Direkt zum Inhalt
JobPol website banner

ICT-adviseur (A21) - Product Senior Engineer

Anmeldefrist
Referenz
S 4013 T 19 05
Art der Beschäftigung
Statutair
Arbeitsregelung
Voltijds (38 uur / week)
Zahl der offenen Stellen
1
Korps/Direktion/Dienst
7362 - Dri - Products
Arbeitsplatz
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provinz/Region
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Stufe
ICT-adviseur (A21)
Ausbildungsstand
2 cycli / univ. / Master
Diplomanforderungen

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Kompetenzen/Spezifische Diplomanforderungen

- MASTER ICT

- Uiteenzetting van aanspraken en verdiensten is vereist

- Actieve kennis van het technische Engels is noodzakelijk.

- Kennis van de tweede landstaal is gewenst.

Vereiste ervaring

4 tot 7 jaar relevante ervaring is vereist/une expérience utile de 4 à 7 ans est exigée

Höchstzahl der Anmeldungen
25
Vorstellung Korps/Direktion/Dienst

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen.

Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van ‘politionele informatie’, voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

De dienst Products (Products Division - DIPO) ontwikkelt en beheert de politionele ICT applicaties en producten. In dit kader neemt ze de ontwikkeling van en het onderzoek naar toepassingen ten laste,  die binnen de politie in productie worden gesteld.Hij verzekert het beheer en de opvolging van het ‘release management committee’ binnen dewelke de planning van de ontwikkeling, van het testen en van de ‘release’ zelf, van informatie- en communicatieproducten wordt gevolgd.

Een tweede zeer belangrijk zwaartepunt wordt gevormd door de technische analyse van de behoeften, een beheerprognose van de hardware-systemen (desktops, laptops, tablets, …) en de aankoop van deze producten. De dienst is eveneens verantwoordelijk voor onderzoek & ontwikkeling binnen dit gebied.

Funktionsbeschreibung

FUNCTIEBESCHRIJVING

 

 1. Als omkaderend personeel, beheren van de ter beschikking gestelde mensen en/of middelen op optimale wijze en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie  teneinde de vastgelegde doelstellingen te bereiken.

Voorbeelden van taken:

 • Opstellen van een planning en aanpassen naargelang de onvoorziene situaties.
 • Geven van concrete instructies of opdrachten aan de medewerkers .
 • Verdelen van de taken onder de leden van de ploeg.
 • Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de taken en verbeteringen aanbrengen indien nodig.

 

 1. Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners teneinde leidinggevenden  toe te laten de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken:

 • Analyseren van dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt .
 • Overeenstemmend maken van technische begrippen .
 • Vaststellen van onsamenhangendheden en punten van overeenkomst .
 • Formuleren/voorstellen van mogelijke technische oplossingen .
 • Realiseren van benchmarkings van ICT producten.

 

 1. Als verantwoordelijke voor een team, begeleiden van de collega's voor wie hij verantwoordelijk is in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling teneinde iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

Voorbeelden van taken:

 • Geven van constructieve feedback en de verbeterpunten van de medewerkers aangeven .
 • Vaststellen van de behoeften op het vlak van ontwikkeling van de medewerkers en aangepaste acties voorstellen.
 • Opleiden van de medewerkers op de werkplaats .
 • Responsabiliseren van de medewerkers .
 • Ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of de werking van de ploeg.
 • Begeleiden van de nieuwe medewerkers bij hun integratie in de ploeg en bij het aanleren van nieuwe taken.

 

 1. Als vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

Voorbeelden van taken:

 • Onderhandelen met de gesprekspartners tijdens vergaderingen.
 • Aanwezig zijn op de geschikte fora.
 • Het voorzitten van vergaderingen, vakwerkgroepen, …

 

 1. Als ICT specialist, actief zijn op het strategisch, organisatorisch en zelfs uitvoerend niveau of steun bieden aan projecten die de automatisatie bevorderen en de informaticadiensten, ten einde een bijdrage als ICT expert te kunnen leveren aan de toepassingen, infrastructuren en de organisatie zelf.

Voorbeelden van taken:

 • Beheer van een project.
 • Steun aan de software ontwikkelaars.
 • Realiseren, steunen en controleren van de technische en functionele analyses.

 

 1. Als kennisbeheerder, zich actief en continu bijscholen in alle veranderingen binnen het ICT domein teneinde als specialist te kunnen optreden en deze status te kunnen behouden in het licht van de voortdurende evoluties binnen het domein.

Voorbeelden van taken:

 • Opstellen van verslagen van bepaalde vergaderingen .
 • Organiseren van en het deelnemen aan specialistenvergaderingen.
 • Opvolgen van de technologische evoluties via wetenschappelijke literatuur en het contact met de leveranciers.
 • Bestuderen van de wetenschappelijke en gespecialiseerde literatuur teneinde zijn kennisniveau op peil te houden.
 • Deelnemen aan congressen en opleidingen .

 

 1. Als opleider/promotor, overbrengen van kennis naar de eindgebruikers en naar de IT-collega’s, teneinde toe te laten dat zij op een efficiënte manier de voorziene informatica tools kunnen gebruiken.

Voorbeelden van taken:

 • Voorbereiden van syllabi en cursussen .
 • Organiseren van opleidingssessies (voor gebruikers).
 • Beantwoorden van punctuele vragen via telefoon of mail .
 • Overbrengen van kennis aan nieuwe collega’s.
 • Op de hoogte stellen van andere experten van noodzakelijke informatie.

 

 1. Als organisator, verdelen, opvolgen en controleren van het werk tussen de programmeurs teneinde enerzijds het eerbiedigen van de planning en anderzijds de kwaliteitsnormen te bewaken.

Voorbeelden van taken:

 • Verdelen van het werk op basis van de evaluatie van de werklast en de expertise van de programmeurs.
 • Opvolgen van het verloop van het werk/van de programmering .
 • Verzekeren van het activiteitenverslag voor de Business Manager of de verantwoordelijke ICT.
 • Verzekeren van technische steun aan de programmeurs.
 • Prioriteiten stellen in de uit te voeren taken.

 

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Het leiden van een of meerdere ICT (deel)projecten, meer bepaald projecten met betrekking tot informatie- en communicatie technologieën teneinde de doelstellingen van het project in kwestie te realiseren, hierbij rekening houdend met de wensen van de klant en met de eisen qua technologie, werkdag(indeling), tijdsplanning, budget, etc.

Garanderen van een optimale werking van de informatiesystemen (hardware en software) teneinde de gebruikers binnen de diensten toe te laten hun opdrachten  te vervullen, steunend op een infrastructuur en op IT-producten die geschikt en performant  en optimaal beschikbaar zijn.

 

Gewünschtes Profil

Kennis :

 

• Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD

• Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS

• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

 

Praktische kennis :

 

• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.

• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).

• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

 

Verwachte gedrag :

 

• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

 

Leumundsmodalitäten der Zone

Selectiecommissie: later te bepalen.

Kennistesten:

Kennistest met vragen in verband met de verschillende criteria van de functiebeschrijving. Speciale aandacht op de ICT kennissen en bekwaamheden in verband met de functie.

Wervingsreserve: 24 maanden

Unser Angebot
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Zusätzliche Informationen
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informationen

Name
MOREAU
Vorname
Vincent
Funktion
General Product Manager
Email
dri.resources.pers@police.belgium.eu
Telefon
02/642.68.10
Korps/Direktion/Dienst
DRI-DIPO