Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Oost-Vlaanderen
Secundair onderwijs
Admin01.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - COMMISSARIAAT-GENERAAL (CG) -
COORDINATIE- EN STEUNDIRECTIE - ARRONDISSEMENT GENT (CSD
GENT)
(Ecode6112)

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en supralokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.

De sectie F/L van de dienst PLIF van de CSD ziet er op toe dat de niet-operationele steun inzake financiën en logistiek verzekerd wordt voor de eenheden van de federale politie, aanwezig binnen het arrondissement en in het bijzonder voor de FGP. Hij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid “financiën en logisitiek” binnen de CSD en de FGP.

Bedieningsnr: 101590

Wervingsreserve: 24 maanden.

Dit gaat over een dringende aanwerving van bepaalde duur.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Iris De Langhe 
Adviseur
Tel : 09/237.15.04
Email :iris.delanghe@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
GESPECIALISEERD VAKMAN (M/V) - Automecanicien
Contractuele betrekkingNiveau C Ref n: G 6011 N 18 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De voertuigen van alle eenheden van de geïntegreerde politie inrichten, onderhouden en herstellen om het personeel voertuigen ter beschikking te stellen die in goede staat verkeren en voldoen aan de eisen van de uit te voeren opdrachten.

FUNCTIEBESCHRIJVING

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste politieke keuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

 • technisch advies geven in zijn expertisedomein (elektromechanica, motormechanica, bepantsering …) en oplossingen voorstellen aan de werkplaatsverantwoordelijke
 • technische begrippen met elkaar in overeenstemming brengen om een oplossing te vinden
 • onsamenhangendheden en punten van overeenkomst vaststellen
 • de obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen
 • in samenwerking met de expert van het technisch bureau een raming maken van de schade in ongevalsdossiers

Als technicus, de machines en de infrastructuren, de toestellen en/of technische uitrustingen onderhouden en herstellen om de gebruikers in staat te stellen het materiaal en de infrastructuren te gebruiken tijdens dagelijkse activiteiten en de duurzame werking ervan te garanderen.

 • het onderhoud en de herstelling van de voertuigen van de provincie uitvoeren
 • de voertuigen naar een burgergarage of een andere dienst van de federale politie brengen om hersteld te worden
 • het voertuig dat in een burgergarage hersteld is aan een algemene inspectie onderwerpen
 • zorgen voor het contact met de burgergarages die deze voertuigen herstellen
 • deze voertuigen technisch laten keuren
 • de banden vervangen (lekke banden, winterbanden …)
 • zorgen voor de striping, bepantsering, inrichting (meubels …) van de voertuigen

Als logistiek ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

 • het materiaal en/of de wisselstukken ontvangen, opslaan en leveren
 • de werkorders in verband met het beheer van het wagenpark uitvoeren
 • de levering en de declassering van de voertuigen verzekeren
 • het logistieke materiaal/het gereedschap voor de dienst reserveren of verschaffen
 • de takeling van de voertuigen tijdens de diensturen verzekeren
 • de eerste herstellingen verzekeren tijdens gebeurtenissen van openbare orde (bv. wielerwedstrijden)

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

 • antwoorden op specifieke werkaanvragen van de eenheden van de geïntegreerde politie en de uitvoering ervan organiseren;
 • de nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen bezorgen;
 • telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten
 • om informatie vragen en/of documenten raadplegen om de klanten te helpen;
 • aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte oplossingen volgens de procedures of regels.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Greondreef 181 - 9000 Gent.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau C.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.:BASIS
 • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

 Praktische kennis :

 • Informatie begrijpen - Instructies, procedures en gegevens juist begrijpen en inschatten. Het hoe en het waarom van de dingen inzien en onduidelijke informatie correct begrijpen. De eigen beperkingen kennen en beseffen dat men zelf niet alles kan weten.
 • Taken uitvoeren - Routinetaken zelfstandig, correct en systematisch uitvoeren volgens geldende voorschriften en normen en daarbij de juiste technische hulpmiddelen correct gebruiken.
 • Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag :

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
 • Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Enkel de eerste 25 inschrijvingen worden aanvaard.

Uiterste inschrijvingsdatum: 23 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 6 maand
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal C1A (24.361,37€ minimum tot 38.374,96€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Waardevolle medewerkers worden ook binnen de politie geapprecieerd; in die context hoeft een contract van bepaalde duur niet noodzakelijk als precair te worden beoordeeld, maar opent het misschien deuren naar andere opportuniteiten binnen de politie!

      Hoe solliciteren? Klik hier