Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Secundair onderwijs
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE
ONDERSTEUNING EN HET BEHEER (DGS)
(Ecode6721)

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

De algemene directie van het middelenbeheer en de informatie (DGR) is de transversale directie van de federale politie die moet bijdragen tot een optimale geïntegreerde werking. Ze neemt (a) het management waar van de eigen algemene directie, (b) alsook het beheer van de human ressources, de informatie, de ICT, de materiële en financiële middelen (PLIF) ten bate van de overheden en diensten van de geïntegreerde politie en (c) verzekert de opvolging en de coördinatie met het gedeconcentreerde niveau. De dienst Coördinatie staat in voor de coördinatieopdrachten verbonden aan de strategische planning, uitvoering, opvolging en evaluatie van (a) de organisatiedoelstellingen van DGR en (b) de ontwikkelde PLIF-strategie, die kadert in de globale strategie van de federale politie overeenkomstig de beslissingen van het directiecomité.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De coördinatie verzekeren van de managementcyclus (PDCA-regelkring) van de organisatiedoelstellingen van DGR en de ontwikkelde PLIF-strategie en een efficiënte functionele band faciliteren tussen de centrale PLIF-verantwoordelijken en die van de gedeconcentreerde coördinatie- en steundiensten om (a) de geïntegreerde werking te optimaliseren en (b) de coördinatie en de samenwerking tussen de twee politieniveaus te bevorderen.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Jean-Hugues BREMS 
HCP
DGR
Tel : 02/676.47.66
Email :Jean-hugues.brems@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ASSISTENT (M/V) - Van de Directie Statuten-IGST
Contractuele betrekkingNiveau C Ref n: P 6012 T 18 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Als administratieve ondersteuning administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de jury van het directiebrevet te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen:

 • De assistent verzekert de administratieve ondersteuning van het secretariaat van de jury van het directiebrevet;
 • Hij verwerkt de briefwisseling van de jury;
 • Hij klasseert de documentatie en archieven van het directiebrevet;
 • Hij staat in voor de gegevensverwerking van de gegevens m.b.t. de personen die instaan voor de procedure van het directiebrevet.

Door de hiërarchische en/of functionele oversten kunnen bijkomende taken en opdrachten toegewezen worden aan de assistent van de directie.

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Triomflaan 174 - 1160 OUDERGEM.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau C.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
 • Steun bij operationele opdrachten - Niv.:GEBRUIKER
 • Criminele fenomenen - Niv.:GEBRUIKER
 • Opdrachten van politie - Niv.: GEBRUIKER
 • Politietechnieken - Niv.:GEBRUIKER
 • Organisatie AIG - Niv.:GEBRUIKER
 • Kennis van de informaticatoepassingen - Niv.:GEVORDERD
 • Kennis van het internet en het intranet - Niv.:UTILISATEUR
 •  Kennis van de wettelijke bepalingen m.b.t. het politiewezen - Niv.: GEBRUIKER
 • Kennis van de organisatie, structuren en de verschillende bevoegdheden van de twee niveaus van de geïntegreerde politiedienst en van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie - Niv.: GEBRUIKER

Praktische kennis:

 • Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen;
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

Verwachte gedrag :

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden;
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren;
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid;
 • Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen;
 • Bekwaam zijn om de aan hem toegewezen opdrachten en taken op een coherente wijze tot een goed einde te brengen, en dit met de ter beschikking gestelde procedures en werkmethodes;
 • Analytisch te werk kunnen gaan;
 • Systematisch en methodisch kunnen werken;
 • Nauwkeurig en ordelijk zijn: kwaliteitsvol werk afleveren;
 • Bekwaam zijn om zijn werk te organiseren en te plannen;
 • Over voldoende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden beschikken;
 • Zelfstandig problemen kunnen oplossen;
 • Contactvaardig zijn;
 • Besluitvaardig zijn – beslissingen kunnen nemen.

Attitudes

 • Bereid zijn tot het leveren van extra inspanningen teneinde de opgelegde deadlines te halen;
 • In alle omstandigheden blijk geven van een correcte ingesteldheid;
 • Aanpassingsbereid zijn;
 • Rekenschap afleggen bij de directeur;
 • De eigen verantwoordelijkheden opnemen;
 • Luisterbereid zijn;
 • Voldoende creatief zijn.

Persoonlijke eigenschappen

 • Stressbestendig zijn;
 • Over voldoende integriteit beschikken, onpartijdig kunnen oordelen en zich onpartijdig kunnen opstellen;
 • Loyaal zijn;
 • Discreet zijn;
 • Blijk geven van een grote beschikbaarheid;
 • Integer zijn.

Enkel de eerste 10 inschrijvingen worden aanvaard, dit zowel Nederlandstalig als Franstalig samen.

Uiterste inschrijvingsdatum: 23 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-Contrat à durée déterminée /Contracten van bepaalde duur t.e.m 31-12-2018
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal CC1 (23.885,6€ minimum tot 37.899,19€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier