Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Vlaams-Brabant
Universitair of HOLT
Admin01.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE LAN
(Ecode5390)

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

 

Voorlopige werkplaats

Politiezone Landen/Linter/Zoutleeuw (LAN 5390)  Populierendreef 2  3400  Landen, elke locatie binnen de politiezone, naargelang de dienstbehoeften en opgelegd door de korpschef.

Toekomstige werkplaats

Gelet op de fusie met PZ Tienen-Hoegaarden (2019) zal de toekomstige werkplaats mogelijks verschuiven naar Gilainstraat 109 – 3300 Tienen.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Daniella VAN CALSTER 
Commissaris HRM
Tel : 011/69.33.41
Email :Daniella.VanCalster@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ADVISEUR (M/V) - Beleid en Communicatie
Statutaire betrekkingNiveau A Ref n: S 4609 N 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

De adviseur beleid en communicatie voert de opdrachten en taken uit onder leiding van de korpschef.

Hij/zij is een rechtstreekse medewerker van de korpschef aan wie hij/zij bijstand verleent bij de beleidsbepaling, organisatie, coördinatie, communicatie, leiding en beheer.

De adviseur is het aanspreekpunt voor beleid- en communicatie gerelateerde zaken binnen het korps.

    Hij/zij is o.a. verantwoordelijk voor:

 • een kwaliteitsvolle planning, uitvoering, opvolging en evaluatie van de beleidsondersteunende en communicatie gerelateerde taken.
 • de dagelijkse rapportage aan de korpschef.


   Specifieke functie-inhoud:

 • ondersteunt de korpschef bij de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van het zonaal veiligheidsplan;
 • begeleidt de opmaak, de opvolging en bijsturing van de actieplannen;
 • begeleidt de introductie en de toepassing van initiatieven op het vlak van organisatieontwikkeling;
 • ondersteunt de beschrijving van de belangrijkste processen en de toepassing van een algemeen ontwikkelingsmodel voor het korps;
 • zorgt voor de opmaak van de strategische criminaliteits- en fenomeenanalyses;
 • volgt de uitvoering van het beleid op en is hierin een stuwende kracht;
 • werkt samen met interne en externe diensten;
 • wisselt “good-practices” uit met andere politiediensten;
 • ondersteunt de initiatieven voor de ontwikkeling en de opvolging van de visie, missie en waarden van het korps;
 • is verantwoordelijk voor de opmaak van het jaarverslag;
 • is interne contactpersoon voor het MTO;
 • begeleidt vergadertechnisch en methodologisch de beleids- en andere overlegmomenten binnen de organisatie;
 • is procesbegeleider en opleider voor interne vorming;
 • ontwikkelt kwaliteitsnormen;
 • is verantwoordelijk voor de implementatie van kwaliteitsnormen;
 • is verantwoordelijk voor de implementatie van Gemeenschapsgerichte Politiezorg;
 • ondersteunt de toepassing van de principes van projectwerking binnen het korps;
 • is communicatieverantwoordelijke (interne communicatie, sociale media, persbeleid = eerste aanspreekpunt voor de pers, ……).


Bovenvermelde omschrijving geeft een algemeen beeld van het takenpakket.  Deze opsomming is evenwel niet limitatief.

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Populierendreef 2 - 3400 Landen.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis:

 • Grondige kennis hebben van de wetgeving, organisatie, structuren en bevoegdheden van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus;
 • Grondige kennis hebben van project- en organisatiemanagement;
 • Grondige kennis van de organisatieontwikkelingsmodellen EFQM/INK/CAF;
 • Kennis hebben van de pijlers van gemeenschapsgerichte politiezorg en principes van informatiegestuurde politiezorg;
 • Kennis van SMART-doelstellingen, PDCA-cyclus, actie- en meetplannen, stuurborden, indicatoren;
 • Kennis van communicatietechnieken: o.a. opstellen van een communicatieplan, schrijven van artikels;
 • Kennis van websitebeheer en sociale media;
 • Vertrouwd zijn met kwaliteitsmodellen, o.m. kennis van het werken met Balanced ScoreCards als beleidsinstrument;
 • Doordrongen zijn van de missie, visie, waarden en doelstellingen van de organisatie.


Vaardigheden:

 • Beschikken over een helikoptervisie: het overzicht behouden over de veelheid aan opdrachten, taken, invloeden, situaties, … en in deze verscheidenheid en complexiteit het doel voor ogen blijven houden;
 • Leiderschapsstijl kunnen aanpassen aan de situatie en doelgroep, rekening houdend met de menselijke factor;
 • Kennis hebben van algemene computertoepassingen, specifieke toepassingen op vlak van zijn/haar werkdomein en administratieve ISLP-toepassingen of bereid zijn dergelijke vorming te volgen en in staat zijn deze met succes af te ronden;
 • Beschikken over de nodige communicatievaardigheden: op een duidelijke en overtuigende wijze een boodschap kunnen overbrengen, aangepast aan de doelgroep;
 • Beschikken over de nodige sociale vaardigheden;
 • Managementstechnieken kunnen hanteren en toepassen;
 • Stressbestendig zijn en beslissingen kunnen nemen in moeilijke omstandigheden;
 • Bekwaam zijn om autonoom en in team te werken en bereid zijn taken te delegeren aan de medewerkers;
 • Blijk geven van assertiviteit;
 • Multifunctioneel en polyvalent zijn binnen de taakomschrijving;
 • Relativeringsvermogen bezitten;
 • Organisatieonderdeel overschrijdend denken;
 • Het vermogen tot het ontwikkelen van een missie, visie en waarden voor de politieorganisatie en het vervullen van een voorbeeldrol;
 • Persoonlijke betrokkenheid bij de basisprocessen van de organisatie;
 • De bekwaamheid om de verschillende opdrachten van de diverse opdrachtgevers op een coherente wijze tot een goed einde te brengen, en dit door een oordeelkundige inzet van de materiële en personele middelen;
 • Nemen van verbeteringsinitiatieven;
 • Persoonsgericht en resultaatgericht leiderschap;
 • Eigen toewijding aan en engagement voor de gestelde doelen;
 • Erkennen van personen en hun prestaties;
 • Kennisinzicht en –overdracht;
 • Voortdurende aandacht voor de gevolgde processen;
 • Operationaliseren van strategisch beslissingen;
 • Zelfstandig dossiers kunnen beheren;
 • Kunnen analyseren van gegevens;
 • Kunnen ontwikkelen en uitvoeren van meetinstrumenten;
 • Kunnen presenteren van resultaten aan de hand van stuurborden;
 • Kunnen coachen;
 • Houder zijn van een rijbewijs categorie B.

Attitudes:

 • De wil en het vermogen om zich steeds verder te vervolmaken in de uitoefening van de functie;
 • Dynamisch en creatief zijn;
 • Discreet, betrouwbaar, onpartijdig, integer en loyaal zijn;
 • Meehelpen aan het creëren van een positieve werksfeer;
 • Ordelijk, methodisch, stipt en met respect voor termijnen werken;
 • In openheid werken en bereid zijn tot afleggen van rekenschap, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Kwaliteitsgericht en probleemoplossend denken en handelen;
 • Extern en intern klantgericht werken: aanspreekbaar en luisterbereid zijn, met inlevingsvermogen, informatief en samenwerkingsgericht;
 • Besluitvaardig;
 • Flexibiliteit en beschikbaarheid binnen het wettelijk kader;
 • Bereidheid te werken in een dienstrooster/ uurschema, volgens de noden van de dienst en in overeenstemming met de ter zake geldende normen;
 • Bereidheid tot het inleven en het zich vormen in andere taken binnen de eigen en overige functies, om zodoende te helpen bij de uitvoering van functies en opdrachten buiten het eigen functieprofiel.

Vereiste bijzondere bekwaamheden:

 • Kennis hebben van de gebruikte toepassingen informatica
 • Een kopie van het behaalde diploma dient aan het dossier te worden toegevoegd
Uiterste inschrijvingsdatum: 23 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A11 (36.613,99€ minimum tot 56.719,89€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier