Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adminstratief medewerker - Bureau Affectaties

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5137 T 19 03
Korps/directie/dienst
7647 - Drp - P - Mi - Affectatie
Werkplaats
Kroonlaan 145
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Type betrekking
Statutair
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van het Personeel is één van de vier centrale directies binnen DGR. Ze hangt rechtstreeks af van DGR, de Algemene Directie Middelenbeheer en Informatie.

De Directie van het Personeel (DGR-DRP) verzekert onder andere volgende opdrachten inzake het personeel :

 • de  opvolging van de morfologie van de Federale Politie;
 • het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de politiediensten;
 • het beheer van het personeel van de Federale Politie met inbegrip van, voorstellen voor promoties, met uitzondering van de aanwijzingen in de functie van commissaris-generaal en algemeen directeur;
 • de opdrachten uit van selectie, rekrutering en opleiding van de personeelsleden van de politiediensten toevertrouwd aan de Federale Politie door of onder de wet;
 • de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel;
 • de persoonlijke en sociale ondersteuning van de personeelsleden van de federale politie tijdens de uitvoering van hun dienst en, op hun vraag, van de personeelsleden van de Lokale Politie;
 • de organisatie en de uitvoering van de activiteiten van expertise, van administratie, van controle en medisch advies.

De Dienst Loopbaanbeheer van de directie van het personeel (DGR-DRP) is, binnen de structuur van de Federale Politie, verantwoordelijk voor de organisatie van de mobiliteit ten voordele van de Geïntegreerde Politie, alsook voor het dagelijks beheer van het operationeel kader en het administratief en logistiek kader van de Federale Politie. Binnen deze dienst is de sectie geïntegreerde politieopdrachten belast met enerzijds de organisatie van de mobiliteit en alle affectaties binnen de Geïntegreerde Politie (detacheringen, GPI73, …) en anderzijds met alle ondersteunende opdrachten ten voordele van de Geïntegreerde Politie met betrekking tot het personeelsbeheer (Uitreiking van eretekens, abonnementen openbaar vervoer, beheer van de algemene reserve,…).

Functiebeschrijving

Onder leiding van de verantwoordelijke van het bureau, instaan voor de coördinatie en de uitvoering van de GPI 73 (waaronder ook de inplaatststelling van de personeelsleden die een tijdelijke affectatie toegewezen krijgen). Daarnaast behoort ook de opvolging van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de organieke tabel en het intern reglement van de Federale Politie en de communicatie naar de partners van alle gevolgen van deze aanpassingen tot het takenpakket.

 

 1. Als gegevensbeheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.
 2. Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken in het beleid materie en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.
 3. Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
 4. Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voor meer informaties, zie in bijlage de functiebeschrijving.

  Gewenst profiel

  Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

   

  Praktische kennis :

  Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

  Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

  Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

   

  Verwachte gedrag :

  Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

  Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

  Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

  Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

  Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

  Ons aanbod
  Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
  100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
  De kans verdere opleidingen te volgen
  Minimum 32 verlofdagen per jaar
  Gratis hospitalisatieverzekering
  Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
  Selectiemodaliteiten in de eenheid

  Later te bepalen
  Wervingsreserve: 24 maanden

  Aanvullende informatie
  Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
  Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
  Wervingsreserve
  Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

  Informations

  Naam
  Neybergh
  Voornaam
  Svéa
  Functie
  Conseiller
  E-mail
  svea.neybergh@police.belgium.eu
  Telefoon
  02/642.61.81
  Korps/directie/dienst
  DRP - P - MISSIONS INTEGREES

  Point de contact

  Naam
  Feck
  Voornaam
  Sandy