Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Antwerpen
HOKT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN
(Ecode5365)

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

 

Wervingsreserve : 24 maanden

 

Het gaat om een dringende externe werving.

 

Lokale politie Zuiderkempen (PZ 5365), onder rechtstreeks gezag van de korpschef.

 

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Annelies Budts 
Tel : 014/53 96 07
Email :hrm@politiezuiderkempen.be
Mail een vriend(in) print  
CONSULENT (M/V) - Diensthoofd HRM
Contractuele betrekkingNiveau B Ref n: G 5013 N 18 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

De taakinhoud als volgt vast te stellen:

 • Hij/zij is secretaris van de korpschef.
 • Hij/zij stroomlijnt de interne communicatie volgens de richtlijnen van de korpschef.
 • Hij/zij is belast met het beheer van het personeel. In die hoedanigheid vervult zij volgende opdrachten:
  • Adviseert de korpschef op alle domeinen wat te maken heeft met het beheer van het menselijk potentieel. Hij/zij vertaalt de doelstellingen van de organisatie (wat willen we voor organisatie zijn, waar willen we heen) naar plannen voor het personeel.
  • Instroom
   • Organiseert rekruteringscampagnes en zorgt dat de organisatie kan antwoorden op vragen van potentiële kandidaten.
   • Onthaalt kandidaat personeelsleden van de geïntegreerde politie
   • Bereidt de beslissingen van de politieraad voor op het gebied van mobiliteit en aanwerving.
   • Organiseert het onthaal en de toewijzing van de aspiranten en stagairs.
   • Organiseert het onthaal van nieuwe medewerkers met een bijzondere aandacht voor onze missie, visie en waarden.
   • Bereidt de arbeids- en bediendencontracten voor van de tijdelijke werkkrachten.
   • Is verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van de selectiegesprekken.
  • Doorstroom
   • Is secretaris van het comité PBW en het basisoverlegcomité en zorgt voor de administratieve taken hieraan verbonden.
   • Onderhoudt nauwe contacten met de GIDPBW, de arbeidsgeneesheer en de controlegeneesheer.
   • Bereidt het overleg met de vakbonden, politiecollege en politieraad voor in verband met de materies die onder zijn/haar bevoegdheid vallen.
   • Maakt de functiebeschrijvingen voor de veranderde functies, en koppelt daar een competentieprofiel aan.
   • Kijkt toe op het goed beheer van het menselijk potentieel en adviseert de korpschef bij de allocatie van het personeel. Hiertoe bereidt hij/zij o.a. de herplaatsingen en ter beschikkingstellingen administratief voor.
   • Beheert de personeelsdossiers met een bijzondere aandacht voor de verschillende anciënniteiten.
   • Zendt de naamlijst door aan de bevoegde dienst ten laatste op 01 oktober van elk jaar.
   • Beheert de kledijpunten.
   • Coördineert het kennisbeheer. In die optiek stelt hij/zij een opleidingsbehoeftenplan op en volgt dat op van analyse van de behoeften tot evaluatie van de eventueel gegenereerde meerwaarde.
   • Doet voorstellen inzake personeelsbeheer die de organisatie en het personeel ten goede komen. Streeft naar een win-win situatie voor werknemer en organisatie.
   • Zorgt dat de nodige aangiften voor de sociale zekerheid tijdig en correct gebeuren.
   • Stelt het personeelsbeleid op, of onderdelen daarvan
   • Neemt initiatief en adviseert de korpschef om de organisatie te laten voldoen aan de wettelijke bepalingen en bovendien een dynamisch welzijnsbeleid te laten voeren in overeenstemming met de wetgeving en het beleid uitgezet door de zonale veiligheidsraad.
   • Doet verbetervoorstellen gestoeld op een stevig onderbouwde analyse in het belang van de organisatie en de werknemer.
   • Evalueert het personeelsbeleid op regelmatige tijdstippen.
   • Zorgt voor de administratieve afhandeling van de onregelmatige prestaties.
   • Houdt toezicht op het ziekteverzuim en adviseert de korpschef.
   • Adviseert de leidinggevenden over het ontwikkelen en aansturen van de medewerkers
   • Administreert de personeelsgegevens en verzorgt de rapportering daarover. In die zin dienen het ziekteverzuim en de overuren zijn bijzondere aandacht te genieten.
   • Zorgt voor sociale ondersteuning aan het personeel. In die zin zorgt hij/zij voor de voorziene attenties bij ziekte, geboorte, overlijden, …..
   • Adviseert de korpschef over maatregelen die de groepssfeer en de motivatie ten goede kunnen komen. In die optiek organiseert hij/zij een sportdag.
   • Beheert het personeel dat langdurig afwezig is omwille van ziekte. Hij/zij beheert tevens het gedetacheerde personeel.
  • Uitstroom
   • Handelt de pensioendossiers administratief af.
   • Houdt een exitgesprek met personeelsleden of aspiranten die de organisatie verlaten teneinde de organisatie te verbeteren en de identificatie van de werknemer met de organisatie te behouden. Probeert trends tijdig te signaleren.
   • Zoekt in overleg met de verschillende actoren naar oplossingen voor langdurig zieken in het belang van de organisatie en het personeel.
   • Handelt de uitgaande mobiliteit administratief af.
   • Staat de mentoren bij en coördineert de begeleiding van aspiranten of andere stagiairs.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: de Merodedreef 15 - 2260 Westerlo.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:
 • Bereid zijn om onregelmatige weekend, nacht- en dagdiensten te doen, binnen het kader van het RPPol
 • Over de nodige cognitieve eigenschappen, attitude en vaardigheden beschikken om op korte termijn te voldoen aan het competentieprofiel van adviseur-beheerder / diensthoofd HRM (is verkrijgbaar bij de politiezone)

contract bepaalde duur van 12 maanden in mogelijke aanloop naar een statutaire betrekking

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 25 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 1 jaar
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal BB1 (25.305,15€ minimum tot 37.666,56€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Waardevolle medewerkers worden ook binnen de politie geapprecieerd; in die context hoeft een contract van bepaalde duur niet noodzakelijk als precair te worden beoordeeld, maar opent het misschien deuren naar andere opportuniteiten binnen de politie!

      Hoe solliciteren? Klik hier