Aller au contenu principal
JobPol website banner

Conseiller (A21) - Beleidsmedewerker project Audit Verwijderingen

Date limite d’inscription
Référence
P 4001 N 20 05
Type d’emploi
Contractueel
Régime de travail
Voltijds (38 uur / week)
Nombre d’emplois vacants
1
Corps/direction/service
7240 - Lpa (dir Luchtvaartpolitie)
Lieu de travail
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Province
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Type de contrat
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Durée
tot 31/12/2021
Niveau
Adviseur (A21)
Niveau d'études
2 cycli / univ. / Master
Conditions de diplôme

De kandidaat dient houder te zijn van een diploma of getuigschrift dat tenminste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen

Vidéo
Présentation corps/direction/service

De hoofdtaak voor de luchtvaartpolitie bestaat uit het uitvoeren van het strategisch plan met betrekking tot het geïntegreerde grensbeheer op de zes erkende Schengenluchthavens. Dit houdt onder andere in, het uitvoeren van de grenscontrole, de grensbewaking, het bestrijden van de grensgerelateerde criminaliteit, de basispolitietaken, .... Op verzoek verleent zij steun aan de eenheden van lokale of federale politie in het domein van de valse en vervalste reisdocumenten.

Description de la fonction

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

 

Deelnemen aan de ontwikkeling en de uitvoering van de operationele en beleidsdoelstellingen, en dit in samenwerking met de hiërarchie, teneinde bij te dragen tot de optimale werking van het verwijderingsproces

 

FUNCTIEBESCHRIJVING

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

 • Analyseren van dossiers of situaties, en dit vanuit een technisch en/of wetgevend aspect, identificeren van de obstakels en voorstellen van mogelijke oplossingen
 • Formuleren/voorstellen van mogelijke technische oplossingen teneinde te beantwoorden aan de verwachtingen van de personeelsleden en de hiërarchie, en dit met inachtneming van de statutaire normen en de van kracht zijnde richtlijnen bij de federale politie
 • Formuleren van de geschikte technische aanbevelingen teneinde de mogelijkheid te bieden aan de directie om diens strategische visie aan te passen

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

 • Plannen, monitoren en beheren van alle aspecten van projecten om de projectdoelstelling op tijd te realiseren met inachtneming van de gespecificeerde kosten, kwaliteit en prestatie
 • Feedback geven aan de overste met betrekking tot de evolutie van de dossiers/projecten, vergaderingen en/of werkgroepen
 • Beheren en coördineren van dossiers/projecten met verschillende interne en/of externe partners
 • Implementeren van dossiers/projecten op basis van een onderwerp/op aanbeveling van de hiërarchie
 • Uitvoeren van de voorziene stappen in het dossier volgens de viegerende procedures of regels
 • Formuleren van een conclusie en/of alternatieven m.b.t. het vervolg van de behandeling van het dossier
 • Inwinnen van informatie of verduidelijkingen bij verschillende bronnen

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

 • Voorbereiden van ontwerpen van samenwerkingsakkoorden met de partners
 • Deelnemen aan de actualisering van de samenwerkingsprotocollen met de partners/klanten
 • Deelnemen aan vergaderingen m.b.t. activiteiten waar zowel interne als externe organisaties bij betrokken zijn
 • Coördineren van de bijdrage van de directie aan de netwerken
 • Opstellen van akkoorden tot partnerschap
 • Bevoorrechte gesprekspartner zijn van één of meerdere klanten/partners en verzekeren van de nodige contacten in dit kader

Als auditor, de richtlijnen, instructies, regelgeving en wetgeving in verband met de behandelde onderwerpen toepassen en doen toepassen, en audits uitvoeren om een correcte uitvoering te garanderen van de taken die aan de organisatie zijn opgelegd.

 • Opmaken van stuurborden voor het management
 • Formuleren van voorstellen tot verbetering of aandachtspunten vaststellen
 • Uitvoeren van CAF/EFQM-analyses of risicoanalyses
 • Aanpakken van de vastgestelde problemen met het oog op verbetering en aanbevelingen in die zin doen
Profil souhaité

Kennis:

• Politionele organisatie - Politionele struktuur - Niveau : GEBRUIKER
• Politionele organisatie - Functionering van de politionele struktuur - Niveau : BASIS
• Politionele organisatie - Partnerschap - Niveau : BASIS
• Strategie en beleid - Niveau : GEBRUIKER
• Opdrachten van politie - Luchthavens - Niveau : BASIS

Praktische kennis:

• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.
• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.

Verwachte gedrag:

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

Modalités de sélection dans l'unité

De Directie van de Luchtvaartpolitie zal een schriftelijke proef afnemen om de competenties te testen. Het advies van een selectiecommissie zal in aanmerking genomen worden.

U bent in staat om gebruik te maken van de informaticatoepassingen MS Office

U heeft ervaring hetgeen het beheer van knwoledge management betreft

De praktische kennis van de tweede landstaal is een voordeel, het bezit van een SELOR-attest is een pluspunt

De functies binnen LPA zijn functies waarvoor een veiligheidsadvies dient ingewonnen te worden. Indien dit advies negatief is, zal het betrokken personeelslid het onderwerp zijn van een herplaatsingsbeslissing.

Co-Funded by the Asylum, Migration and Integretion Fund of the European Union!

Kijk zeker eens naar onze promofilm!: https://www.youtube.com/watch?v=PcTyKGHEuX8&t=1s

Notre offre
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Offre supplémentaire
Mogelijkheid tot het bekomen van een taaltoelage na SELOR examen
Information complémentaire
Wervingsreserve
Veuillez trouvez ci-joint la description officielle
Flyer LPA_Nl.pdf (4.31 Mo)

Informatie

Nom
ELST
Prénom
Danny
Fonction
Directeur LPA
Email
dga.lpa@police.belgium.eu
Téléphone
02/554 48 26
Corps/direction/service
LPA Directie