Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Vlaams-Brabant
Secundair onderwijs
elektronica.jpg


      
Van bits en bytes tot netbeheer! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE K-L-M
(Ecode5409)

De ICT-assistent staat op het vlak van de informatica in voor het optimaliseren van de informatiegestuurde politiezorg. Hiervoor wendt hij de nodige middelen en technieken aan, rekening houdend met de specifieke vereisten van de politieomgeving en met een creatieve en optimale inzet van de ter beschikking gestelde middelen.


Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

 

Wervingsreserve : 24 maanden

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Anneleen Van den Bergh 
Tel : 052/31.51.11
Email :anneleen.vandenbergh@politiezoneklm.be
Mail een vriend(in) print  
ICT-ASSISTENT (M/V) 
Contractuele betrekkingNiveau C Ref n: G 6015 N 18 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Onze gemeenschappelijke doelstelling is “Samen zorgen voor veiligheid” en eenieder draagt hier op zijn manier en binnen de context van zijn functie toe bij.  
Elke medewerker neemt initiatieven en voert zijn taken en verantwoordelijkheden uit binnen de vooropgestelde ruimte die afgebakend wordt door vijf uitgangspunten:

Wat hij doet:

 • past in de visie en het beleid van het korps;
 • is wettelijk en reglementair;
 • is deontologisch en ethisch correct;
 • verenigt een maximum aan resultaat met een minimum aan inspanningen en inzet van mensen en middelen;
 •  en is gestoeld op klantgericht gezond verstand

Samen met alle collega’s van de administratieve steundienst werkt de ICT-assistent steeds vanuit een dienstverlenende ingesteldheid. De administratieve steundienst staat in eerste instantie ten dienste van de andere collega’s, en in tweede instantie, en soms enkel onrechtstreeks, ten dienste van onze ‘externe klanten’, de burger. Hoewel de burger meestal pas op de ‘tweede lijn’ onze klant is, werken wij toch steeds vanuit een ingesteldheid om het contact tussen ‘burger’ en ‘politie’ zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

 

Hoofdtaken

 • Is actief op de werkdomeinen informatica, radiofonie, telefonie, intranet, internet en interfonie;
 • Het volledig technisch beheer van de informatica architectuur van de zone, in het bijzonder in de domeinen:
  • Veiligheid
  • Het beheer van de gebruikers, met inbegrip van de creatie van alle gebruikers binnen ISLP
  • Het beheer van de technische defecten
  • Het onderhoud van de servers, opvolgen van een goede werking en het nemen van back-ups
  • Het beheer van de licenties
  • Het behoud van de eenvormigheid van de configuratie ISLP
  • Het verzekeren van de updates van het systeem ISLP
 • Het beheer van uitbreidingen (zowel hardware als software) voor de zone, met inbegrip van de budgettaire analyse en de aministratieve voorbereiding van deze uitbreidingen
 • De opvolging van de installatie van het materiaal in de zone
 • De eerstelijnssupport van de eindgebruikers van de politiezone
 • Het beheer van de website van de politiezone
 • Bewerkstelligt goede wederzijdse informatiedoorstroming en samenwerking met de diensten binnen de eigen afdeling, met de overige afdelingen en met alle relevante partners
 • Staat mee in voor het uitvoeren van een ISLP-permanentie volgens een beurtrol
 • Permanente evaluatie van ons ICT-netwerk en voorstellen formuleren tot verbetering/optimalisatie
 • Zorgen voor interne opleidingen inzake informatica

Bijtaken

 • Deelname aan binnen de politiezone uitgebouwde overlegorganen en/of werkgroepen
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Reigerstraat 3 - 1840 Londerzeel.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau C.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis

 • Beschikt over een grondige kennis van het ISLP-systeem of is bereid hiervoor de nodige opleidingen te volgen en is in staat deze met succes af te ronden
 • Beschikt over een grondige kennis van netwerken, besturingssystemen, relationele databanken en internettoepassingen
 • Beschikt over een basiskennis van het technisch Engels;


Vaardigheden

 • Kan gebruik maken van de voorziene bureautica- en informaticatoepassingen

Attitudes en sleutelvaardigheden

Wat attitude betreft, is het vertrekpunt voor elk lid van onze organisatie het naleven van de waarden van de Politiezone en van de geïntegreerde politie en van de deontologische code. Wat betreft de basis-, positie- en specifieke competenties, verwijzen wij naar de competentieprofielen van het evaluatiesysteem.
Voor alle medewerkers van onze zone, gelden bijkomend 5 specifieke kerncompetenties:

 • Collegialiteit
 • Dienstverlenende ingesteldheid
 • Flexibiliteit
 • Plichtsbewust zijn
 • Respect voor personen en materialen


Voor wat betreft de ICT-dienst, is het van belang om zeker volgende competenties of talenten te hebben, ontwikkelen en benutten:

 • Analytisch kunnen denken
 • Creatief zijn
 • Probleemoplossend kunnen werken en denken
 • Stressbestendig zijn
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Klantgericht zijn
 • Zin voor initiatief hebben

Andere

 • Beschikt over een Rijbewijs B
 • Bereid zijn te werken in een systeem van bereikbaar- en terugroepbaarheid
 • Bij 5 kandidaten wordt de vacature gesloten
Uiterste inschrijvingsdatum: 20 maart 2018
 WIJ BIEDEN
-Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 1 jaar
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal C1A (24.361,37€ minimum tot 38.374,96€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Waardevolle medewerkers worden ook binnen de politie geapprecieerd; in die context hoeft een contract van bepaalde duur niet noodzakelijk als precair te worden beoordeeld, maar opent het misschien deuren naar andere opportuniteiten binnen de politie!

      Hoe solliciteren? Klik hier