Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Limburg
Universitair of HOLT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE HAZODI
(Ecode5370)

Het gaat om een dringende externe werving met mogelijkheid op statutarisatie.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Philip Pirard  
Tel : 011/267359
Email :vacature@politielrh.be
Mail een vriend(in) print  
ICT-ADVISEUR (M/V) - Technologie en Innovatie
Contractuele betrekkingNiveau A Ref n: G 4008 N 18 04
 
FUNCTIEBESCHRIJVING
 • Hij/zij is een ervaren, gedreven en technisch onderlegde medewerker die zelfstandig of in nauwe samenwerking met een projectteam een volledig traject kan dragen en coördineren. Er wordt verwacht dat hij/zij een visie kan uitwerken en realiseren op het vlak van technologie en informatica.
 • Hij/zij staat in voor de technische analyse van de systeembehoeften, de ontwikkeling en het beheer van de systemen: servers, netwerken, databases, communicatie, video, camera, telefonie, naast het ontwikkelen van technische standaarden voor een politionele organisatie.
 • Hij/zij staat eveneens in voor het beheer en voor de opvolging van research & development met als rol verder te vernieuwen, het integreren van nieuwe technologieën, het doen van voorstellen in het kader van innovatieve ingrepen en het zoeken naar middelen om dit te doen.
 • Hij/zij houdt de eigen kennis op peil, en volgt voortdurend alle veranderingen op in het domein van de IT en nieuwe technologieën, ten einde te kunnen reageren op alle veranderingen vanuit zijn rol als technisch specialist en om als kennisbron actief te blijven binnen de organisatie.

Functiebeschrijving

 • Op basis van technische kennis en expertise, worden analyses uitgevoerd en daarvoor specifieke adviezen geformuleerd aan de korpsleiding en de partners, zodat de juiste, strategische keuzes kunnen worden gemaakt en de medewerkers hun opdrachten kunnen uitvoeren.
 • Het analyseren van dossiers op het vlak van technische systemen en rekening houdend met de gekende situatie.
 • Het identificeren van de onvolkomenheden tussen de systemen en continu de cohesie bewaken.
 • Voorstellen van technische oplossingen en het bekijken en evalueren van diverse pistes die hieraan hun bijdragen kunnen geven, alsook het realiseren van benchmarks met andere diensten.
 • Het stimuleren van de samenhang tussen alle systemen, waarbij nieuwe evoluties niet uit de weg worden gegaan.
 • Het schrijven van automatisaties en scripts die het werk versneller of de foutmarge bij het uitvoeren van routinematige taken verlagen.
 • Voortdurend verbeteren van de systemen, waarbij er geen schrik is om ook ‘buiten de lijntjes’ te zoeken naar oplossingen voor complexe problemen.
 • De systemen aanpassen aan de nieuwe evoluties binnen de technologie, rekening houdend met de impact op de werking van de organisatie (continuïteit garanderen).
 • Het aanbieden van gebruiksvriendelijke interfaces aan de organisatie, zodat de leercurve voor het aanleren en gebruiken van de systemen vlak wordt gehouden.
 • Het organiseren van opleidingssessies (voor gebruikers en teamleden).
 • Andere experten op de hoogte stellen van noodzakelijke informatie.
 • Ontmoetingen met leveranciers van IT-diensten en IT-producten om op de hoogte te blijven van alle nieuwe trends in het IT-domein.
 • Deelnemen aan congressen en opleidingen om zo alle evoluties van dichtbij te kunnen volgen en de bruikbaarheid ervan eventueel te kunnen inschatten voor de eigen organisatie.
 • Strategisch advies op vlak van de technische installaties en begeleiding bij het maken van investeringsbeslissingen.
 • Projectmatig kunnen werken en daarbij verschillende projecten tegelijkertijd beheren.
 • Omzetten van ideeën in een projectplan, een timing en een realistisch onderbouwde budgettering.
 • Het prioriteren van de uit te voeren taken.
 • Het verzekeren van steun aan programmeurs.
 • Het werk verdelen, opvolgen en controleren met daarbij het eerbiedigen van de planning en het bewaken van de kwaliteitsnormen.
 • Overleggen, rapportage en communicatie met de belanghebbenden.
 • Het bestuderen van documentatie, wetenschappelijke en gespecialiseerde literatuur om de kennis op de hoogte te houden.
 • Een open, transparante communicatie hanteren.
 • Het aansturen van een team als leidinggevende.
 • Het begeleiden van collega’s en medewerkers waarvoor hij/zij verantwoordelijk is bij hun persoonlijke ontwikkeling en hun professionele vooruitgang ten einde aan elke medewerker de kans te geven om zijn kennis en competenties te blijven ontwikkelen en dit binnen een positief en stimulerend kader.
 • Het voeren van plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken met de medewerkers van de dienst.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: THONISSENLAAN 15 - 3500 Hasselt.
Datum van indiensttreding: 1 november 2018.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

 • Diplomavereisten: relevante masteropleiding (master in de toegepaste informatica, master in de industriële wetenschappen - ICT, …
 • Genieten van de burgerlijke en politieke rechten;
 • Gedrag hebben in overeenstemming met de eisen van de betrekking;
 • Voor de mannelijke kandidaten: voldoen aan de dienstplichtwetten;
 • De lichamelijke geschiktheid bezitten vereist voor het uitoefenen van de betrekking;
 • Beschikken over minimaal rijbewijs B;
 • Talenkennis: goede kennis van het Nederlands;
 • Werkervaring: minimum 5 jaar relevante ervaring
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Managen van informatie

 • Integreren: Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een sluitende conclusie.

Managen van taken

 • Beslissen: Beslissingen nemen op basis van (on)volledige informatie en de nodige acties initiëren om deze beslissingen in de praktijk te brengen.

Managen van personen

 • Motiveren: Anderen erkennen en waarderen voor hun inzet, de eigen leiderschapsstijl aan hen aanpassen en  de juiste verantwoordelijkheden aan de juiste personen toevertrouwen om het goed functioneren te bevorderen.

Managen van interpersoonlijke relaties

 • Samenwerken: Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega’s bij te leggen.
 • Adviseren: Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

Managen van zichzelf

 • Coping: Reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking en hierbij de resultaten voor ogen te houden, door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.
 • Zichzelf ontwikkelen: De eigen groei actief plannen en beheren in functie van mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten eigen te maken.

Let op: U zal tewerk gesteld worden in de zone Limburg Regio Hoofdstad: Thonissenlaan 15, 3500 Hasselt.

Uiterste inschrijvingsdatum: 31 mei 2018
 WIJ BIEDEN
-Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A21 (43.307,59€ minimum tot 64.191,62€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis consultatie in de medische centra van de federale politie
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier