Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Antwerpen
HOKT
Admin01.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE NOORDERKEMPEN
(Ecode5363)

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

 

Wervingsreserve : 12 maanden

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Rob Gijsbrechts 
Afdelingshoofd PLIF
Tel : 03 340 88 21
Email :rob.gijsbrechts@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
CONSULENT (M/V) - HRM - Lid PLIF
Statutaire betrekkingNiveau B Ref n: S 5609 N 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Kerntaken
Het organiseren van een goede personeelsadministratie op het vlak van loonverwerking en toelagen, pensioenen en een correct gebruik van Galop en HR-tools.

Hoofdopdrachten

(niet limitatief en kan steeds gewijzigd worden, afhankelijk van de noden van de organisatie)

 • Ondersteuning bieden aan de afdelingsverantwoordelijke bij het ontwikkelen van een korte en lange termijn beleid binnen het eigen domein alsook bij het leveren van beleidsvoorbereidende informatie bij complexe, strategische vraagstukken met oog op het formuleren van een beleid.
 • Uitwerken van personeelsgerelateerde opdrachten
 • Supervisie over de personeelsadministratie

Algemeen luik

 • Opmaak van een dienstplanning en het registreren van gepresteerde arbeidstijden en afwezigheden in overeenstemming met het draaiboek dienstregeling met inachtname van minimum te leveren diensten;
 • Waarnemen van de dagelijkse leiding HR en planning;
 • Uitvoeren van controle op de dienstprestaties en de hiermee verbonden administratieve flux;
 • Beheer van dossiers van medewerkers met het oog op een efficiënte administratie en organisatie (persoonlijke dossiers, evaluatiedossiers, mobiliteitsdossiers, dossiers inzake arbeidsduurverminderingen, …);
 • Aanspreekpunt voor medewerkers met betrekking tot het politiestatuut en HR-gerelateerde vragen;
 • Aanspreekpunt voor externe partners inzake HR (sociaal secretariaat, politieacademie, …).

Luik opleidingen

 • Detecteren van opleidingsnoden, verspreiden en plannen van relevante opleidingen voor de medewerkers in opdracht van het beleidsteam;
 • Opvolging baremische bevordering binnen het korps.

Medisch luik

 • Opvolging en planning van de medische onderzoeken;
 • Opvolging van het ziektecontingent van de personeelsleden;
 • Aangiftes en opvolging van arbeidsongevallen i.s.m. verzekeraar.

Financieel luik

 • Opvolging loonadministratie;
 • Administratieve verwerking van pensioendossiers;
 • Aangifte van pensioenaanvragen;
 • Aangifte en opvolging van diverse L- formulieren voor kostenterugvorderingen;
 • Opmaak van uitgaande facturen loonkost.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Vrijheid 13-17 - 2320 Hoogstraten
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis

 • Kennis van de organisatie, structuren en de verschillende bevoegdheden van de twee niveaus van de geïntegreerde politie;
 • Kennis van de politiezone (visie, missie, waarden, zonaal veiligheidsplan, …);
 • Kennis van het statuut en relevante wetgeving;
 • Kennis van algemeen personeelsbeheer en personeelsadministratie.

Vaardigheden

 • Betrouwbaar en integer;
 • Discreet en loyaal;
 • Verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Zin voor orde, methode en stiptheid;
 • Zelfstandig dossiers kunnen beheren, analyseren, verder uitwerken;
 • Flexibel zijn;
 • Kunnen werken in teamverband;
 • Communicatieve en sociale vaardigheden, aanspreekbaar en luisterbereid;
 • Klantgerichte ingesteldheid.

Attitude

 • Respect voor het beroepsgeheim;
 • Zin voor initiatief;
 • Hulpvaardig;
 • Flexibel;
 • Flexibel en autonoom werken, beschikbaar;
 • Vaktechnische kennis en relevante informatie in zich opnemen, toepassen en in een klare, correcte boodschap overbrengen;
 • Probleemoplossende en constructieve ingesteldheid.


Dienstregeling

Heeft een vast dienstrooster met glijdende werktijden. Is indien de omstandigheden dit vereisen ook bereid tot het leveren van onregelmatige prestaties.

Uiterste inschrijvingsdatum: 30 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal BB1 (25.305,15€ minimum tot 37.666,56€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier