Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - Administratief beheerder

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 6042 N 19 05
Korps/directie/dienst
7404 - Fgp Oost-Vlaanderen - Ops Coordinatie En Leiding
Werkplaats
Groendreef 181
9000 Gent
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
bepaalde duur tot 31.12.2019
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in
aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Geen

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Als logistieke ondersteuning logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.
- Het logistiek beheer verzekeren ten behoeve van het diensthoofd en de personeelsleden (stockbeheer en verdeling materiaal, ...)
- Het vervoer van goederen en/of van personen verzekeren
- De voorraden en de bestellingen van verbruiksproducten beheren
- In logistiek materiaal voor de dienst voorzien of het reserveren
- Deelnemen aan opdrachten van logistiek beheer van het 1ste niveau van de cellen van facility management
- Instaan voor de opvolging van de stock en de terbeschikkingstelling van het materiaal in bruikleen (opgeladen batterijen, aangepaste kabels, ...)
- Verhoorlokalen en zalen voor operationele vergaderingen (briefing, ...) reserveren

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke
politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op
bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappij ontwrichtende criminaliteit, en op
misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.
Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de
bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van
criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele
organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise
en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.
Gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert de proactieve en reactieve gerechtelijke
onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Ze brengt ook een
gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied van ICT
criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere
opsporingsmethoden en –technieken.

Extra aanbod
Fietsvergoeding
Competenties/Specifieke diplomavereisten

Geen specifieke diplomavereisten.

Gewenst profiel

Praktische kennis:
* Problemen oplossen: Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
* Kennis overdragen: Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag:
* Klantgericht optreden: Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
* Communiceren: Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
* Zichzelf ontwikkelen: De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
* Inzet tonen: Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
* Respect tonen: Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als een goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview

Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
Stijn
Voornaam
Van Den Eeckhout
Functie
Diensthoofd REM
E-mail
stijn.vandeneeckhout@police.belgium.eu
Telefoon
09 237 15 73
Korps/directie/dienst
FGP Oost-Vlaanderen / OPS Coördinatie en Leiding