstellen van de specificaties evenals de offertes;
 • Jaarlijkse inventaris van het materiaal dat geleverd werd aan het personeel en aan de diensten van de zone.

De voornaamste taken van de nieuwe medewerker zullen de volgende zijn:

 • Coördineren van de activiteiten binnen de diensten logistiek met het oog op het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen en dit met een optimale inzet van de beschikbare middelen;
 • Aansturen, begeleiden, coachen en evalueren van de medewerkers met het oog op het verder groeien en het optimaal toepassen van de aanwezige kennis alsook het creëren van een stimulerende werkomgeving;
 • Organiseren van een optimaal beheer en behandeling van alle logistieke aangelegenheden met het oog op het bieden van een hoogstaande logistieke dienstverlening aan alle leden van de organisatie;
 • Opzetten en continu verbeteren van de methoden, procedures en werkinstrumenten met het oog op een continue optimalisatie van de werking van de logistieke diensten
 • Uitvoeren van een opportuniteitscontrole bij aankopen gerelateerd aan het vakdomein met het oog op het garanderen van gerichte aankopen die een toegevoegde waarde bieden voor de organisatie;
 • Instaan voor het opstellen van de lastenboeken binnen de toegevoegde diensten, instaan voor de technische evaluatie in de aankoopprocedure, instaan voor de controle van de geleverde goederen en diensten en goedkeuring van de facturen met betrekking tot de dienst;
 • Instaan voor de finale goedkeuring van aanvragen tot bestelling met het oog op het garanderen van een vlotte aankoopflow;
 • Advies verlenen met betrekking tot alle logistieke aangelegenheden met het oog op het optimaliseren van de werking van het logistieke apparaat;
 • Initiëren en onderhouden van contacten alsook uitbouwen van relaties met interne en externe partners met het oog op het creëren van een waardevol netwerk dat de afdeling en de organisatie ten goede kan komen;
 • Bijwerken en onderhouden van de vakkennis en de vaardigheden binnen het eigen vakdomein met het oog op het maximaliseren van de kennis en vaardigheden en deze optimaal binnen de organisatie toe te passen;
 • Signaleren van disfuncties en formuleren van voorstellen tot verbetering aan de administratief coördinator met het oog op de optimalisatie van de logistieke dienstverlening;
 • Aandacht hebben voor het welzijn van de eigen medewerkers met het oog het verzekeren van een optimale werkomgeving in al z'n facetten;
 • Opvolgen van de behoeften aan logistieke middelen bij de eigen medewerkers met het oog op het verzekeren van een optimale werkomgeving en uitvoering van alle werkzaamheden.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: S. Hoedemaekerssquare 9 - 1140 EVERE.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B. (graduaat of bachelor in bestuurswetenschappen en openbaar bestuur, bedrijfsbeheer).

  Tweetalig zijn Nl/Fr (indien mogelijk, houder zijn van het Selor-brevet niveau 2+

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:
 • Zin voor organisatie hebben;
 • In staat zijn om snel, verzorgd en kwaliteitsvol werk af te leveren;
 • Kennis bezitten op het vlak van overheidsopdrachten is een pluspunt;
 • Zich uitstekend schriftelijk kunnen uitdrukken (Fr/Nl);
 • De gebruikelijke informaticaprogramma’s kennen (Word, Excel, Outlook,..);
 • In staat zijn om in teamverband te werken;
 • Procedures uitdenken en voorstellen;
 • Zijn team organiseren en coördineren in functie van de doelstellingen;
 • Zijn team beheren en evalueren;
 • Instaan voor het beheer van de leveringen, de testen, de terugzendingen en de controle van de goederen;
 • Op onafhankelijke wijze handelen op basis van de specifieke opdrachten die hem worden toevertrouwd;
 • Rekenschap afleggen over de vastgestelde problemen of over de goede uitvoering van de opdrachten aan zijn hiërarchie;
 • Op autonome wijze deelnemen aan de vergaderingen die de dienst aanbelangen;
 • Verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn van zijn personeel;
 • Contacten onderhouden en ontwikkelen met de leveranciers.

Een eerste werkervaring hebben in een gelijkaardige betrekking is een troef.

Uiterste inschrijvingsdatum: 19 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 1 jaar
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal BB1 (25.305,15€ minimum tot 37.666,56€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Waardevolle medewerkers worden ook binnen de politie geapprecieerd; in die context hoeft een contract van bepaalde duur niet noodzakelijk als precair te worden beoordeeld, maar opent het misschien deuren naar andere opportuniteiten binnen de politie!

      Hoe solliciteren? Klik hier