Direkt zum Inhalt
JobPol website banner

Consulent (B) - Real Estate Security Prevention Consultant

Anmeldefrist
Referenz
S 5121 T 19 03
Korps/Direktion/Dienst
7335 - Dgr - Logistiek
Arbeitsplatz
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provinz/Region
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeitsregelung
Voltijds (38 uur / week)
Zahl der offenen Stellen
1
Höchstzahl der Anmeldungen
25
Ausbildungsstand
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomanforderungen

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Stufe
Consulent (B)
Zusätzliche Informationen
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Art der Beschäftigung
Statutair
Funktionsbeschreibung

De consulent security  werkt mee aan een kwalitatieve technopreventie in onze organisatie. Hij bevordert de kwaliteit door opleidingen te geven en normen te ontwikkelen. Hij voert audits en controles uit en stelt met de resultaten adviezen en veiligheidsplannen op voor klanten.

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise omtrent technopreventie analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor diensten die hierom verzoeken om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken:

 • Dossiers of situaties vanuit technopreventief oogpunt analyseren en mogelijke technische oplossingen/ adviezen/ Voorstellen formuleren.
 • Ondersteuning bieden voor de opmaal van de technische specificaties van overheidsmarkten omtrent technopreventie.
 • Audits en controles uitvoeren op aanvraag van de klanten
 • Gebruikersstandaarden ontwikkelen ( normen) en veiligheidsplannen opstellen)
 • Opleidingen en informatiesessies geven

Als contactpersoon, antwoorden op vragen van de interne of externe klanten om ze te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag betreffende legitimatiekaarten. 

Voorbeelden van taken:

 • Telefonisch of via mail antwoorden op de verzoeken om informatie
 • Voor interne of externe klanten opzoekingen doen in de gegevensbanken of archieven
 • Aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte problemen volgens de procedures of regels

Als administratieve ondersteuning, administratieve documenten opstellen, aanpassen en/of controleren en vervolgens archiveren volgens de geldende procedures en regels om ervoor te zorgen dat de collega’s, partners of klanten op het overeengekomen tijdstip over de nodige documenten beschikken.

Voorbeelden van taken:

 • Dossiers betreffende veiligheid administratief beheren en opvolgen
 • Ondersteuning bij het ontwikkelen van de interne regelgeving over de veiligheidsnormen
Unser Angebot
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Vorstellung Korps/Direktion/Dienst

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb.overheidsopdrachten) en een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers.

De sectie security heeft tot doel de geïntegreede politie-eenheden te ondersteunen bij de voorziening van aangepaste werkomgeving op het vlak van security. De activiteiten van de sectie betreffen enerzijds het beheer van de legitimatiekaarten (aanmaak, contrôle, vernietiging en verspreiding) en de toegangscontroles en anderzijds het optreden als expert op het vlak van technopreventie (IT-ondersteuning voor beveiliging, werfvergaderingen bijwonen van bouwprojecten, opleiding geven, technische specificaties opmaken voor overheidsmarkten, audits uitvoeren op vlak van beveiliging, (strategisch) advies verlenen,…)

Gewünschtes Profil

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
 • Strategie en beleid - Niv.:BASIS
 • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
 • Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis

 • Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis.Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag 

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
 • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie  van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
Leumundsmodalitäten der Zone

Selectiemodaliteiten: later te bepalen.

De gestelde vragen houden verband met de criteria van het functieprofiel.

Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de kennis en de competenties in het betreffende domein.

Rekruteringsreserve van 24 maanden 

Informations

Name
Dyckmans
Vorname
Aurelie
Funktion
Chef de service DRL/RESOURCES
Email
DRL.resources@police.belgium.eu
Telefon
02 554 43 01
Korps/Direktion/Dienst
DRL