Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Vlaams-Brabant
Universitair of HOLT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE SINT-PIETERS-LEEUW
(Ecode5414)

U wordt tewerkgesteld bij de PZ Zennevallei (5905).

 

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Wannes MONTEYNE 
Tel : 02 359 19 22
Email :wannes.monteyne@politiezennevallei.be
Mail een vriend(in) print  
ADVISEUR (M/V) - Centrale Afdeling Verkeer - Openbare Orde
Statutaire betrekkingNiveau A Ref n: S 4613 N 17 14
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

De adviseur werkt ondersteunend voor de Directeur Operaties en de commissaris Centrale Afdeling Verkeer Openbare Orde (CAVOO). Hij/zij legt verantwoording af aan de Directeur Operaties. De Centrale Afdeling Verkeer Openbare Orde staat in voor het genegotieerd beheer van de publieke ruimte (handhaving openbare orde, veiligheid en gezondheid) en  draagt bij tot de verbetering van de verkeersveiligheid en -leefbaarheid op het grondgebied van de politiezone door het leveren van gespecialiseerde,  operationele en coördinerende steun aan de sectoren en het door het adviseren en informeren van externe partners en de korpsleiding.

De adviseur staat in voor de uitvoering van volgende niet-limitatieve taken:

 • organiseren van veiligheidsoverleg / coördinatievergadering  met het oog op continue  verbetering ( organiseren, leiden, verslag, evaluatie, evaluatieverslag, …);
 • opstellen van (juridische) adviezen en verslagen met betrekking tot bestuurlijke handhaving;
 • administratieve opvolging van de noodplanning: dossierbeheer, organiseren oefeningen, afstemming PIP / ANIP’s;
 • politiezone vertegenwoordigen op overleg met externe partners;
 • mee instaan voor de uitwerking en opvolging van een eenvormig evenementenbeheer binnen de politiezone ism gemeentebesturen en ambtenaren noodplanning;
 • uitwerken en voorbereiden projectdossiers en –studies;
 • operatieorders opstellen van grootschalige gebeurtenissen;
 • mee opvolgen van het bestuurlijk informatiebeheer;
 • opstellen en opvolgen korpsnota’s bestuurlijke politie;
 • opvolging, opbouwen en doorgeven expertise specifieke bestuurlijke wetgeving;
 • mee instaan voor de uitwerking en opvolging van het intranet;
 • als informatieveiligheidsoffier: uitwerken en implementeren van een veiligheidsplan
 • fungeren als operator voor ICMS bij noodsituatie en –oefeningen;
 • ….
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Pepingensesteenweg 250 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis:

 • grondige kennis van de organsiatie, structuren en de verschillende bevoegheden van de geïntegreerde politie
 • grondige kennis van de eigen organsiatie ( visie, missie, waarden, zonaal veiligheidsplan,…)
 • grondige kennis van de relevante wet- en regelgeving (noodplanning, evenementenbeheer, bestuurlijke handhaving,…).   
 • Beschikken over juridische noties en in staat zijn om opzoekingen uit te voeren in dit domein
 • goede kennis van beleidsontwikkeling en beleidsopvolging
 • goede kennis m.b.t. excellente politiezorg
 • kennis van algemeen organisatie- en projectmanagement
 • goede kennis en vlot gebruik van informaticatoepassingen (o.a. Word, Excel, PowerPoint,..)
 • goede kennis van informatiebeheer en dossieropvolgingssysteem

Vaardigheden:

 • beschikken over communicatieve en redactionele vaardigheen
 • beschikken over vergadertechnieken
 • autonoom en procesgericht functioneren
 • problemen kunnen analyseren en oplossen
 • kunnen plannen en organiseren

Attitudes:

 • doordrongen zijn van de filosofie van excellente politiezorg
 • doordrongen zijn van de filosofie van maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • doordrongen van de visie, missie en waarden van de organisatie
 • discreet, integer, betrouwbaar en loyaal zijn
 • initiatief tonen en blijk geven van doorzettingsvermogen
 • oplossingsgericht kunnen werken
 • dynamisch, flexibel en stressbestendig zijn
 • tactvol zijn
 • nauwgezet en stipt kunnen werken
 • respect voor deadlines en procedures
 • voorbeeldfunctie
 • beschikken over varantwoordelijkheidszin
 • dienstoverschrijdend denken en werken
 • zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
 • onderschrijven en naleven van de deontologische code van de politie
 • bijdragen tot een positieve werksfeer en de goede interne samenwerking in het korps
 • bereid zijn om opleiding/bijscholing te volgen
 • bij urgentie : bereid tot het leveren van onregematige prestaties

Plaats van tewerkstelling :

PZ Zennevallei Pepingensesteenweg 250 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, gebouwencomplex 2 politiepost Beersel.

Kennistest :
Een CV en motivatiebrief zullen het kandidaatsdossier vergezellen. De kandidaten zullen onderworpen worden aan een
schriftelijke kennistest en een selectiegesprek. Akkoord om aan een assessmentproef deel te nemen door een extern bedrijf
en de resultaten ervan te delen met de selectiecommissie, niet als uitsluitende proef, wel als richtinggevende proef voor de
kandidaat en voor de politiezone.

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 23 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A11 (36.613,99€ minimum tot 56.719,89€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Sportuur : 1 uur per week in dienst
-Taalpremie nuttige talen (Frans en Engels)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier