Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Universitair of HOLT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE
ONDERSTEUNING EN HET BEHEER (DGS)
(Ecode6721)

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

De algemene directie van het middelenbeheer en de informatie (DGR) is de transversale directie van de federale politie die moet bijdragen tot een optimale geïntegreerde werking. Ze neemt (a) het management waar van de eigen algemene directie, (b) alsook het beheer van de human ressources, de informatie, de ICT, de materiële en financiële middelen (PLIF) ten bate van de overheden en diensten van de geïntegreerde politie en (c) verzekert de opvolging en de coördinatie met het gedeconcentreerde niveau. De dienst Coördinatie staat in voor de coördinatieopdrachten verbonden aan de strategische planning, uitvoering, opvolging en evaluatie van (a) de organisatiedoelstellingen van DGR en (b) de ontwikkelde PLIF-strategie, die kadert in de globale strategie van de federale politie overeenkomstig de beslissingen van het directiecomité.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De coördinatie verzekeren van de managementcyclus (PDCA-regelkring) van de organisatiedoelstellingen van DGR en de ontwikkelde PLIF-strategie en een efficiënte functionele band faciliteren tussen de centrale PLIF-verantwoordelijken en die van de gedeconcentreerde coördinatie- en steundiensten om (a) de geïntegreerde werking te optimaliseren en (b) de coördinatie en de samenwerking tussen de twee politieniveaus te bevorderen.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Jean-Hugues BREMS 
HCP
DGR
Tel : 02/676.47.66
Email :Jean-hugues.brems@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ADVISEUR (M/V) - Van de Directie Statuten-IGST
Contractuele betrekkingNiveau A Ref n: P 4005 N 18 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

 • De adviseur staat in voor de samenstelling van de dossiers van kandidatuurstelling en stelt deze ter beschikking van de leden van de jury van het directiebrevet;
 • Hij staat in voor de voorbereiding van de dossiers voor de Inspecteur-generaal;
 • Hij bereidt de zittingen voor van de jury van het directiebrevet;
 • Hij bereidt  de motivering voor van de jury van het directiebrevet;
 • Hij verzekert het secretariaat van de jury van het directiebrevet.

Door de hiërarchische en/of functionele oversten kunnen bijkomende taken en opdrachten toegewezen worden.

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Triomflaan  174 - 1160 OUDERGEM.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis:

 • Politionele organisatie - Niv.: GEVORDERD
 • Organisatie AIG Niv.: GEBRUIKER
 • Strategie en beleid - Niv.: GEBRUIKER
 • Ondersteuning van de werking - Niv.: GEVORDERD
 • Opdrachten van politie - Niv.: GEBRUIKER
 • Juridische kennis; wetteksten kunnen opzoeken, begrijpen en interpreteren Niv.: GEVORDER
 • Kennis van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten (WGP, Exodus, RPPol, …) Niv.: GEVORDERD
 • Steun bij operationele opdrachten - Niv.: GEBRUIKER
 • Internationale politiesamenwerking - Niv.: GEBRUIKER
 • Criminele fenomenen - Niv.: GEBRUIKER
 • Politietechnieken - Niv.: GEBRUIKER
 • Kennis van de wettelijke bepalingen m.b.t. het politiewezen Niv.: GEVORDERD
 • Kennis van modern management Niv.: GEBRUIKER
 • Kennis van politiebeleid, federaal en lokaal Niv.: GEBRUIKER
 • Kennis van informatiebeheer Niv.: GEBRUIKER
 • Kennis van de tuchtwetten en –procedures en van de deontologische code Niv.: GEBRUIKER
 • Kennis en inzicht van de evaluatie- en selectieprocedures voor mandaathouders Niv.: GEVORDERD
 • Inzicht in het verloop van administratieve procedures (geplogenheden inzake notulering, motivering, etc.) Niv.: GEBRUIKER
 • Kennis en inzicht m.b.t. de politieoverheden Niv.: GEBRUIKER

Praktische kennis:

 • Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties;
 • Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).

Verwachte gedrag:

 • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise;
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden;
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren;
 • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen;
 • In staat zijn om zijn activiteiten te plannen : prioriteiten op een efficiënte wijze determineren en de nodige acties aanwijzen om op korte en lange termijn de doelen te bereiken ; in staat zijn om een opvolging te voorzien en zich aanpassen indien nodig;
 • In staat zijn om de verschillende opdrachten en taken van de directie op een coherente wijze tot een goed einde te brengen, en dit met de ter beschikking gestelde werkvormen en –middelen;
 • Besluitvaardig zijn en verantwoordelijkheid nemen; zelfstandig beslissingen kunnen en durven nemen zonder problemen voor zich uit of in de schoenen van andere te schuiven;
 • Innoverend vermogen en zin voor initiatief bezitten;
 • Bekwaam zijn tot onderhandelen;
 • Bekwaam zijn tot samenwerken: samen met de medewerkers bijdragen tot een gezamenlijk resultaat;
 • Het vermogen bezitten om hedendaagse managementconcepten te kaderen, te begrijpen en toe te passen;
 • In staat zijn om zich mondeling uit te drukken op een vlotte en gestructureerde manier, alsook over zeer goede redactionele eigenschappen beschikken en hierbij getuigen van analyse- en synthesegeest;
 • Probleemoplossend ingesteld zijn: efficiënt zijn in het opsporen van mogelijke oorzaken van problemen alsook bijdragen tot het zoeken naar oplossingen;
 • In staat zijn problemen autonoom op te lossen;
 • Bekwaam zijn tot relativeren;
 • Kunnen omgaan met kritiek;
 • Contactvaardig zijn.

Attitudes

 • Dynamisch en creatief zijn: de durf om met de nodige verbeeldingskracht langs onbetreden paden een doel na te streven en de bereidheid om het risico te nemen om met onzekerheden om te gaan;
 • Duidelijkheid, transparantie: iemand die zich helder, duidelijk en vatbaar weet uit te drukken zodat de boodschap exact begrepen kan worden;
 • Innovatief denken: de capaciteit en bereidheid om nieuwe of alternatieve doelstellingen te formuleren die een breuk zijn met tradities en oude vertrouwde gewoontes;
 • In alle omstandigheden blijk geven van een correcte ingesteldheid;
 • Aanpassingsbereid zijn;
 • Openstaan voor discussie, overleg en onderhandeling en bereid zijn de eigen mening te herzien, luisterbereidheid tonen;
 • Voorbeeldrol vervullen.

Persoonlijke eigenschappen

 • Stressbestendig zijn met hoge frustratietolerantie en incasseringsvermogen;
 • Over een grote integriteit beschikken, onpartijdig kunnen oordelen en zich onpartijdig kunnen opstellen;
 • Discreet zijn;
 • Blijk geven van een grote beschikbaarheid;
 • Duidelijk, transparant en overtuigend kunnen communiceren;
 • Loyaal zijn.

Enkel de eerste 10 inschrijvingen worden aanvaard.

Uiterste inschrijvingsdatum: 23 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-Contracten van bepaalde duur t.e.m 31-12-2018
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A11 (36.613,99€ minimum tot 56.719,89€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier